4 Mózes 20

Studovat vnitřní smysl

Károli (Vizsoly) Biblia         

← 4 Mózes 19   4 Mózes 21 →

1 És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az elsõ hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott.

2 De nem vala vize a gyülekezetnek, összegyûlének azért Mózes és Áron ellen.

3 És feddõzék a nép Mózessel, és szólának mondván: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr elõtt!

4 És miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a mi barmaink?

5 És miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szõlõ, sem gránátalma, és inni való víz sincsen!

6 Elmenének azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elõl, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arczukra borulának; és megjelenék nékik az Úrnak dicsõsége.

7 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

8 Vedd ezt a vesszõt, és gyûjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok ím e kõsziklának az õ szemeik elõtt, hogy adjon vizet; és fakaszsz vizet nékik e kõsziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az õ barmaiknak.

9 Vevé azért Mózes azt a vesszõt az Úrnak színe elõl a mint parancsolta vala néki.

10 És összegyûjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kõszikla elé, és monda nékik: Halljátok meg most, ti lázadók! Avagy e kõsziklából fakasszunk-é néktek vizet?

11 És felemelé Mózes az õ kezét, és megüté a kõsziklát az õ vesszejével két ízben; és sok víz ömle ki, és ivék a gyülekezet és az õ barmai.

12 És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy megdicsõítettetek volna engem Izráel fiainak szemei elõtt: azért nem viszitek be e községet a földre, a melyet adtam nékik.

13 Ezek a versengésnek vizei, a melyekért feddõztek Izráel fiai az Úrral; és megdicsõítette magát õ bennök.

14 És külde Mózes követeket Kádesbõl Edom királyához, [kik így szólának:] Ezt mondja a te atyádfia az Izráel: Te tudod mindazt a nyomorúságot, a mely mi rajtunk esett:

15 Hogy a mi atyáink alámentek Égyiptomba, és sok ideig laktunk Égyiptomban, és hogy nyomorgatának minket az égyiptombeliek, és a mi atyáinkat.

16 És kiáltottunk az Úrhoz, és meghallgatta a mi szónkat, és angyalt külde és kihozott minket Égyiptomból; és ímé Kádesben vagyunk a te határodnak végvárosában.

17 Hadd mehessünk át a te földeden! Nem megyünk át sem mezõn, sem szõlõn, és kútvizet sem iszunk; az országúton megyünk, és nem térünk sem jobbra, sem balra, míg általmegyünk a te határodon.

18 Felele pedig Edom: Nem mehetsz át az én [földemen], hogy fegyverrel ne menjek ellened!

19 És mondának néki Izráel fiai: A járt úton megyünk fel, és ha a te vizedet iszszuk, én és az én barmaim, megadom annak az árát. Nincs egyéb szándék[om] csak hogy gyalog mehessek át.

20 Az pedig monda: Nem mégy át. És kiméne õ ellene Edom sok néppel és nagy erõvel.

21 Mivel nem akará Edom megengedni Izráelnek, hogy általmenjen az õ országán: azért eltére Izráel õ tõle.

22 Majd elindulának Kádesbõl, és jutának Izráel fiai, az egész gyülekezet a Hór hegyére.

23 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, a Hór hegyénél, Edom földének határán, mondván:

24 Áron az õ népeihez takaríttatik: mert nem megy be a földre, a melyet Izráel fiainak adtam, mivelhogy ellenszegültetek az én szómnak a versengésnek vizénél.

25 Vedd Áront és Eleázárt, az õ fiát, és vezesd fel õket a Hór hegyére.

26 És vetkeztesd le Áront az õ ruháiból, és öltöztesd fel azokba Eleázárt, az õ fiát; mert Áron [az õ népéhez] takaríttatik, és meghal ott.

27 És úgy cselekedék Mózes, a mint parancsolta vala az Úr, és felmenének a Hór hegyére az egész gyülekezet láttára.

28 És Mózes levetkezteté Áront az õ ruháiból, és felöltözteté azokba Eleázárt, az õ fiát. És meghala Áron ott a hegynek tetején, Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyrõl.

29 És látá az egész gyülekezet, hogy meghalt vala Áron, és siratá Áront harmincz napig Izráelnek egész háza.

← 4 Mózes 19   4 Mózes 21 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 20      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 1. A change in the state of the church is described.

Verses 2-6. The opposition of the external to the internal man in a state of temptation, involving deficiency as to truths, and a state of discontent, contention and strife.

Verses 7-11. There is revelation, that man, as of himself, must exercise the power of interior truth in controlling the natural man, and searching the Word, that the natural man may be refreshed; and, in this case, even the internal man does this from a state of indignation; and yet there is an abundant supply of truths.

Verses 12-13. But Divine Good declares that such intelligence and affection cannot lead man to the heavenly state which is entirely from the Lord; and that even the truths of the Word in such circumstances appear to intensify the temptation.

Verses 14-21. Concerning the tendency with the man of the church, in temptation, to suppose that natural good which is selfish good, provided there be truths, is a genuine means of leading to the heavenly life.

Verses 22-29. Revelation is given that corrupted good, or merely representative worship, or external worship separated from internal, must be rejected, since it can form no part of the heavenly life.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1678, 2702, 3255, 3322, 4875, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 485


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 411, 600, 727, 746

An Invitation to the New Church 35

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 14:7, 15:13, 23:2, 25:8, 25, 26, 32:29, 36:31, 46:6, 7, 50:3

2 Mózes 2:4, 23, 24, 6:23, 16:3, 17:1, 2, 5, 6, 7, 23:20, 29:28, 29

3 Mózes 10:3, 6

4 Mózes 11:20, 13:26, 14:2, 9, 36, 37, 16:4, 14, 20:1, 10, 24, 28, 21:4, 22, 23, 26:59, 27:13, 14, 33:30, 37, 38

5 Mózes 1:37, 46, 2:4, 6, 8, 28, 4:34, 37, 10:6, 26:6, 32:50, 51

Józsué 24:33

Birák 11:17, 15:19

2 Krónika 20:10

Zsoltárok 78:15, 81:8, 99:8, 106:32, 33, 114:8

Ézsaiás 5:16

Ezékiel 20:41, 47:19

Ámos 1:11

Apostolok 7:35

Zsidókhoz 3:8, 7:23, 8:9

Významy biblických slov

fiai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Áron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, one during the first part of the exodus, when he was Moses' spokesperson, and another...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

minket
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

füge
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

gránátalma
'Pomegranates,' as in Exodus 28:34, signify the scientific ideas of good and truth, which are doctrinal matters from the Word in the memory, which is...

víz
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

gyülekezet
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

parancsolta
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

lázadók
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

meghal
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Finding the Deeper Meaning of the Word
Lesson and activities looking at the inner meaning of the Old and New Testaments.
Religion Lesson | Ages over 15

 Moses Striking the Rock
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Water Out of a Rock
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: