Apustuļu akti 1:9

Studie

                 |

9 Un to sacījis, tiem redzot, Viņš tika pacelts, un padebess paņēma Viņu no to acīm.