1 kronikos 9

Studie

  

1 Visi izraelitai buvo surašyti giminėmis Izraelio ir Judo karalių knygose. Jie buvo ištremti į Babiloną dėl savo nusikaltimų.

2 Pirmieji, apsigyvenę Izraelio miestuose, buvo izraelitai, kunigai, levitai ir šventyklos tarnai.

3 Jeruzalėje gyveno dalis Judo, Benjamino, Efraimo ir Manaso giminių palikuonių.

4 Judo sūnaus Pereco palikuonys: Amihudas, Utajas, Omris, Imris ir Banis su šeimomis.

5 Šilojiečių palikuonys: pirmagimis­Asaja ir jo sūnūs.

6 Zeracho palikuonys: Jeuelis ir jų giminės­šeši šimtai devyniasdešimt žmonių.

7 Benjaminai: Saluvas­sūnus Mešulamo, sūnaus Hodavijos, sūnaus Hasenuvos.

8 Jerohamo sūnus Ibnėja, Michrio sūnaus Uzio sūnus Ela ir Mešulamas­sūnus Šefatijos, sūnaus euelio, sūnaus Ibnijos.

9 Jų giminės žmonių skaičius buvo devyni šimtai penkiasdešimt šeši. Visi minimi asmenys buvo šeimų vadai.

10 Gyvenę Jeruzalėje kunigai: Jedaja, Jehojaribas, Jachinas

11 ir Azarija, sūnus Hilkijos, kuris buvo sūnus Mešulamo, sūnaus Cadoko, sūnaus Merajoto, sūnaus Ahitubo; jis buvo Dievo namų valdytojas.

12 Jerohamo sūnaus Adajos palikuonys buvo Pašhūras, Malkija, Masajas, Adielis, Jachzera, Mešulamas, Mešilemitas ir Imeras.

13 Kunigų, kurie buvo giminės šeimų vyresnieji, buvo tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt pajėgių vyrų šventyklos tarnybai.

14 Levitai: Šemajas­sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijo iš merarių;

15 Bakbakaras, Herešas bei Galalas ir Matanija­sūnus Michėjo, sūnaus Zichrio, sūnaus Asafo;

16 Abdija­sūnus Semajos, sūnaus Galalo, sūnaus Jedutūno, ir Elkanos sūnaus Asos sūnus Berechija, kuris gyveno netofiečių kaimuose.

17 Vartininkai buvo Šalumas, Akubas, Talmonas, Ahimanas ir jų broliai. Šalumas buvo jų viršininkas.

18 Jie ėjo sargybą karaliaus vartų rytų pusėje. Šie levitai buvo vartų sargai.

19 Šalumas­sūnus Korės, sūnus Ebjasafo, sūnus Koracho, ir jo broliai iš jo tėvo namų, korachai, buvo Viešpaties palapinės durų sargai. Jų tėvai ėjo sargų pareigas prie Viešpaties palapinės įėjimo.

20 Eleazaro sūnus Finehasas anksčiau buvo jų viršininkas; Viešpats buvo su juo.

21 Mešelemijos sūnus Zacharija buvo sargas prie Susitikimo palapinės įėjimo.

22 Durų sargų buvo du šimtai dvylika. Jie buvo įtraukti į giminių sąrašus savo vietovėse. Juos paskyrė toms pareigoms Dovydas ir regėtojas Samuelis, nes jais pasitikėjo.

23 Jie ir jų sūnūs buvo įpareigoti eiti sargybą prie Viešpaties palapinės.

24 Sargyba budėdavo visose keturiose palapinės pusėse: rytų, vakarų, šiaurės ir pietų.

25 broliai, gyvenantieji kaimuose, kas septintą dieną privalėjo juos pakeisti ir septynias dienas eiti tas pareigas.

26 Keturi vyresnieji vartininkai buvo levitai. Jie buvo paskirti toms pareigoms ir atsakingi už Dievo namų patalpas bei turtus.

27 Jų pareiga buvo kas naktį eiti sargybą prie Dievo namų, o rytą juos atidaryti.

28 Kai kuriems iš jų buvo pavesta tvarkyti tarnavimo reikmenis. Jie tikrindavo juos įnešant ir išnešant.

29 Kiti iš jų buvo paskirti prižiūrėti daiktams, visiems šventyklos reikmenims: smulkiems miltams, vynui, aliejui, smilkalams ir kvepalams.

30 Kunigų pareigos buvo paruošti kvepalų mišinį.

31 Levitas Matitija, Šalumo pirmagimis, korachas, prižiūrėjo kepimą.

32 Kai kuriems Kehato giminės levitams buvo pavesta rūpintis padėtine duona, ją paruošti sabatui.

33 Kai kurie giesmininkai, levitų šeimų vadai, buvo laisvi nuo kitų pareigų. Jie gyveno prie šventyklos, nes dieną ir naktį jie turėjo tarnauti.

34 Šitie buvo savo kartos levitų šeimų vyriausieji ir gyveno Jeruzalėje.

35 Gibeone gyveno Gibeono tėvas Jejelis, kurio žmona buvo vardu Maaka.

36 Jo pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti­Cūras, Kišas, Baalas, Neras, Nadabas,

37 Gedoras, Achjojas, Zacharija ir Miklotas.

38 Miklotas buvo Šimamo tėvas; jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje.

39 Neras buvo Kišo tėvas, Kišas­ Sauliaus, Saulius­Jehonatano, Malkišuvos, Abinadabo ir Ešbaalo tėvas.

40 Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalas buvo Michėjo tėvas.

41 Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas.

42 Ahazas buvo Jaros tėvas, Jara­ Alemeto, Azmaveto ir Zimrio, Zimris­Mocos,

43 o Moca­Binėjos. Jo sūnus buvo efaja, jo sūnus­Eleasa, jo sūnus­Azelis.

44 Azelis turėjo šešis sūnus: Azrikamą, Bochruvą, Izmaelį, Šeariją, Abdiją ir Hananą.