Genesis 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί τί ὅτι εἶπεν ὁ θεός οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ

2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει ἀπὸ καρποῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγόμεθα

3 ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου εἶπεν ὁ θεός οὐ φάγεσθε ἀπ' αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ ἵνα μὴ ἀποθάνητε

4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε

5 ᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ' αὐτοῦ διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν

6 καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ' αὐτῆς καὶ ἔφαγον

7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα

8 καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου

9 καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ αδαμ ποῦ εἶ

10 καὶ εἶπεν αὐτῷ τὴν φωνήν σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην ὅτι γυμνός εἰμι καὶ ἐκρύβην

11 καὶ εἶπεν αὐτῷ τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες

12 καὶ εἶπεν ὁ αδαμ ἡ γυνή ἣν ἔδωκας μετ' ἐμοῦ αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔφαγον

13 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ γυναικί τί τοῦτο ἐποίησας καὶ εἶπεν ἡ γυνή ὁ ὄφις ἠπάτησέν με καὶ ἔφαγον

14 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ ὄφει ὅτι ἐποίησας τοῦτο ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φάγῃ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου

15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν

16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου καὶ αὐτός σου κυριεύσει

17 τῷ δὲ αδαμ εἶπεν ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ' αὐτοῦ ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου

18 ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ

19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήμφθης ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ

20 καὶ ἐκάλεσεν αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ζωή ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων

21 καὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ αδαμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς

22 καὶ εἶπεν ὁ θεός ἰδοὺ αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν καὶ νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα

23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήμφθη

24 καὶ ἐξέβαλεν τὸν αδαμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 190, 191, 192, 193, 234, 235, 236, ...

Conjugial Love 353

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 404

True Christian Religion 279, 504


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 54, 194, 195, 196, 197, 198, 199, ...

Apocalypse Revealed 239, 455, 538, 550, 562, 565, 788, ...

Conjugial Love 132, 135, 156, 413, 444

Divine Providence 211, 275, 310, 313

Doctrine of the Lord 19

Doctrine of the Sacred Scripture 97

Heaven and Hell 341

The Last Judgement (Continuation) 61, 62

True Christian Religion 48, 260, 380, 470, 498, 508, 606, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 131, 277, 388, 412, 577, 581, 622, ...

Charity 204

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 25, 26, 29, 31, 33, 37, 38, ...

Spiritual Experiences 1341, 1960, 3315, 5089

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4698

Marriage 48, 66

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:7, 8, 9, 17, 25, 4:2, 9, 5:5, 29, 12:18, 35:16

Joshua 7:21

1 Samuel 15:15, 21

1 Kings 13:18, 19

2 Kings 5:25

1 Chronicles 4:9

Job 5:7, 10:9, 31:33, 40

Psalms 72:9, 90:3, 103:14

Ecclesiastes 3:20

Isaiah 7:23, 24, 14:14, 26:17, 65:25

Jonah 1:10

Micah 7:17

Matthew 4:3

John 5:46, 8:44

Acts of the Apostles 17:26

Romans 5:12, 7:11, 8:20

1 Corinthians 11:3, 14:34, 15:21

2 Corinthians 11:3

2 Thessalonians 3:10

1 Timothy 2:14, 15

Hebrews 14, 6:8, 9:27

James 1:14, 15

1 John 2:16

Revelation 7, 12:9, 17, 16:15, 20:2

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Our Bodies Connect to God's Design of the Universe

The human body is a microcosm of the divine design. Join us to learn about its connection to heaven and what its form can teach us about spiritual reality and how our minds work.


What Is the Origin of Evil? - S&L Short Clips

What opened the door for the existence of evil? And how has that affected the way we experience death today?


Why Adam and Eve Hid From God - S&L Short Clips

Is God someone to be afraid of? Did Adam and Eve have good reason to hide when they disobeyed? Learn a different perspective on this symbolic story.

Genesis 3:7-7 >> 00:00
, 02:24

The Meaning of Adam and Eve - Swedenborg and Life

Scientifically unsound and fictitious at the surface. Spiritually relevant and profound below the surface.

Genesis 3:1-1 >> 27:40
, 30:12
, 33:26
, 35:50
, 39:10
, 42:00
, 44:29
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Garden of Eden Scene
Project | Ages 4 - 10

 Life in the Garden of Eden
A picture of life in the beautiful Garden of Eden.
Story | Ages 3 - 7

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Most Ancient Church
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Right to Choose
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Serpent
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Serpent
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Serpent in the Garden
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tree of Life
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14

 We Must Fight Doing What Is Evil
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Why Did the Lord Come on Earth?
A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: