1 Samuel 5

Studovat vnitřní smysl
← 1 Samuel 4   1 Samuel 6 →         

1 καὶ ἀλλόφυλοι ἔλαβον τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν ἐξ αβεννεζερ εἰς ἄζωτον

2 καὶ ἔλαβον ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν κυρίου καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν εἰς οἶκον δαγων καὶ παρέστησαν αὐτὴν παρὰ δαγων

3 καὶ ὤρθρισαν οἱ ἀζώτιοι καὶ εἰσῆλθον εἰς οἶκον δαγων καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ἤγειραν τὸν δαγων καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀζωτίους καὶ ἐβασάνισεν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν τὴν ἄζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς

4 καὶ ἐγένετο ὅτε ὤρθρισαν τὸ πρωί καὶ ἰδοὺ δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου καὶ ἡ κεφαλὴ δαγων καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια αμαφεθ ἕκαστον καὶ ἀμφότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πεπτωκότες ἐπὶ τὸ πρόθυρον πλὴν ἡ ῥάχις δαγων ὑπελείφθη

5 διὰ τοῦτο οὐκ ἐπιβαίνουσιν οἱ ἱερεῖς δαγων καὶ πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος εἰς οἶκον δαγων ἐπὶ βαθμὸν οἴκου δαγων ἐν ἀζώτῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ὅτι ὑπερβαίνοντες ὑπερβαίνουσιν

6 καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ ἄζωτον καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς καὶ ἐξέζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς ναῦς καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες καὶ ἐγένετο σύγχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει

7 καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες ἀζώτου ὅτι οὕτως καὶ λέγουσιν ὅτι οὐ καθήσεται κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ισραηλ μεθ' ἡμῶν ὅτι σκληρὰ χεὶρ αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ δαγων θεὸν ἡμῶν

8 καὶ ἀποστέλλουσιν καὶ συνάγουσιν τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων πρὸς αὐτοὺς καὶ λέγουσιν τί ποιήσωμεν κιβωτῷ θεοῦ ισραηλ καὶ λέγουσιν οἱ γεθθαῖοι μετελθέτω κιβωτὸς τοῦ θεοῦ πρὸς ἡμᾶς καὶ μετῆλθεν κιβωτὸς τοῦ θεοῦ εἰς γεθθα

9 καὶ ἐγενήθη μετὰ τὸ μετελθεῖν αὐτὴν καὶ γίνεται χεὶρ κυρίου ἐν τῇ πόλει τάραχος μέγας σφόδρα καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ γεθθαῖοι ἕδρας

10 καὶ ἐξαποστέλλουσιν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ εἰς ἀσκαλῶνα καὶ ἐγενήθη ὡς εἰσῆλθεν κιβωτὸς θεοῦ εἰς ἀσκαλῶνα καὶ ἐβόησαν οἱ ἀσκαλωνῖται λέγοντες τί ἀπεστρέψατε πρὸς ἡμᾶς τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ισραηλ θανατῶσαι ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν

11 καὶ ἐξαποστέλλουσιν καὶ συνάγουσιν τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπον ἐξαποστείλατε τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ισραηλ καὶ καθισάτω εἰς τὸν τόπον αὐτῆς καὶ οὐ μὴ θανατώσῃ ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν ὅτι ἐγενήθη σύγχυσις θανάτου ἐν ὅλῃ τῇ πόλει βαρεῖα σφόδρα ὡς εἰσῆλθεν κιβωτὸς θεοῦ ισραηλ ἐκεῖ

12 καὶ οἱ ζῶντες καὶ οὐκ ἀποθανόντες ἐπλήγησαν εἰς τὰς ἕδρας καὶ ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν

← 1 Samuel 4   1 Samuel 6 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 5      

The Philistines took the captured Ark of the Covenant deep into their own territory to a temple dedicated to their god Dagon in the city of Ashdod. Dagon has popularly been depicted as half man-half fish, and Swedenborgian teachings support this description. Early the next morning, the people of Ashdod found that the statue of Dagon had fallen on its face before the Ark. They set it back up, only to find it fallen again the next morning. This second time the head and hands were broken off the torso.

Modern translations often describe the people of Ashdod and surrounding territories as being struck down by “tumors.” A more accurate reading is that they suffered severe hemorrhoids- to be precise, “swellings of their private parts.” These afflictions were so serious that many people died. Swedenborg writes that these hemorrhoids represent earthly loves, “which are unclean when they are separated from spiritual loves.” The next chapter describes how the people were also afflicted with rodents- and this represents the “destruction of the church by distortions of the truth” (see Divine Providence 326).

These both indicate a separation of faith and charity, two important parts of spiritual life. Swedenborg talks about how the Philistines represent people with whom faith has been separated from charity (see Arcana Coelestia 1197 and Doctrine of Faith 49). Note here as elsewhere, that we should not directly connect any group of people to the positive or negative things that they spiritually represent. This means that we should not assume that the Philistines were any more guilty of separating faith from charity than any other group of people. We should instead think about how in this particular story, they are a symbolic representation of a particular type of human challenge.

The statue of Dagon fell on its face and was destroyed in front of the Ark of the Covenant, which held the Ten Commandments. This is an illustration of the power of the Lord’s Divine Word. A person’s faith cannot only be a belief in the Lord’s Word, or just an intellectual acknowledgement of His Commandments. It is a function of a life led based on these commandments. Belief without a good life, faith without charity, is destructive- on an individual level and a collective level. We see this symbolically represented in the destruction of the statue of Dagon.

The ways in which the statue was destroyed are symbolic, and speak to this message of faith separate from charity. For example, hands generally symbolize power, and the ability to put things into action, whether they be good or bad (see Arcana Coelestia 878). The hands were cut off of the statue of Dagon, perhaps representing that this false idol represents faith without action, or charity.

This further drives home the message that faith and charity must go together, to preserve an individual’s covenant with the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Divine Providence 326

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 23


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Doctrine of Life 59

Doctrine of Faith 52

True Christian Religion 71, 284, 614, 630, 691


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Spiritual Experiences 2472

Marriage 71

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Exodus 10:7

Deuteronomy 28:27

Joshua 11:22, 13:3, 15:11

Judges 16:23

1 Samuel 4:1, 8, 6:2, 20, 17:52

1 Kings 18:26

1 Chronicles 7:21, 10:10

Psalms 97:7, 115:7

Isaiah 20:1, 46:7

Jeremiah 10:11, 14, 15

Amos 6:2

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Capture and Return of the Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Capture and Return of the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Capture and Return of the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Capture and Return of the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: