Habakkuk 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 τὸ λῆμμα ὃ εἶδεν αμβακουμ ὁ προφήτης

2 ἕως τίνος κύριε κεκράξομαι καὶ οὐ μὴ εἰσακούσῃς βοήσομαι πρὸς σὲ ἀδικούμενος καὶ οὐ σώσεις

3 ἵνα τί μοι ἔδειξας κόπους καὶ πόνους ἐπιβλέπειν ταλαιπωρίαν καὶ ἀσέβειαν ἐξ ἐναντίας μου γέγονεν κρίσις καὶ ὁ κριτὴς λαμβάνει

4 διὰ τοῦτο διεσκέδασται νόμος καὶ οὐ διεξάγεται εἰς τέλος κρίμα ὅτι ὁ ἀσεβὴς καταδυναστεύει τὸν δίκαιον ἕνεκεν τούτου ἐξελεύσεται τὸ κρίμα διεστραμμένον

5 ἴδετε οἱ καταφρονηταί καὶ ἐπιβλέψατε καὶ θαυμάσατε θαυμάσια καὶ ἀφανίσθητε διότι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται

6 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐφ' ὑμᾶς τοὺς χαλδαίους τοὺς μαχητάς τὸ ἔθνος τὸ πικρὸν καὶ τὸ ταχινὸν τὸ πορευόμενον ἐπὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς τοῦ κατακληρονομῆσαι σκηνώματα οὐκ αὐτοῦ

7 φοβερὸς καὶ ἐπιφανής ἐστιν ἐξ αὐτοῦ τὸ κρίμα αὐτοῦ ἔσται καὶ τὸ λῆμμα αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσεται

8 καὶ ἐξαλοῦνται ὑπὲρ παρδάλεις οἱ ἵπποι αὐτοῦ καὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ τοὺς λύκους τῆς ἀραβίας καὶ ἐξιππάσονται οἱ ἱππεῖς αὐτοῦ καὶ ὁρμήσουσιν μακρόθεν καὶ πετασθήσονται ὡς ἀετὸς πρόθυμος εἰς τὸ φαγεῖν

9 συντέλεια εἰς ἀσεβεῖς ἥξει ἀνθεστηκότας προσώποις αὐτῶν ἐξ ἐναντίας καὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν

10 καὶ αὐτὸς ἐν βασιλεῦσιν ἐντρυφήσει καὶ τύραννοι παίγνια αὐτοῦ καὶ αὐτὸς εἰς πᾶν ὀχύρωμα ἐμπαίξεται καὶ βαλεῖ χῶμα καὶ κρατήσει αὐτοῦ

11 τότε μεταβαλεῖ τὸ πνεῦμα καὶ διελεύσεται καὶ ἐξιλάσεται αὕτη ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ μου

12 οὐχὶ σὺ ἀπ' ἀρχῆς κύριε ὁ θεὸς ὁ ἅγιός μου καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν κύριε εἰς κρίμα τέταχας αὐτόν καὶ ἔπλασέν με τοῦ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτοῦ

13 καθαρὸς ὀφθαλμὸς τοῦ μὴ ὁρᾶν πονηρά καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήσῃ ἵνα τί ἐπιβλέπεις ἐπὶ καταφρονοῦντας παρασιωπήσῃ ἐν τῷ καταπίνειν ἀσεβῆ τὸν δίκαιον

14 καὶ ποιήσεις τοὺς ἀνθρώπους ὡς τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης καὶ ὡς τὰ ἑρπετὰ τὰ οὐκ ἔχοντα ἡγούμενον

15 συντέλειαν ἐν ἀγκίστρῳ ἀνέσπασεν καὶ εἵλκυσεν αὐτὸν ἐν ἀμφιβλήστρῳ καὶ συνήγαγεν αὐτὸν ἐν ταῖς σαγήναις αὐτοῦ ἕνεκεν τούτου εὐφρανθήσεται καὶ χαρήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ

16 ἕνεκεν τούτου θύσει τῇ σαγήνῃ αὐτοῦ καὶ θυμιάσει τῷ ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐλίπανεν μερίδα αὐτοῦ καὶ τὰ βρώματα αὐτοῦ ἐκλεκτά

17 διὰ τοῦτο ἀμφιβαλεῖ τὸ ἀμφίβληστρον αὐτοῦ καὶ διὰ παντὸς ἀποκτέννειν ἔθνη οὐ φείσεται


Exploring the Meaning of Habakkuk 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 225


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 991, 1368, 1613, 2606, 3901, 4482, 6534, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 405, 861

Heaven and Hell 197


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 281, 355, 411, 513, 780, 799, 811

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomy 23:15, 28:49

2 Kings 24:1, 2

Job 9:26, 12:6, 19:7

Psalms 22:3, 35:17, 55:10, 74:12, 90:1, 2, 94:3, 118:17, 149:2

Isaiah 5:7, 10:5, 13, 14:17, 28:21, 43:15, 46:12, 47:8

Jeremiah 5:15, 18, 6:22, 23, 8:7, 9:22, 12:1, 16:16, 25:9, 12, 30:5, 32:24, 50:11

Lamentations 4:19

Daniel 27

Joel 2:3

Amos 5:7

Nahum 2:5

Habakkuk 5

Zephaniah 15, 3:3

Malachi 6

Matthew 24:28

Acts of the Apostles 13:41


Přeložit: