4 Mózes 34

Studie

              |

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségûl esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földe az õ határai szerint),

3 Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétõl napkelet felé.

4 És kerüljön a határ dél felõl az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig.

5 Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.

6 A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.

7 Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertõl fogva vonjatok határt a Hór hegyének.

8 A Hór hegyétõl vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.

9 És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.

10 A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.

11 És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.

12 Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az õ határai szerint köröskörül.

13 És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felõl parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;

14 Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az õ atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az õ atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az õ örökségöket.

15 Két törzs és egy fél törzs megkapta az õ örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felõl.

16 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

17 Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.

18 És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.

19 Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzsébõl Káleb, a Jefunné fia.

20 A Simeon fiainak törzsébõl Sámuel, az Ammihúd fia.

21 A Benjámin törzsébõl Elidád, a Kiszlon fia.

22 A Dán fiainak törzsébõl Bukki fejedelem, a Jógli fia.

23 A József fia közül, a Manasse fiainak törzsébõl Hanniél fejedelem, az Efód fia.

24 Az Efraim fiainak törzsébõl Kemuél fejedelem, a Siftán fia.

25 És a Zebulon fiainak törzsébõl Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.

26 És az Izsakhár fiainak törzsébõl Paltiél fejedelem, az Azzán fia.

27 És az Áser fiainak törzsébõl Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.

28 És a Nafthali fiainak törzsébõl Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.

29 Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.