Skaičiai 26

Studovat vnitřní smysl
← Skaičiai 25   Skaičiai 27 →     

1 Viešpats tarė Mozei ir Aarono sūnui kunigui Eleazarui:

2 “Suskaičiuokite visus izraelitus vyrus, dvidešimties metų ir vyresnius pagal jų gimines, tinkamus kariuomenei”.

3 Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu, kalbėjo tiems, kurie buvo

4 dvidešimties metų ir vyresni, kaip Viešpats buvo liepęs. Iš Egipto išėjusieji buvo:

5 ubenas, Izraelio pirmagimis. Jo sūnūs buvo Henochas, iš kurio kilo henochai, Paluvas, iš kurio­paluvai,

6 Hecronas, iš jo­hecronai ir Karmis, iš jo­karmiai.

7 ubeno giminės buvo keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt.

8 Paluvo sūnus buvo Eliabas;

9 jo sūnūs Nemuelis, Datanas ir Abiramas; Datanas ir Abiramas prisidėjo prie Koracho maišto, kuris buvo sukeltas prieš Mozę ir Aaroną; tai buvo maištas prieš Viešpatį.

10 Atvėrusi žemė prarijo juos kartu su Korachu. Du šimtai penkiasdešimt žmonių buvo sunaikinti ugnimi. Tai buvo ženklas izraelitams.

11 Tačiau Koracho sūnūs nežuvo.

12 Simeono sūnų šeimos: Nemuelio­nemuelitai, Jamino­jaminai, Jachino­jachinai,

13 Zeracho­zerachai, Sauliaus­ sauliai.

14 Simeono giminės buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai.

15 Gado sūnų šeimos: Cefono, iš jo­cefonai, Hagio­hagiai, Šūnio­šūniai,

16 Oznio­ozniai, Erio­eriai,

17 Arodo­arodai, Arelio­arelitai.

18 Gado giminės buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

19 Judo sūnūs buvo Eras ir Onanas. Jie mirė Kanaano žemėje.

20 Kitų Judo sūnų šeimos: Šelos­šelai, Pereco­perecai, Zeracho­zerachai.

21 Pereco giminės sūnų: Esromo­ esromitai ir Hamulo­hamulai.

22 Judo giminės buvo septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

23 Isacharo sūnų: Tolos­tolai, Pūvos­pūvai,

24 Jašubo­jašubai, Šimrono­šimronai.

25 Isacharo giminės buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai.

26 Zabulono sūnų: Seredo­seredai, Elono­elonai, Jachleelio­ jachlelitai.

27 Zabulono giminės buvo šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

28 Juozapo sūnūs Manasas ir Efraimas pagal savo šeimas:

29 Manasui gimė Machyras, iš kurio kilo machyrai, iš Machyro sūnaus Gileado­gileadiečiai.

30 Šitie yra Gileado sūnūs, iš kurių kilo: iš Jezero­jezerai, iš Heleko­helekai,

31 iš Asrielio­asrielitai, iš Šechemo­šechemai,

32 iš Šemidos­šemidai ir iš Hefero­heferai.

33 O Hefero sūnus Celofhadas neturėjo sūnų, tik dukteris, kurių vardai yra: Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca.

34 Manaso giminės buvo penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.

35 Efraimo sūnų šeimos: Šutelacho­šutelachai, Bechero­becherai, Tahano­tahanai.

36 Šutelacho sūnaus Erano­eranai.

37 Efraimo giminės buvo trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai. Šitos yra Juozapo giminės šeimos.

38 Benjamino sūnų šeimos: Belos­belai, Ašbelio­ašbelitai, Ahiramo­ahiramai,

39 Šefufamo­šefufamai, Hufamo­hufamai.

40 Belos sūnūs buvo Ardas ir Naamanas. Iš Ardo­ardai, iš Naamano­naamanai.

41 Benjamino giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.

42 Dano sūnų šeimos: Šuhamo­ šuhamai. Tai Dano giminės šeimos.

43 Šuhamų buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

44 Ašero sūnų šeimos: Imnos­imnai, Išvio­išviai, Berijos­berijai.

45 Iš Berijos sūnų: Hebero­heberai ir Malkielio­malkielitai.

46 Ašero dukters vardas buvo Seracha.

47 Ašero giminės buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

48 Neftalio sūnų šeimos: Jachceelio­jachceelitai, Gūnio­gūniai,

49 Jecero­jecerai, Šilemo­šilemai.

50 Neftalio giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

51 Izraelitų, kurie buvo surašyti, buvo šeši šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt.

52 Viešpats kalbėjo Mozei:

53 “Jiems bus išdalinta žemė paveldėjimui pagal vardų skaičių.

54 Didesnėms šeimoms duosi didesnę dalį, o mažesnėms­mažesnę, kiekvienam bus duotas paveldėjimas pagal tuos, kurie buvo suskaičiuoti.

55 Žemė bus padalyta tarp giminių burtų keliu.

56 Burtų keliu bus padalinta nuosavybė tiems, kurių yra daug, ir tiems, kurių yra mažai.

57 Levio giminės sūnų šeimos: Geršono­geršonų šeima, Kehato­kehatų šeima, Merario­merarių šeima.

58 Šitos yra Levio šeimos: libniai, hebronai, machliai, mušiai ir koriai. Kehato sūnaus Amramo

59 žmona, Levio duktė Jochebeda, gimusi Egipte, pagimdė Aaroną ir Mozę bei jų seserį Mirjamą.

60 Aarono sūnūs buvo: Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras.

61 Nadabas ir Abihuvas mirė, aukodami svetimą ugnį Viešpačiui.

62 Visų Levio giminės suskaitytų vyrų, vieno mėnesio amžiaus ir vyresnių, buvo dvidešimt trys tūkstančiai. Jie nebuvo suskaityti kartu su izraelitais, nes jiems nebuvo duota dalis tarp Izraelio vaikų.

63 Tai izraelitai, kuriuos suskaičiavo Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu.

64 Tarp jų nebuvo nė vieno iš tų, kurie buvo anksčiau Mozės ir Aarono suskaičiuoti Sinajaus dykumoje,

65 nes Viešpats buvo pasakęs, kad jie visi mirs dykumoje. Nė vienas neišliko, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę.

← Skaičiai 25   Skaičiai 27 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 26      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. This whole chapter concerns the re-ordination and re-arrangement of the states of the man of the church by the Lord after states of evil and temptation. The first four verses indicate that this takes place according to Divine Truth and Divine Good, from states of intelligence as to truth to states of the love of good, and includes all who can engage in the conflicts of temptation.

Verses 5-11. The derivations and quality as to good and truth are described of faith in the understanding;

Verses 12-14. of faith in the will, or obedience;

Verses 15-18. of good works;

Verses 19-22. of celestial love;

Verses 23-25. of celestial conjugial love;

Verses 26, 27. of the heavenly marriage;

Verses 28-34. of the celestial of the spiritual, or of charity generally, as to the new will of good,

Verses 38-41. and as to the new understanding of truth.

Verses 35-37; of the life of truth from good in the natural man;

Verses 42-43. of the affirmation of truth;

Verses 44-47. of natural delight;

Verses 48-50. of the resistance of the natural man to evil in temptations;

Verse 51. and of the church in general.

Verses 52-56. It is according to Divine Providence that every one should be in his own good.

Verses 57-65. Concerning the derivations and quality of charity and love in particular.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2280, 3703, 3858, 4236, 4316, 4818, 9809, ...

Apocalypse Revealed 285, 349, 599


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 304, 431

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 35:22, 23, 38:3, 4, 5, 7, 41:51, 52, 46:12, 48:16

Išėjimas 2:1, 2, 4, 6:14, 15, 20, 23, 24, 25, 12:51, 15:20

Leviticus 10:2

Skaičiai 1:2, 19, 20, 46, 47, 3:4, 15, 17, 12:1, 14:29, 32, 35, 16:1, 2, 31, 32, 17:3, 18:20, 23, 24, 20:1, 22:1, 25:9, 26:3, 63, 27:1, 3, 33:54, 34:13, 35:8, 36:1, 2, 11

Deuteronomija 2:14

Joshua 1:6, 5:4, 11:23, 14:2, 17:1, 2, 3, 14, 19:9

Teisėjai 6:11, 8:2

1 kronikos 2:21, 4:1, 24, 5:1, 11, 23, 6:7, 7:1, 6, 13, 14, 30, 8:1, 9:5, 19

Psalmės 37:9, 42:1

Významy biblických slov

dvidešimties
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

vyresni
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

Izraelio
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

pirmagimis
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

sūnūs
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

henochas
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

keturiasdešimt
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

tūkstančiai
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

septyni
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

šimtai
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

trisdešimt
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

sūnus
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

žemė
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

prarijo
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

penkiasdešimt
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

šeimos
Families (Gen 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. Families have respect to truths. (Nahum 3:4)

dvidešimt
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

du
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

penki
Five also signifies all things of one part.

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

mirė
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

šešiasdešimt
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.

keturi
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

trys
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

efraimas
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

gimė
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

vardai
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

tūkstantis
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

paveldėjimas
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

daug
On the most internal level, the stories of Abraham tell us about the Lord's development in his own childhood, with Abraham representing the Lord's spiritual...

šeima
Families (Gen 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. Families have respect to truths. (Nahum 3:4)

žmona
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

pagimdė
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

Nadabas
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

duota
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

izraelitai
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Mozės
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...


Přeložit: