Amos 5

Studovat vnitřní smysl

Greek OT: LXX [A] Accented         

← Amos 4   Amos 6 →

1 ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου τοῦτον ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ' ὑμᾶς θρῆνον οἶκος ισραηλ

2 ἔπεσεν οὐκέτι μὴ προσθῇ τοῦ ἀναστῆναι παρθένος τοῦ ισραηλ ἔσφαλεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῆς οὐκ ἔστιν ὁ ἀναστήσων αὐτήν

3 διότι τάδε λέγει κύριος κύριος ἡ πόλις ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο χίλιοι ὑπολειφθήσονται ἑκατόν καὶ ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο ἑκατόν ὑπολειφθήσονται δέκα τῷ οἴκῳ ισραηλ

4 διότι τάδε λέγει κύριος πρὸς τὸν οἶκον ισραηλ ἐκζητήσατέ με καὶ ζήσεσθε

5 καὶ μὴ ἐκζητεῖτε βαιθηλ καὶ εἰς γαλγαλα μὴ εἰσπορεύεσθε καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου μὴ διαβαίνετε ὅτι γαλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθήσεται καὶ βαιθηλ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα

6 ἐκζητήσατε τὸν κύριον καὶ ζήσατε ὅπως μὴ ἀναλάμψῃ ὡς πῦρ ὁ οἶκος ιωσηφ καὶ καταφάγεται αὐτόν καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων τῷ οἴκῳ ισραηλ

7 κύριος ὁ ποιῶν εἰς ὕψος κρίμα καὶ δικαιοσύνην εἰς γῆν ἔθηκεν

8 ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων καὶ ἐκτρέπων εἰς τὸ πρωὶ σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ

9 ὁ διαιρῶν συντριμμὸν ἐπ' ἰσχὺν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων

10 ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο

11 διὰ τοῦτο ἀνθ' ὧν κατεκονδυλίζετε πτωχοὺς καὶ δῶρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παρ' αὐτῶν οἴκους ξυστοὺς ᾠκοδομήσατε καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν αὐτοῖς ἀμπελῶνας ἐπιθυμητοὺς ἐφυτεύσατε καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν οἶνον ἐξ αὐτῶν

12 ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεβείας ὑμῶν καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν καταπατοῦντες δίκαιον λαμβάνοντες ἀλλάγματα καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐκκλίνοντες

13 διὰ τοῦτο ὁ συνίων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σιωπήσεται ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν

14 ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ μὴ τὸ πονηρόν ὅπως ζήσητε καὶ ἔσται οὕτως μεθ' ὑμῶν κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὃν τρόπον εἴπατε

15 μεμισήκαμεν τὰ πονηρὰ καὶ ἠγαπήκαμεν τὰ καλά καὶ ἀποκαταστήσατε ἐν πύλαις κρίμα ὅπως ἐλεήσῃ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ τοὺς περιλοίπους τοῦ ιωσηφ

16 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἐν πάσαις πλατείαις κοπετός καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς ῥηθήσεται οὐαὶ οὐαί κληθήσεται γεωργὸς εἰς πένθος καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας θρῆνον

17 καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς κοπετός διότι διελεύσομαι διὰ μέσου σου εἶπεν κύριος

18 οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν κυρίου ἵνα τί αὕτη ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φῶς

19 ὃν τρόπον ὅταν φύγῃ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου τοῦ λέοντος καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρκος καὶ εἰσπηδήσῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀπερείσηται τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ δάκῃ αὐτὸν ὁ ὄφις

20 οὐχὶ σκότος ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου καὶ οὐ φῶς καὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὐτῇ

21 μεμίσηκα ἀπῶσμαι ἑορτὰς ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθῶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν

22 διότι καὶ ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὑμῶν οὐ προσδέξομαι αὐτά καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι

23 μετάστησον ἀπ' ἐμοῦ ἦχον ᾠδῶν σου καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι

24 καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος

25 μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη οἶκος ισραηλ

26 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ μολοχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ραιφαν τοὺς τύπους αὐτῶν οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς

27 καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα δαμασκοῦ λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ

← Amos 4   Amos 6 →
   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Amos 5      

1-3 The Lord is sorrowful that the church, the Truth from the Divine flowing into the world, has successively been devastated, as is seen in the previous chapter, Amos 4. Verse 3 says, “The city that goes out by a thousand shall have a hundred left.” So very little truth is left to nourish the people, and this bad state is by their own doing.

4-9 Amid this dying out, the Lord entreats, almost anxiously, “Seek Me and live,” then names traps or states that will turn people from Him: Bethel, Gilgal, and Beersheba. The first is falsifying knowledges, the second sensuous or external pleasures; and the last “negative attitudes towards everything that constitutes faith and its doctrine (SH 3923:6). The next warning is to those “who turn justice into wormwood,” v. 7 or turn good into evil (SH 1488:2). He wants them to return to him and explains clearly that He is the source of power, the one who, “Made the Pleiades and Orion,” v. 8 and the one who “rains ruin upon the strong” v.9.

10-13 In their self-intelligence they continue to reject the Lord, to “tread down the poor,” rejecting even the little bits of truth coming to them. The people are warned, “Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them,” stone meaning truths of the natural (AE 745:3). The dictionary meaning of “hewn” means a workman making something, so it can be seen as coming from themselves, or their own intelligence. Anything like that is “devoid of life from the Divine” (SH 9852:2).

14-15 The path is shown for the way the Lord can be with them, “Seek good and not evil, that you may live.” It can’t be any plainer. In that way the Lord can reach out with His mercy, and “be gracious to the remnant of Joseph” v.15. The remnant is the small amount of truth, and Joseph is the spiritual part of us (SH 3921:3).

16-20 Here people are warned of how bad it will be for them when the day of the Lord comes. “Is not the day of the Lord darkness?” for those who are in evil, “with no brightness in it?” v.20. A person’s suffering will be painful, “as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him,” and terrorizing, “As though a man fled from a lion and a bear met him,” v. 19.

21-22 Their worship won’t be accepted, shown by, “I hate, I despise your feast days” v. 21. The strong language of the Lord is the mirror opposite of the depth of the evil the people are in, since only a remnant of the truth is with them, as in v. 3.

23-25 Take away your noisy songs and melodies, the Lord says, take away what sounds beautiful to you but is hurtful to the Divine because of the lack of goodness and truth. In its place he wants people to “Let justice run down like water, and righteousness like a mightly stream” v. 24.

26-27 If people don’t return to the Lord, everything good will be taken from them, shown in “Therefore I will send you into captivity beyond Damascus” v. 27. Damascus was the furtherest boundary of Canaan, or beyond where spiritual things reside. The “boundary of Damascus” is also used in Ezekiel 47:16-18 (AE 1088).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 205


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 195, 468, 576, 922, 925, 1071, 1715, ...

Apocalypse Revealed 316, 410, 413, 501, 573, 620, 650, ...

Doctrine of the Lord 4, 38

Sacred Scripture 85

True Christianity 51, 82, 689, 761


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 208, 365, 376, 448, 519, 526, 573, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 56

Marriage 51, 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 26:23, 33

Exodus 11:4, 23:3, 6

Leviticus 26:16

Deuteronomy 28:30, 62, 63, 32:22

Joshua 5:9

1 Samuel 15:22

1 Kings 14:15, 21:20

2 Kings 15:29, 17:23, 18:36, 20:3, 23:8

2 Chronicles 15:2, 20:3, 4, 24:20, 21, 34:25

Job 9:9, 20:19

Psalms 34:13, 69:33, 97:10, 105:4

Proverbs 15:8, 21:27

Ecclesiastes 10:8

Isaiah 1:14, 5:19, 20, 10:2, 3, 24:18, 46:12, 58:2

Jeremiah 4:4, 9:9, 16, 21, 18:8, 13, 22:3, 33:2, 38:20, 48:13

Ezekiel 20:16, 21:3, 34:21, 45:9

Hosea 4:3, 4, 15, 9:2, 10:12

Joel 2:2

Amos 1:5, 2:7, 3:1, 15, 4:1, 4, 13, 6:7, 12, 7:9, 10, 8:14, 9:6, 14

Jonah 3:9

Micah 2:3, 3:2, 9, 11, 6:15

Habakkuk 1:4

Zephaniah 2:3

Matthew 24:29

Acts of the Apostles 7:42, 43

Romans 12:9

Galatians 4:16

Ephesians 5:16

Hebrews 12:29

James 5:6


Přeložit: