Jonah 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 καὶ προσέταξεν κύριος κήτει μεγάλῳ καταπιεῖν τὸν ιωναν καὶ ἦν ιωνας ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας

2 καὶ προσηύξατο ιωνας πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους

3 καὶ εἶπεν ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου καὶ εἰσήκουσέν μου ἐκ κοιλίας ᾅδου κραυγῆς μου ἤκουσας φωνῆς μου

4 ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ' ἐμὲ διῆλθον

5 καὶ ἐγὼ εἶπα ἀπῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν σου ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι πρὸς τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου

6 περιεχύθη ὕδωρ μοι ἕως ψυχῆς ἄβυσσος ἐκύκλωσέν με ἐσχάτη ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων

7 κατέβην εἰς γῆν ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι καὶ ἀναβήτω φθορὰ ζωῆς μου κύριε ὁ θεός μου

8 ἐν τῷ ἐκλείπειν ἀπ' ἐμοῦ τὴν ψυχήν μου τοῦ κυρίου ἐμνήσθην καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου

9 φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ ἔλεος αὐτῶν ἐγκατέλιπον

10 ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι σωτηρίου τῷ κυρίῳ

11 καὶ προσετάγη τῷ κήτει καὶ ἐξέβαλεν τὸν ιωναν ἐπὶ τὴν ξηράν


Exploring the Meaning of Jonah 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Jonah 2:1-10, Jonah is trapped in the belly of the great fish. He prays for salvation, and in the end, after this terrible trial, he is vomited forth onto dry land.

Before a new church -- either a state of good and truth with a group of people, or a new state of good an truth in ourselves - can come into existence, a period of temptation, of struggle, must occur. During this time a remnant of good and truth from prior states, will be preserved. This happens to us. When we really don't want to do something that we know we should do, we get into a state of spiritual temptation. That's what this chapter is about.

In Arcana Coelestia 756, it says: "In Jonah, 'The waters closed around me, even to my soul, the deep surrounded me. Here... 'the waters' and 'the deep' stand for the full extent of temptation.

This chapter also prophesies, or foreshadows, the combats that Jesus Christ would have with the hells, and his most grievous temptations at the time. The “three days and nights during which Jonah was in the bowels of the fish,” signify the entire duration of the combat with the hells.

In the New Testament, in Matthew 12:39-41, there's a reference back to this story:

"No sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And now One greater than Jonah is here.

For us, then... what? When we've turned away from the Lord, and we're in "the belly of the fish" - in temptations, struggles, combats, and everything looks pretty hopeless - then if we really pray, and seek the Lord's help, he can help us.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Here, too, is a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Jonah 2:1-10, Jonah is trapped in the belly of the great fish. He prays for salvation, and in the end, after this terrible trial, he is vomited forth onto dry land.

Before a new church -- either a state of good and truth with a group of people, or a new state of good an truth in ourselves - can come into existence, a period of temptation, of struggle, must occur. During this time a remnant of good and truth from prior states, will be preserved. This happens to us. When we really don't want to do something that we know we should do, we get into a state of spiritual temptation. That's what this chapter is about.

In Arcana Coelestia 756, it says: "In Jonah, 'The waters closed around me, even to my soul, the deep surrounded me. Here... 'the waters' and 'the deep' stand for the full extent of temptation.

This chapter also prophesies, or foreshadows, the combats that Jesus Christ would have with the hells, and his most grievous temptations at the time. The “three days and nights during which Jonah was in the bowels of the fish,” signify the entire duration of the combat with the hells.

In the New Testament, in Matthew 12:39-41, there's a reference back to this story:

"No sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And now One greater than Jonah is here.

For us, then... what? When we've turned away from the Lord, and we're in "the belly of the fish" - in temptations, struggles, combats, and everything looks pretty hopeless - then if we really pray, and seek the Lord's help, he can help us.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Here, too, is a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 211, 212


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 247, 756, 901, 1691, 2788, 3880, 4495, ...

Apocalypse Revealed 191, 505

Doctrine of the Sacred Scripture 29

True Christian Religion 211


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 518, 532, 538, 622, 750

Spiritual Experiences 1391

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Samuel 12:21

1 Kings 17:4

2 Chronicles 33:12

Psalms 5:8, 22:26, 42:8, 69:2, 14, 88:6, 7, 116:1, 2, 120:1, 142:4

Isaiah 38:17, 20, 43:11

Lamentations 3:54, 55

Hosea 13:4, 14:3

Micah 1:2

Matthew 12:40

Acts of the Apostles 14:15

Hebrews 13:15

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Casting Lots
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Stormy Sea
Color the drawings and then follow the directions to make a 3 dimensional picture. 
Project | Ages 7 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Jonah Thrown Overboard
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mighty Tempest on the Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: