Genesis 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 αδαμ δὲ ἔγνω ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν καιν καὶ εἶπεν ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ

2 καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν αβελ καὶ ἐγένετο αβελ ποιμὴν προβάτων καιν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν

3 καὶ ἐγένετο μεθ' ἡμέρας ἤνεγκεν καιν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ κυρίῳ

4 καὶ αβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπὶ αβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ

5 ἐπὶ δὲ καιν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν καὶ ἐλύπησεν τὸν καιν λίαν καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ

6 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ καιν ἵνα τί περίλυπος ἐγένου καὶ ἵνα τί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου

7 οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς ἥμαρτες ἡσύχασον πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ

8 καὶ εἶπεν καιν πρὸς αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη καιν ἐπὶ αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν

9 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς καιν ποῦ ἐστιν αβελ ὁ ἀδελφός σου ὁ δὲ εἶπεν οὐ γινώσκω μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ

10 καὶ εἶπεν ὁ θεός τί ἐποίησας φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς

11 καὶ νῦν ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἣ ἔχανεν τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου

12 ὅτι ἐργᾷ τὴν γῆν καὶ οὐ προσθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς

13 καὶ εἶπεν καιν πρὸς τὸν κύριον μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με

14 εἰ ἐκβάλλεις με σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσομαι καὶ ἔσομαι στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἔσται πᾶς ὁ εὑρίσκων με ἀποκτενεῖ με

15 καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ὁ θεός οὐχ οὕτως πᾶς ὁ ἀποκτείνας καιν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει καὶ ἔθετο κύριος ὁ θεὸς σημεῖον τῷ καιν τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν

16 ἐξῆλθεν δὲ καιν ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ καὶ ὤ|κησεν ἐν γῇ ναιδ κατέναντι εδεμ

17 καὶ ἔγνω καιν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν ενωχ καὶ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν καὶ ἐπωνόμασεν τὴν πόλιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ενωχ

18 ἐγενήθη δὲ τῷ ενωχ γαιδαδ καὶ γαιδαδ ἐγέννησεν τὸν μαιηλ καὶ μαιηλ ἐγέννησεν τὸν μαθουσαλα καὶ μαθουσαλα ἐγέννησεν τὸν λαμεχ

19 καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ λαμεχ δύο γυναῖκας ὄνομα τῇ μιᾷ αδα καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ σελλα

20 καὶ ἔτεκεν αδα τὸν ιωβελ οὗτος ἦν ὁ πατὴρ οἰκούντων ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων

21 καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ιουβαλ οὗτος ἦν ὁ καταδείξας ψαλτήριον καὶ κιθάραν

22 σελλα δὲ ἔτεκεν καὶ αὐτὴ τὸν θοβελ καὶ ἦν σφυροκόπος χαλκεὺς χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἀδελφὴ δὲ θοβελ νοεμα

23 εἶπεν δὲ λαμεχ ταῖς ἑαυτοῦ γυναιξίν αδα καὶ σελλα ἀκούσατέ μου τῆς φωνῆς γυναῖκες λαμεχ ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λόγους ὅτι ἄνδρα ἀπέκτεινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ καὶ νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί

24 ὅτι ἑπτάκις ἐκδεδίκηται ἐκ καιν ἐκ δὲ λαμεχ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά

25 ἔγνω δὲ αδαμ ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ σηθ λέγουσα ἐξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀντὶ αβελ ὃν ἀπέκτεινεν καιν

26 καὶ τῷ σηθ ἐγένετο υἱός ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ενως οὗτος ἤλπισεν ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ

  

Exploring the Meaning of Genesis 4      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 324. Doctrines separated from the church, or heresies, are here treated of; and a new church that was afterwards raised up, called "Enosh."

AC 325. The Most Ancient Church had faith in the Lord through love; but there arose some who separated faith from love. The doctrine of faith separated from love was called "Cain;" and charity, which is love toward the neighbor, was called "Abel" (verses 1, 2).

AC 326. The worship of each is described, that of faith separated from love, by the "offering of Cain;" and that of charity, by the "offering of Abel" (verses 3, 4). That worship from charity was acceptable, but not worship from separated faith (verses 4, 5).

AC 327. That the state of those who were of separated faith became evil, is described by Cain‘s "anger being kindled, and his countenance falling" (verses 5, 6).

AC 328. And that the quality of the faith is known from the charity; and that charity wishes to be with faith, if faith is not made the principal, and is not exalted above charity (verse 7).

AC 329. That charity was extinguished in those who separated faith, and set it before charity, is described by Cain slaying his brother Abel" (verses 8, 9).

AC 330. Charity extinguished is called the "voice of bloods" (verse 10); perverted doctrine, the "curse from the ground" (verse 11); the falsity and evil originating thence, the "fugitive and wanderer in the earth" (verse 12). And as they had averted themselves from the Lord, they were in danger of eternal death (verses 13, 14). But as it was through faith that charity would afterwards be implanted, faith was made inviolable, and this is signified by the "mark set upon Cain" (verse 15). And its removal from its former position is denoted by "Cain dwelling toward the east of Eden" (verse 16).

AC 331. The amplification of this heresy is called "Enoch" (verse 17).

AC 332. The heresies that sprang from this one are also called by their names, in the last of which, called "Lamech," there was nothing of faith remaining (verse 18).

AC 333. A new church then arose, which is meant by "Adah and Zillah," and is described by their sons "Jabal," Jubal," and "Tubal-Cain;" the celestial things of the church by "Jabal," the spiritual by "Jubal," and the natural by "Tubal-Cain" (verses 19-22).

AC 334. That this church arose when everything of faith and charity was extinguished, and had violence done to it, which was in the highest degree sacrilegious, is described (verses 23, 24).

AC 335. A summary of the subject is given: that after faith, signified by "Cain," had extinguished charity, a new faith was given by the Lord, whereby charity was implanted. This faith is called "Seth" (verse 25).

AC 336. The charity implanted by faith is called "Enosh," or another "man" (homo), which is the name of that church (verse 26).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 4      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 324. Doctrines separated from the church, or heresies, are here treated of; and a new church that was afterwards raised up, called "Enosh."

AC 325. The Most Ancient Church had faith in the Lord through love; but there arose some who separated faith from love. The doctrine of faith separated from love was called "Cain;" and charity, which is love toward the neighbor, was called "Abel" (verses 1, 2).

AC 326. The worship of each is described, that of faith separated from love, by the "offering of Cain;" and that of charity, by the "offering of Abel" (verses 3, 4). That worship from charity was acceptable, but not worship from separated faith (verses 4, 5).

AC 327. That the state of those who were of separated faith became evil, is described by Cain‘s "anger being kindled, and his countenance falling" (verses 5, 6).

AC 328. And that the quality of the faith is known from the charity; and that charity wishes to be with faith, if faith is not made the principal, and is not exalted above charity (verse 7).

AC 329. That charity was extinguished in those who separated faith, and set it before charity, is described by Cain slaying his brother Abel" (verses 8, 9).

AC 330. Charity extinguished is called the "voice of bloods" (verse 10); perverted doctrine, the "curse from the ground" (verse 11); the falsity and evil originating thence, the "fugitive and wanderer in the earth" (verse 12). And as they had averted themselves from the Lord, they were in danger of eternal death (verses 13, 14). But as it was through faith that charity would afterwards be implanted, faith was made inviolable, and this is signified by the "mark set upon Cain" (verse 15). And its removal from its former position is denoted by "Cain dwelling toward the east of Eden" (verse 16).

AC 331. The amplification of this heresy is called "Enoch" (verse 17).

AC 332. The heresies that sprang from this one are also called by their names, in the last of which, called "Lamech," there was nothing of faith remaining (verse 18).

AC 333. A new church then arose, which is meant by "Adah and Zillah," and is described by their sons "Jabal," Jubal," and "Tubal-Cain;" the celestial things of the church by "Jabal," the spiritual by "Jubal," and the natural by "Tubal-Cain" (verses 19-22).

AC 334. That this church arose when everything of faith and charity was extinguished, and had violence done to it, which was in the highest degree sacrilegious, is described (verses 23, 24).

AC 335. A summary of the subject is given: that after faith, signified by "Cain," had extinguished charity, a new faith was given by the Lord, whereby charity was implanted. This faith is called "Seth" (verse 25).

AC 336. The charity implanted by faith is called "Enosh," or another "man" (homo), which is the name of that church (verse 26).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, ...

Apocalypse Explained 817

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 337, 346, 347, 348, 349, 485, 527, ...

True Christian Religion 466


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 427, 838

Spiritual Experiences 323, 4139

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 3:9, 23, 5:3, 6, 9:20, 12:8, 37:26

Leviticus 3:16, 26:20

1 Samuel 13:11

2 Chronicles 28:9

Job 15:13, 20, 24:12

Psalms 9:13, 49:12, 107:34, 127:3

Proverbs 19:3, 28:17

Ecclesiastes 4:4

Jonah 4, 9

Matthew 23:35

Luke 3:38, 11:51

Romans 6:12

Hebrews 11:4, 12:24

James 5:4

1 John 3:12

Jude 1:11

Významy biblických slov

αβελ
Abel signifies charity or love, in Genesis 4:2. (Divine Providence 242, Arcana Coelestia 325, and Arcana Coelestia 341). Abel signifies celestial love, which is loving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abel, Keeper of Sheep
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cain and Abel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 My Brother's Keeper
Worship Talk | Ages over 18

 Questions Asked by God
Article | Ages over 15

 The Fifth Commandment: You Shall Not Murder
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord’s Great Mercy
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Two Brothers and Their Offerings
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: