Lūkass 17:36

Study

                 |

36 Tad mācekļi jautāja Viņam, sacīdami: Kur, Kungs?