Psalmės 36

Studie

  

1 Nedorėlio nuodėmė kalba mano širdyje, kad nėra Dievo baimės prieš jo akis.

2 Jis pataikauja sau, kai suranda savyje kaltę, kurios reikėtų nekęsti.

3 Jo burnos žodžiai­nedorybė ir klasta. Jis liovėsi elgtis išmintingai ir daryti gera.

4 Gulėdamas jis mąsto nedorybes, eina negeru keliu, neatsisako pikta.

5 Viešpatie, dangų siekia Tavo gailestingumas, Tavo ištikimybė­debesis.

6 Tavo teisumas­kaip dideli kalnai, Tavo sprendimai­kaip jūros gelmės. Viešpatie, Tu apsaugai žmogų ir gyvulį!

7 Dieve, kokia brangi yra Tavo malonė! Žmonės glaudžiasi Tavo sparnų šešėlyje.

8 Jie pasotinami Tavo namų riebalais, Tu duodi jiems gerti iš Tavo malonumų upės.

9 Tu turi gyvenimo šaltinį; Tavo šviesoje matome šviesą.

10 Tenesibaigia Tavo malonė tiems, kurie pažįsta Tave, ir Tavo teisumas­nuoširdiesiems.

11 Teneužkliudo manęs išdidumo koja ir ranka nusidėjėlio tenepastumia manęs!

12 Piktadariai krito, buvo parblokšti ir nebeatsikels!

Scroll to see more.