Judges 12

Study

           

1 καὶ ἐβόησεν ἀνὴρ εφραιμ καὶ παρῆλθαν εἰς βορρᾶν καὶ εἶπαν πρὸς ιεφθαε διὰ τί παρῆλθες παρατάξασθαι ἐν υἱοῖς αμμων καὶ ἡμᾶς οὐ κέκληκας πορευθῆναι μετὰ σοῦ τὸν οἶκόν σου ἐμπρήσομεν ἐπὶ σὲ ἐν πυρί

2 καὶ εἶπεν ιεφθαε πρὸς αὐτούς ἀνὴρ μαχητὴς ἤμην ἐγὼ καὶ ὁ λαός μου καὶ οἱ υἱοὶ αμμων σφόδρα καὶ ἐβόησα ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐσώσατέ με ἐκ χειρὸς αὐτῶν

3 καὶ εἶδον ὅτι οὐκ εἶ σωτήρ καὶ ἔθηκα τὴν ψυχήν μου ἐν χειρί μου καὶ παρῆλθον πρὸς υἱοὺς αμμων καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρί μου καὶ εἰς τί ἀνέβητε ἐπ' ἐμὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ παρατάξασθαι ἐν ἐμοί

4 καὶ συνέστρεψεν ιεφθαε τοὺς πάντας ἄνδρας γαλααδ καὶ παρετάξατο τῷ εφραιμ καὶ ἐπάταξαν ἄνδρες γαλααδ τὸν εφραιμ ὅτι εἶπαν οἱ διασῳζόμενοι τοῦ εφραιμ ὑμεῖς γαλααδ ἐν μέσῳ τοῦ εφραιμ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ μανασση

5 καὶ προκατελάβετο γαλααδ τὰς διαβάσεις τοῦ ιορδάνου τοῦ εφραιμ καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ διασῳζόμενοι εφραιμ διαβῶμεν καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄνδρες γαλααδ μὴ εφραθίτης εἶ καὶ εἶπεν οὔ

6 καὶ εἶπαν αὐτῷ εἰπὸν δὴ στάχυς καὶ οὐ κατεύθυνεν τοῦ λαλῆσαι οὕτως καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν αὐτὸν πρὸς τὰς διαβάσεις τοῦ ιορδάνου καὶ ἔπεσαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ εφραιμ τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες

7 καὶ ἔκρινεν ιεφθαε τὸν ισραηλ ἑξήκοντα ἔτη καὶ ἀπέθανεν ιεφθαε ὁ γαλααδίτης καὶ ἐτάφη ἐν πόλει αὐτοῦ ἐν γαλααδ

8 καὶ ἔκρινεν μετ' αὐτὸν τὸν ισραηλ αβαισαν ἀπὸ βαιθλεεμ

9 καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα θυγατέρες ἃς ἐξαπέστειλεν ἔξω καὶ τριάκοντα θυγατέρας εἰσήνεγκεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔξωθεν καὶ ἔκρινεν τὸν ισραηλ ἑπτὰ ἔτη

10 καὶ ἀπέθανεν αβαισαν καὶ ἐτάφη ἐν βαιθλεεμ

11 καὶ ἔκρινεν μετ' αὐτὸν τὸν ισραηλ αιλωμ ὁ ζαβουλωνίτης δέκα ἔτη

12 καὶ ἀπέθανεν αιλωμ ὁ ζαβουλωνίτης καὶ ἐτάφη ἐν αιλωμ ἐν γῇ ζαβουλων

13 καὶ ἔκρινεν μετ' αὐτὸν τὸν ισραηλ αβδων υἱὸς ελληλ ὁ φαραθωνίτης

14 καὶ ἦσαν αὐτῷ τεσσαράκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα υἱῶν υἱοὶ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ ἑβδομήκοντα πώλους καὶ ἔκρινεν τὸν ισραηλ ὀκτὼ ἔτη

15 καὶ ἀπέθανεν αβδων υἱὸς ελληλ ὁ φαραθωνίτης καὶ ἐτάφη ἐν φαραθωμ ἐν γῇ εφραιμ ἐν ὄρει τοῦ αμαληκ


Exploring the Meaning of Judges 12      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 12: Jephthah’s conflict with Ephraim; Ibzan, Elon and Abdon.

After Jephthah’s victory over the Ammonites, the men of Ephraim came to Jephthah, demanding to know why he hadn’t asked them to join the battle. Jephthah answered that when his people had struggled against Ammon in the past, Ephraim had not answered their calls for help.

Jephthah and Ephraim went to war over this dispute, and Ephraim was defeated. Jephthah’s men, the men of Gilead, stood by the fords of the Jordan to catch fleeing Ephraimites. When a man asked to cross, they would tell him to say “Shibboleth”. The men who pronounced the word as “Sibboleth” were from Ephraim, and were put to death. In total, forty-two thousand Ephraimites were killed in the war.

Jephthah died after judging Israel for six years, and was buried in Gilead.

*****

The spiritual meaning of Ephraim is to understand the truths of the Word. Wherever Ephraim is referenced in a negative sense, as in this chapter, the spiritual meaning becomes an understanding of the Word which has been destroyed. The Word commands us to live by what we understand and believe; in this story, Ephraim did not heed Jephthah’s words (see Swedenborg’s work, Doctrine of Sacred Scripture 79[3]).

The escaping Ephraimites were exposed by their accent, as they could not pronounce the ‘sh’ sound of “Shibboleth”. The letter ‘h’ stands for the genuine truth of the Word, which is the love of the Lord and for the neighbour. A purely intellectual understanding of the Word fails to comprehend this living heart that makes the Word what it is, and consequently, can only say “Sibboleth” (see Swdenborg’s work, Arcana Caelestia 4280).

The Word tells us that forty-two thousand Ephraimites were killed - that seems an colossal number of casualties! But the Word does not report facts from a historical standpoint; it presents living truths, even in numbers. Forty-two is six multiplied by seven, so its spiritual meaning can be understood as a combination of both numbers. In the creation story, the Lord worked for six days and rested on the seventh. This idea relates to our regeneration, which involves our struggles during temptation, as well as the peace that comes from spiritual growth. The fact that the number of casualties was in the thousands emphasizes the significance of the spiritual meaning (Arcana Caelestia 8539[2]).

Jephthah judged Israel six years. The number six here carries the same meaning of conflict and work during temptation. The temptation in this chapter would be to understand the Word purely in an intellectual or dead way (Ephraim in a bad sense), rather than living by the truths it teaches.

*****

After Jephthah, there were three minor judges of Israel. The first was Ibzan, who gave away thirty daughters to marry abroad, and brought in thirty foreign daughters for his thirty sons. The Bible does not tell us any more about Ibzan, except the curious fact that he came from Bethlehem. It’s uncertain whether this is the same town where the Lord would be born, or another town of the same name.

Ibzan, whose name means ‘illustrious’, stands for a generous and willing spirit, able to take in new perspectives and to share his blessings with others. This concept is called mutual love, which is a key quality of heaven (Arcana Caelestia 2738).

The next judge, Elon, came from Zebulun, and led Israel for ten years. Even these few details that we learn about him present a sense of integrity in their spiritual meanings: his name means an ‘oak’, a tree which is associated with nobility, strength, and longevity, each of which are fitting qualities of a leader; he came from Zebulun, which represents the unity of good and truth (Arcana Caelestia 4592[13]); and the number ten (the number of years that he judged Israel) symbolizes completeness, and also our spiritual ‘remains’ (see Sweenborg’s work, Doctrine of Life 56).

The third and final judge, Abdon, had forty sons and thirty grandsons who rode on seventy young donkeys. Abdon’s name means “to serve”, which is the third spiritual principle after love and truth. To serve is to offer our life to God through charity toward others. A young donkey represents the untamed level of our lives before regeneration, which needs spiritual care (Arcana Caelestia 5084[8]).

These last three ‘minor’ judges remind us of the qualities which guard against the next major opponent of Israel: the Philistines, who represent faith without regard to charity or good works.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: