1 kronikos 8

Studie

         |

1 Benjamino pirmagimis buvo Bela, kiti­Ašbelis, Achrachas,

2 Noha ir afa.

3 Belos palikuonys: Adaras, Gera, Abihudas,

4 Abišūva, Naamanas, Ahoachas,

5 Gera, Šefufanas ir Huramas.

6 Ehudo palikuonys buvo Gebos gyventojai, šeimų vadai; jie buvo ištremti į Manahatą:

7 Naamanas, Ahija ir Gera, kuris buvo Uzos ir Ahihudo tėvas.

8 Šaharaimas susilaukė sūnų Moabo krašte, atleidęs savo žmonas Hušimą ir Baarą.

9 Jis vedė Hodešą ir susilaukė septynių sūnų: Jobabo, Cibijo, Mešo, Malkamo,

10 Jeuco, Sachijos ir Mirmos. Šitie jo sūnūs buvo šeimų vadai.

11 Su Hušima jis turėjo Abitubą ir Elpaalį.

12 Elpaalio sūnūs: Eberas, Mišamas ir Šemedas, kuris pastatė Onojo ir Lodo miestus bei jų miestelius.

13 Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų šeimų vadai; jie privertė pasitraukti Gato gyventojus.

14 Berijos sūnūs: Achjojas, Šašakas, Jeremotas,

15 Zebadija, Aradas, Ederas,

16 Mykolas, Išpa ir Joha.

17 Elpaalio sūnūs: Zebadija, Mešulamas, Hizkis, Heberas,

18 Išmerajas, Izlija ir Jobabas.

19 Šimio sūnūs: Jakimas, Zichris, Zabdis,

20 Elienajas, Ciletajas, Elielis,

21 Adaja, Beraja ir Šimratas.

22 Šašako sūnūs: Išpanas, Eberas, Elielis,

23 Abdonas, Zichris, Hananas,

24 Hananija, Elamas, Antotija,

25 Ifdėja ir Penuelis.

26 Jerohamo sūnūs: Šamšerajas, Šeharija, Atalija,

27 Jaarešija, Elija ir Zichris.

28 Šitie buvo šeimų vadai. Jie gyveno Jeruzalėje.

29 Gibeone gyveno Gibeono tėvas su žmona Maaka.

30 pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti—Cūras, Kišas, Baalas, Nadabas,

31 Gedoras, Achjojas ir Zecheris.

32 Miklotui gimė Šima. Jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje.

33 Neras buvo Kišo tėvas, Kišas­ Sauliaus, Saulius­Jehonatano, Malkišūvos, Abinadabo ir Ešbaalo tėvas.

34 Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalo sūnus­ Michėjas.

35 Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas.

36 Ahazas buvo Jehoados tėvas, Jehoada­Alemeto, Azmaveto ir Zimrio, Zimris­Mocos,

37 Moca buvo Binėjos tėvas, Binėja­ afos, afa­Eleasos, o Eleasa­Acelio.

38 Acelis turėjo šešis sūnus: Azrikamą, Bochruvą, Izmaelį, Šeariją, Abdiją ir Hananą.

39 Jo brolio Ešeko sūnūs: pirmagimis­Ulamas, kiti­Jeušas ir Elifeletas.

40 Ulamo sūnūs buvo narsūs kariai ir geri šauliai. Ulamas turėjo šimtą penkiasdešimt palikuonių­ sūnų ir anūkų. Visi šie yra Benjamino sūnūs.