Exodus 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 καὶ μωυσῆς ἦν ποιμαίνων τὰ πρόβατα ιοθορ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ τοῦ ἱερέως μαδιαμ καὶ ἤγαγεν τὰ πρόβατα ὑπὸ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὄρος χωρηβ

2 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς ἐκ τοῦ βάτου καὶ ὁρᾷ ὅτι ὁ βάτος καίεται πυρί ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο

3 εἶπεν δὲ μωυσῆς παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο τί ὅτι οὐ κατακαίεται ὁ βάτος

4 ὡς δὲ εἶδεν κύριος ὅτι προσάγει ἰδεῖν ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων μωυσῆ μωυσῆ ὁ δὲ εἶπεν τί ἐστιν

5 καὶ εἶπεν μὴ ἐγγίσῃς ὧδε λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν

6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς τοῦ πατρός σου θεὸς αβρααμ καὶ θεὸς ισαακ καὶ θεὸς ιακωβ ἀπέστρεψεν δὲ μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εὐλαβεῖτο γὰρ κατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ

7 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς μωυσῆν ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν αἰγύπτῳ καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν οἶδα γὰρ τὴν ὀδύνην αὐτῶν

8 καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς αἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι εἰς τὸν τόπον τῶν χαναναίων καὶ χετταίων καὶ αμορραίων καὶ φερεζαίων καὶ γεργεσαίων καὶ ευαίων καὶ ιεβουσαίων

9 καὶ νῦν ἰδοὺ κραυγὴ τῶν υἱῶν ισραηλ ἥκει πρός με κἀγὼ ἑώρακα τὸν θλιμμόν ὃν οἱ αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς

10 καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς φαραω βασιλέα αἰγύπτου καὶ ἐξάξεις τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς ισραηλ ἐκ γῆς αἰγύπτου

11 καὶ εἶπεν μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν τίς εἰμι ὅτι πορεύσομαι πρὸς φαραω βασιλέα αἰγύπτου καὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς υἱοὺς ισραηλ ἐκ γῆς αἰγύπτου

12 εἶπεν δὲ ὁ θεὸς μωυσεῖ λέγων ὅτι ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἐγώ σε ἐξαποστέλλω ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν μου ἐξ αἰγύπτου καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ

13 καὶ εἶπεν μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν ἰδοὺ ἐγὼ ἐλεύσομαι πρὸς τοὺς υἱοὺς ισραηλ καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς ἐρωτήσουσίν με τί ὄνομα αὐτῷ τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς

14 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς μωυσῆν ἐγώ εἰμι ὁ ὤν καὶ εἶπεν οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς ισραηλ ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς

15 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πάλιν πρὸς μωυσῆν οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς ισραηλ κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν θεὸς αβρααμ καὶ θεὸς ισαακ καὶ θεὸς ιακωβ ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς

16 ἐλθὼν οὖν συνάγαγε τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὦπταί μοι θεὸς αβρααμ καὶ θεὸς ισαακ καὶ θεὸς ιακωβ λέγων ἐπισκοπῇ ἐπέσκεμμαι ὑμᾶς καὶ ὅσα συμβέβηκεν ὑμῖν ἐν αἰγύπτῳ

17 καὶ εἶπον ἀναβιβάσω ὑμᾶς ἐκ τῆς κακώσεως τῶν αἰγυπτίων εἰς τὴν γῆν τῶν χαναναίων καὶ χετταίων καὶ αμορραίων καὶ φερεζαίων καὶ γεργεσαίων καὶ ευαίων καὶ ιεβουσαίων εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι

18 καὶ εἰσακούσονταί σου τῆς φωνῆς καὶ εἰσελεύσῃ σὺ καὶ ἡ γερουσία ισραηλ πρὸς φαραω βασιλέα αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν ὁ θεὸς τῶν εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς πορευσώμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον ἵνα θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν

19 ἐγὼ δὲ οἶδα ὅτι οὐ προήσεται ὑμᾶς φαραω βασιλεὺς αἰγύπτου πορευθῆναι ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς

20 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα πατάξω τοὺς αἰγυπτίους ἐν πᾶσι τοῖς θαυμασίοις μου οἷς ποιήσω ἐν αὐτοῖς καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς

21 καὶ δώσω χάριν τῷ λαῷ τούτῳ ἐναντίον τῶν αἰγυπτίων ὅταν δὲ ἀποτρέχητε οὐκ ἀπελεύσεσθε κενοί

22 αἰτήσει γυνὴ παρὰ γείτονος καὶ συσκήνου αὐτῆς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν καὶ σκυλεύσετε τοὺς αἰγυπτίους

  

Exploring the Meaning of Exodus 3      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6825. In the first chapter, in the internal sense, the subject treated of was the infestation by falsities and evils of those who are of the church; in the second chapter it was the beginnings and successive states of truth Divine with them; in this chapter in the internal sense the subject treated of is their liberation; and then for the first time they are instructed who the God is who has liberated them, that it is the Lord; and that He introduces them into heaven after they have been endowed with manifold truth and good.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 3      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6825. In the first chapter, in the internal sense, the subject treated of was the infestation by falsities and evils of those who are of the church; in the second chapter it was the beginnings and successive states of truth Divine with them; in this chapter in the internal sense the subject treated of is their liberation; and then for the first time they are instructed who the God is who has liberated them, that it is the Lord; and that He introduces them into heaven after they have been endowed with manifold truth and good.

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1343, 1444, 1551, 1748, 1925, 2242, 2576, ...

Apocalypse Revealed 468, 505

True Christian Religion 19


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 242, 430, 504, 532, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Spiritual Experiences 5669

Marriage 19

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:14, 21, 22:1, 11, 26:3, 28:13, 17, 29:32, 31:12, 43:11

Exodus 1:8, 11, 2:16, 21, 23, 25, 3:6, 15, 4:1, 5, 10, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 5:1, 2, 3, 6:1, 2, 3, 6, 7:3, 14, 8:23, 28, 9:7, 35, 10:20, 11:1, 2, 3, 9, 10, 12:31, ...

Leviticus 1:1, 20:24

Numbers 10:33, 13:27

Deuteronomy 1:6, 25, 6:3, 22, 8:7, 33:16

Joshua 5:6, 15

Judges 6:12, 14, 15, 16, 13:22

1 Samuel 14:10, 16:11

1 Kings 18:36, 19:8, 13, 19

2 Kings 13:4, 20:5

1 Chronicles 9:20, 29:14, 18

Nehemiah 9:9, 10

Psalms 14, 12:6, 30:5, 68:5, 102:13, 21, 105:26

Isaiah 6:2, 5, 42:8, 52:6

Jeremiah 11:5, 32:20, 21

Ezekiel 20:6

Hosea 12:6

Amos 1:1

Malachi 3:6

Matthew 22:32

Mark 12:26

Luke 20:37

Acts of the Apostles 3:13, 7:7, 30, 31, 32, 33, 34, 18:10

1 Corinthians 3:5

Hebrews 11:16

Revelation 1:4

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Approaching the Lord
Throughout virtually every culture, in every era of history, people have related to a Divine presence. We desire to draw near to the source of our life, the cause of our existence. Yet there is the question of who or what we are meant to approach?
Worship Talk | Ages over 18

 Burning Bush
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Curiosity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 I Am: The Lord’s Divine Presence with Us
Worship Talk | Ages over 18

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
The Lord protected Moses and prepared him to do a very important job. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 Moses and the Burning Bush
Project | Ages up to 6

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Moses and the Burning Bush (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses at the Burning Bush
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Names of the Lord
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Burning Bush with Watercolor Pencils
Project | Ages 4 - 10

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Angel and the Bush
Project | Ages 4 - 10

 The Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Burning Bush
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Burning Bush
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Burning Bush
As we approach adult life, the things we are learning from the Word take on new meaning.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Burning Bush with Tissue Paper
Project | Ages 7 - 14

 The Lord's Names
The Lord's names reveal aspects of His qualities. We can be linked to Him through baptism in His name.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Miracle of the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Oneness of God
Lesson and activities looking at the oneness of God and the way his many names help us reflect on what He does for us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Has Different Names
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Two Sexes?
Article | Ages 15 - 17


Přeložit: