Joshua 14

Studovat vnitřní smysl

           

1 καὶ οὗτοι οἱ κατακληρονομήσαντες υἱῶν ισραηλ ἐν τῇ γῇ χανααν οἷς κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ ἰησοῦς ὁ τοῦ ναυη καὶ οἱ ἄρχοντες πατριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν ισραηλ

2 κατὰ κλήρους ἐκληρονόμησαν ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ ἰησοῦ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς

3 ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ ιορδάνου καὶ τοῖς λευίταις οὐκ ἔδωκεν κλῆρον ἐν αὐτοῖς

4 ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ ιωσηφ δύο φυλαί μανασση καὶ εφραιμ καὶ οὐκ ἐδόθη μερὶς ἐν τῇ γῇ τοῖς λευίταις ἀλλ' ἢ πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῶν τοῖς κτήνεσιν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν

5 ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ μωυσῇ οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ισραηλ καὶ ἐμέρισαν τὴν γῆν

6 καὶ προσήλθοσαν οἱ υἱοὶ ιουδα πρὸς ἰησοῦν ἐν γαλγαλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν χαλεβ ὁ τοῦ ιεφοννη ὁ κενεζαῖος σὺ ἐπίστῃ τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν κύριος πρὸς μωυσῆν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν καδης βαρνη

7 τεσσαράκοντα γὰρ ἐτῶν ἤμην ὅτε ἀπέστειλέν με μωυσῆς ὁ παῖς τοῦ θεοῦ ἐκ καδης βαρνη κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν καὶ ἀπεκρίθην αὐτῷ λόγον κατὰ τὸν νοῦν αὐτοῦ

8 οἱ δὲ ἀδελφοί μου οἱ ἀναβάντες μετ' ἐμοῦ μετέστησαν τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ ἐγὼ δὲ προσετέθην ἐπακολουθῆσαι κυρίῳ τῷ θεῷ μου

9 καὶ ὤμοσεν μωυσῆς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγων ἡ γῆ ἐφ' ἣν ἐπέβης σοὶ ἔσται ἐν κλήρῳ καὶ τοῖς τέκνοις σου εἰς τὸν αἰῶνα ὅτι προσετέθης ἐπακολουθῆσαι ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν

10 καὶ νῦν διέθρεψέν με κύριος ὃν τρόπον εἶπεν τοῦτο τεσσαρακοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἀφ' οὗ ἐλάλησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο πρὸς μωυσῆν καὶ ἐπορεύθη ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν

11 ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων ὡσεὶ ὅτε ἀπέστειλέν με μωυσῆς ὡσαύτως ἰσχύω νῦν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πόλεμον

12 καὶ νῦν αἰτοῦμαί σε τὸ ὄρος τοῦτο καθὰ εἶπεν κύριος τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅτι σὺ ἀκήκοας τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ νυνὶ δὲ οἱ ενακιμ ἐκεῖ εἰσιν πόλεις ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι ἐὰν οὖν κύριος μετ' ἐμοῦ ᾖ ἐξολεθρεύσω αὐτούς ὃν τρόπον εἶπέν μοι κύριος

13 καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν ἰησοῦς καὶ ἔδωκεν τὴν χεβρων τῷ χαλεβ υἱῷ ιεφοννη υἱοῦ κενεζ ἐν κλήρῳ

14 διὰ τοῦτο ἐγενήθη ἡ χεβρων τῷ χαλεβ τῷ τοῦ ιεφοννη τοῦ κενεζαίου ἐν κλήρῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης διὰ τὸ αὐτὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ προστάγματι κυρίου θεοῦ ισραηλ

15 τὸ δὲ ὄνομα τῆς χεβρων ἦν τὸ πρότερον πόλις αρβοκ μητρόπολις τῶν ενακιμ αὕτη καὶ ἡ γῆ ἐκόπασεν τοῦ πολέμου


Exploring the Meaning of Joshua 14      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 14: The territories west of the Jordan, and Caleb’s inheritance.

This chapter tells how the land of Canaan would be distributed among the remaining nine-and-a-half tribes, which would be determined by drawing lots. The tribe of Levi, the priests of Israel, would not receive their own territory, but would be given cities to live in across the land. The tribes of Ephraim and Manasseh, the sons of Joseph, were each recognized as a tribe of Israel to make the number of tribes receiving land equal twelve. Caleb and his people received Mount Hebron as a special inheritance, because he had fully and whole-heartedly followed the Lord God of Israel many years ago.

Casting lots was used in those days to decide many things, because people believed that the outcome showed the will of God. Lots were often sticks or stones, each marked with a symbol, which would be cast much like rolling dice. Then the result would be examined to make a decision. The spiritual meaning of casting lots is that we should allow the Lord to show us what is required, and believe that His providence extends over everything in our lives (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 10773). “The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord” (Proverbs 16:33).

The tribe of Levi, the third of the twelve sons of Jacob, had been set apart from the other tribes during their time in the wilderness; when the war cry “Who is on the Lord’s side?” was given before a battle, it was only the tribe of Levi who had responded. They were appointed as the priests of Israel for this dedication to God. Here, now, we are told that they are to live throughout the land (Arcana Caelestia 6998).

On a spiritual level, the Levites stand for the Lord’s presence throughout the whole of our life. Another way of putting this is that our spirit (and our life) is there throughout the whole of our body. And a third way of seeing this is that every part of our life should be guided by our love for the Lord. Other references to the Levites mention that all the people of Israel are to provide food and gifts for the Levites, reinforcing this same idea.

Caleb gets special treatment; he is given Mount Hebron as a new home for his people. Caleb and Joshua had been sent with 10 other men to spy out the land of Canaan 40 years earlier. They had given it a good report, and had - unsuccessfully - urged the Children of Israel to follow the Lord's leading and conquer the land at that time. Now, Caleb reminds Joshua about the Lord’s words to Moses regarding them, and Moses’ promise to give Caleb an inheritance. At the age of eighty-five, Caleb was still as strong as when spied out the land. He tells Joshua: “Now therefore, give me this mountain and the Lord will be with me to drive out the enemy” (Joshua 14:12). And it is given to him with a blessing from Joshua.

Mount Hebron is in the territory of Judah, west of the Dead Sea and south of what is now Jerusalem. Its name means ‘bound by a common bond’ or ‘accord’. Its spiritual meaning is that it brings diversity into unity, many into one, and for us, harmony in our spiritual life (Arcana Caelestia 3241[2]).

Caleb’s name means ‘bold, fearless, ferocious to enemies’. For us, Caleb is a picture of sureness and determination that to follow the Lord will always lead to success. Caleb never led Israel, but he acts as a right-hand-man to Joshua. Even though Joshua was the one to lead the children of Israel, there is still the need in each of us for Caleb’s enthusiasm, conviction and assurance to move forward with full confidence. His strength never left him, because he felt and lived the strength which the Lord gave him (see Swedenborg’s work, True Christian Religion 137[5]).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 14      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 14: The territories west of the Jordan, and Caleb’s inheritance.

This chapter tells how the land of Canaan would be distributed among the remaining nine-and-a-half tribes, which would be determined by drawing lots. The tribe of Levi, the priests of Israel, would not receive their own territory, but would be given cities to live in across the land. The tribes of Ephraim and Manasseh, the sons of Joseph, were each recognized as a tribe of Israel to make the number of tribes receiving land equal twelve. Caleb and his people received Mount Hebron as a special inheritance, because he had fully and whole-heartedly followed the Lord God of Israel many years ago.

Casting lots was used in those days to decide many things, because people believed that the outcome showed the will of God. Lots were often sticks or stones, each marked with a symbol, which would be cast much like rolling dice. Then the result would be examined to make a decision. The spiritual meaning of casting lots is that we should allow the Lord to show us what is required, and believe that His providence extends over everything in our lives (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 10773). “The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord” (Proverbs 16:33).

The tribe of Levi, the third of the twelve sons of Jacob, had been set apart from the other tribes during their time in the wilderness; when the war cry “Who is on the Lord’s side?” was given before a battle, it was only the tribe of Levi who had responded. They were appointed as the priests of Israel for this dedication to God. Here, now, we are told that they are to live throughout the land (Arcana Caelestia 6998).

On a spiritual level, the Levites stand for the Lord’s presence throughout the whole of our life. Another way of putting this is that our spirit (and our life) is there throughout the whole of our body. And a third way of seeing this is that every part of our life should be guided by our love for the Lord. Other references to the Levites mention that all the people of Israel are to provide food and gifts for the Levites, reinforcing this same idea.

Caleb gets special treatment; he is given Mount Hebron as a new home for his people. Caleb and Joshua had been sent with 10 other men to spy out the land of Canaan 40 years earlier. They had given it a good report, and had - unsuccessfully - urged the Children of Israel to follow the Lord's leading and conquer the land at that time. Now, Caleb reminds Joshua about the Lord’s words to Moses regarding them, and Moses’ promise to give Caleb an inheritance. At the age of eighty-five, Caleb was still as strong as when spied out the land. He tells Joshua: “Now therefore, give me this mountain and the Lord will be with me to drive out the enemy” (Joshua 14:12). And it is given to him with a blessing from Joshua.

Mount Hebron is in the territory of Judah, west of the Dead Sea and south of what is now Jerusalem. Its name means ‘bound by a common bond’ or ‘accord’. Its spiritual meaning is that it brings diversity into unity, many into one, and for us, harmony in our spiritual life (Arcana Caelestia 3241[2]).

Caleb’s name means ‘bold, fearless, ferocious to enemies’. For us, Caleb is a picture of sureness and determination that to follow the Lord will always lead to success. Caleb never led Israel, but he acts as a right-hand-man to Joshua. Even though Joshua was the one to lead the children of Israel, there is still the need in each of us for Caleb’s enthusiasm, conviction and assurance to move forward with full confidence. His strength never left him, because he felt and lived the strength which the Lord gave him (see Swedenborg’s work, True Christian Religion 137[5]).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9338


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1616, 2909, 3862

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:27, 41:51, 52, 47:7, 10, 48:5

Exodus 12:28

Numbers 13:6, 26, 28, 30, 31, 14:1, 8, 9, 24, 34, 38, 26:52, 55, 34:17, 35:2

Deuteronomy 1:28, 36, 9:1, 3, 12:10, 33:1, 25, 34:7

Joshua 1:3, 11:21, 23, 12:6, 13:6, 7, 14, 16, 17, 15:13, 16:4, 18:6, 10, 19:51, 21:1, 12

Judges 1:20

1 Samuel 14:6, 30:31

1 Chronicles 6:4, 41, 23:14

2 Chronicles 15:7

Nehemiah 11:25

Psalms 37:9

Isaiah 40:31

Ezekiel 45:1

Matthew 12:34

Galatians 6:9

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dividing the Land of Canaan Review Questions
Choose words from a word bank to complete sentences about the division of the land of Canaan.
Activity | All Ages

 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: