Máté 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 Akkor Jézus viteték a Lélektõl a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtõl.

2 És mikor negyven nap és negyven éjjel bõjtölt vala, végre megéhezék.

3 És hozzámenvén a kisértõ, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.

4 Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.

5 Ekkor vivé õt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.

6 És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az õ angyalainak parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe.

7 Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.

8 Ismét vivé õt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsõségét,

9 És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

11 Ekkor elhagyá õt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.

12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;

13 És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;

14 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:

15 Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,

16 A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.

17 Ettõl fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.

18 Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az õ testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.

19 És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.

20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék õt.

21 És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá õket.

22 Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék õt.

23 És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erõtlenséget.

24 És elterjede az õ híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlõdõket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket.

25 És nagy sokaság követé õt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálembõl és Júdeából és a Jordánon túlról.

  


Exploring the Meaning of Máté 4      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Chapter 4.

Tempted by the Devil

---
1. Then was Jesus led away into the wilderness by the Spirit, to be tempted by the Devil.

2. And when He had fasted forty days and forty nights, He afterwards hungered.

3. And when the tempter came to Him, he said, “If Thou be the Son of God, say that these stones be made bread.”

4. But He answering said, “It is written, Man shall not live on bread alone, but on every saying that goes out through the mouth of God.”

5. Then the Devil takes Him into the holy city, and stands Him on a pinnacle of the temple;

6. And says to Him, “If Thou be the Son of God, cast Thyself down; for it is written that He shall command His angels concerning Thee, and in [their] hands they shall take Thee up, lest Thou ever dash Thy foot against a stone.”

7. Jesus declared to him, “Again, it is written, ‘Thou shalt not tempt the Lord thy God.’”

8. Again, the Devil takes Him to an exceedingly high mountain, and shows Him all the kingdoms of the world and the glory of them;

9. And says to Him, “All these things I will give Thee, if, falling down, Thou wilt worship me.”

10. Then says Jesus unto him, “Get thee hence, Satan; for it is written, ‘Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve’”.

11. Then the Devil leaves Him, and behold, angels came and ministered to Him.
---

The word “repent” means literally to change the way we think. 1 But there is a difference between changing the way we think and changing the way we feel. Understanding truth can produce a change of mind; but only a life according to that truth can produce a change of heart. It is necessary, therefore, and most appropriate that the next step in our spiritual development be a trial by fire — actual experiences in our life in which we have the opportunity to apply truth to our lives. And this is precisely what happens to Jesus as the narrative continues, for we read that Jesus is led up by the Spirit into the wilderness “to be tempted by the devil” (4:1).

Jesus’ temptations in the wilderness provide the basic model for how we are to meet and overcome every possible temptation. The devil tempts Jesus first on the level of His natural, bodily life — the level of the five senses. Knowing that Jesus is hungry after a forty-day fast, the devil says, “If You are the Son of God, command that these stones become bread.” However hungry He might be, Jesus will not do what the devil demands. Instead, He replies by quoting scripture: “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God’” (4:3; see also Deuteronomy 8:3).

The second temptation regards the spiritual plane of our minds, represented by a temple in the Holy City — a place of spiritual instruction. The devil now sets Jesus on the pinnacle of the temple and says to Him “If You are the Son of God, throw Yourself down. For it is written: ‘He shall give His angels charge concerning You. And in their hands they shall bear You up, lest You dash Your foot against a stone.’” (4:6; see also Psalm 91:11, 12).

It is to be noted that the devil himself can quote scripture — but for his own selfish purposes. Similarly, as we move from the natural to the spiritual level of our lives, we too can learn to quote scripture. In our early development, however, we are sometimes tempted to use scripture to promote our own selfish interests, to feel superior to others, and to become infatuated with our own intelligence. 2 We seem to be above others, secure in our self-intelligence, seated at “the pinnacle of the temple in the Holy City.”

One aspect of this form of self-intelligence is the belief that as long as we have faith, we can do whatever we want, for we are safe, secure, and “saved.” The danger of this false persuasion is represented by the devil suggesting that Jesus throw Himself down from the top of the temple. According to this kind of reasoning, if God has promised to protect us no matter what, then it really doesn’t matter what we do. Jesus, however, does not succumb to this second temptation. Instead, He again quotes scripture, this time saying, “It is written again, ‘You shall not tempt the Lord your God’” (4:7; Deuteronomy 6:16). Faith must not be separated from life. Mere faith, apart from a life according to it, cannot save us.

We should note here that while the first temptation regards the physical plane (the level of natural hunger) the second temptation regards the mental plane — the level of intellectual faith. But merely believing in God without living according to God’s order is not true faith. People under the influence of a powerful delusion, can begin to believe that they are free of earthly constraints. Captivated by their delusional thinking, they take foolish risks, even defying the laws of gravity and sometimes plunging into disaster and death.

But there are less dramatic, more subtle versions of this inclination towards faith alone. Believing that we are saved by our faith, and not by a life in accordance with faith, we may be tempted to live outside the order of God’s commandments; there is a temptation to believe that since we are already saved, and cannot lose our salvation, our actions do not matter.

This is an alluring idea. But it is not a part of God’s order. In Deuteronomy, where it is written, “You shall not tempt the Lord your God,” the very next verse reads, “You shall diligently keep the commandments of the Lord, His testimonies, and His statutes which He has commanded you. And you shall do what is right and good in the sight of the Lord that it may go well with you” (Deuteronomy 6:17-18). 3 Taking foolish risks in the name of “faith” is really a denial of faith — not a testimony to faith. True faith is manifested in a life according to the commandments.

Unable to tempt Jesus at the physical or intellectual levels, the devil now proceeds to tempt Him at the highest level of all. This is suggested by the devil taking Jesus up onto an exceedingly high mountain. As a temple in the Holy City symbolizes the mental plane of our lives, involving matters of faith and belief, a mountain represents an even higher plane — the plane of our highest, and therefore inmost love to the Lord. 4 If Jesus will forsake this love, the devil promises to give Him all the kingdoms of the world and their glory. The only thing that Jesus will have to do is fall down and worship the devil.

This could be considered a tempting offer. After all, who wouldn’t want to possess the entire world, with all its kingdoms and all its glory? Honor, fame, and wealth! Power, prestige, and profit! All very alluring. But there is a catch: in order to obtain all of this, one must worship Satan instead of God.

Jesus is not fooled by Satan’s empty offer. First of all, the world does not, never did, and never will belong to Satan. “The earth is the Lord’s and the fullness thereof” (Psalm 24:1). So it is not Satan’s to give away anyway! Secondly, Jesus did not come to tyrannically rule over people, to make people slavishly serve Him, or even to force people to love Him. On the contrary, Jesus came to free people from all forms of tyranny, especially the tyranny of self-love which desires to rule over others — to be the ruler of all the kingdoms of the world.

Sometimes referred to as “the love of dominion” or simply the desire to have one’s own way, this “love of ruling” is an inner drive which destroys relationships and reduces people to being either the master or the slave. While we do not always recognize it as “the love of ruling,” it manifests as the desire to control what others love, think and do. Whether it be the relationship between an employer and an employee, a parent and a child, a teacher and a student, or a husband and wife, the covetous desire to control others and to make people do as we wish — when based on self-love rather than on mutual respect — is always destructive. 5

This then, is the third temptation with which Jesus is confronted. For Him it is the highest, most difficult temptation of all. From His Divine Power He could have easily ruled the world and forced all to love Him and keep His commandments. But this kind of external compulsion is antithetical to God’s love. This then, is the inner reason why Jesus chooses to resist this third and inmost temptation. God’s love for us, as manifested in Jesus, is so great that He even gives us the freedom to reject that love if we so choose. He will not force us to believe in Him, or to love Him, even though He knows that therein lies our greatest happiness. He will not succumb to the temptation to be the ruler of “all the kingdoms of the world,” nor does He desire to obtain “their glory.”

Instead He will forever preserve and protect our freedom to either reject or receive the blessings that flow from Him. 6 This is the reason that Jesus, again quoting scripture, rejects Satan’s offer, saying, “Away with you, Satan. For it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve’” (4:10; see also Deuteronomy 6:13).

In each case, whether it is a temptation of the body (bread), mind (temple), or spirit (mountain), Jesus is able to resist the devil through employing the power of sacred scripture. While the devil uses scripture to justify evil, Jesus uses scripture to resist it. Each time Jesus is tempted, he responds with the words “It is written.” The devils of hell cannot resist the power of scripture. Temporarily defeated, they give up and depart, allowing angels to approach with consolation. Therefore we read, “Then the devil left Him, and behold, angels came and ministered to Him” (4:11). 7

Through the story of Jesus’ temptation in the wilderness, we see the power of sacred scripture in overcoming temptation. This ordeal is a necessary and essential step in Jesus’ spiritual development. Baptized in the waters of truth, He immediately undergoes the fires of spiritual temptation. In this way, He gradually becomes one with the truth itself.

As for Jesus, so for us; temptation is an essential step on the path of our spiritual development. As we call upon and use the truth of sacred scripture in the combats of temptation, we make them our own, and these truths become a part of who we are. Through using truth from the letter of the Word, we open the way for the angels to flow in through those truths and minister to us: “Then the devil left Him, and, behold, angels came and ministered unto Him” (4:11).

Bringing the Word to the Gentiles

---
12. And Jesus, having heard that John was delivered up [into custody], departed into Galilee;

13. And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is on the seacoast, in the borders of Zebulun and Naphtali,

14. That it might be fulfilled which was declared by Isaiah the prophet, saying,

15. “The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles;

16. The people who sat in darkness saw great light; and to them that sat in the country and shadow of death, light has risen.”

17. From then Jesus began to preach, and to say, “Repent ye, for the kingdom of the heavens is near.”

18. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.

19. And He says to them, “Come after Me, and I will make you fishers of men.”

20. And straightway they left [their] nets and followed Him.

21. And advancing from thence, He saw two other brothers, James [the son] of Zebedee, and John his brother, in the ship with Zebedee their father, mending their nets; and He called them.

22. And straightway, leaving the ship and their father, they followed Him.

23. And Jesus went around all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and curing every malady and every disease in the people.

24. And the report of Him went into the whole of Syria; and they brought to Him all who were ill, having different diseases and torments besetting [them], and the demon-possessed, and the lunatics, and those sick of the palsy; and He cured them.

25. And many crowds followed Him from Galilee, and Decapolis, and Jerusalem, and Judea, and [from] across the Jordan.
---

Emerging from His temptations, Jesus is more deeply aware of the power of scripture. Having used it successfully during the three temptations in the wilderness, He realizes that it will be the primary means through which He will be able to save the human race. That, in fact, is his mission — nothing less than the salvation of the human race. And it is all the more urgent now, because John the Baptist (representing the literal truths of the Word) has been captured and put in prison. Therefore, Jesus resolves to carry on the work of John the Baptist, crying out, even as John did, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand” (4:17).

Jesus’ actions now are swift and deliberate. There is no time to waste. He immediately gathers together His first disciples, saying “Follow Me, and I will make you fishers of men” (4:19). After gathering together His disciples, He travels throughout Galilee, teaching, preaching, and healing. “And as He journeyed, His fame increased, and people came to see Him, and hear Him, bringing with them people who were sick, and demon-possessed, and paralyzed. And Jesus healed them all” (4:24).

What is happening here, and how does this relate to the divine arrangement of these episodes? We need to remember that Jesus has just been baptized and then tempted in the wilderness. Not only did He learn the truth (symbolized by receiving the waters of baptism), but He immediately put it to use in overcoming three successive temptations. This symbolizes the great power that flows into us after we have learned the truth and used it to be victorious in temptation. In Jesus’ case, he uses this power to heal all manner of disease, and to do so instantly. In our case it is the power to love our neighbor as ourselves, to do good to others, and to serve them with no thought of selfish gain. To the extent that we do so, putting aside all selfish motivation, while believing that it is God alone who does good through us, we come into states of peace.

This is the peace, joy and the gladness of mind that is always available to us — and which we most perceptibly experience after a spiritual struggle. It is also noteworthy that Jesus does not begin his public ministry after his baptism. Rather, He begins His ministry after a series of grueling temptations. Something similar can take place in each of our lives. We, too, can become a healing presence for others — not because we have learned truth (baptism), but because we have brought that truth into our life, used it in the combats of temptation, and given the glory to God. Only then do we experience true inner peace. 8

But the process does not end there. It is quite natural to want to share that peace with others, and to find ways to do so. In Jesus’ case, He immediately goes to Galilee to begin His public ministry. We, too, will find ways to share our experience with others. After all, “we have seen a great light.” Though we may have been experiencing our own “shadow of death,” we also experienced the quiet inner joy that comes to those who are victorious in temptation.

The experience of such inner peace is too wonderful to keep to ourselves. Something deep within us desires to reach out to others so that the words of the prophet might be fulfilled, “The people which sat in darkness have seen a great light; and to them which sat in the region and shadow of death, light has sprung up (4:16; Isaiah 9:2).

-----
Footnotes:

1. From the Greek word μετανοέω (metanoeo) literally “meta” (above) and “noiea” (to think, understand, exercise the mind). Therefore, it refers to changing the way we think, thinking from above, or, thinking above the way we normally think.

2Arcana Coelestia 10406: “When the literal sense of the Word is used in support of self-love and love of the world, people do not have any enlightenment from heaven. Instead they rely on their own intelligence…. They substantiate this by means of the literal sense of the Word, falsifying it by using it in a wrong way and interpreting it in a perverted manner.”

3. This passage is contained in the famous “Shema” from the sixth chapter of Deuteronomy. It begins at verse four with the words “Hear [Shema]O Israel: The Lord our God, the Lord is one! And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might.” It continues until verse 25, ending with the words “Then it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God, as He has commanded us.” See Deuteronomy 6:4-25

4Arcana Coelestia 1292: “In the Word, ‘mountains’ signify love or charity, because these are the highest, or, what is the same, the inmost things in worship.” See also Arcana Coelestia 795:4: “Get up on to the high mountain, O Zion, herald of good tidings; lift up your voice with strength’ (Isaiah 40:9). These words refer to worshipping the Lord in love and charity. And because these are inmost loves, they are also the highest.”

5DLW 141: “The love which is at the head of all heavenly loves or to which all other heavenly loves are related is love toward the Lord. And the love which is at the head of all hellish loves or to which all other hellish loves are related is a love of ruling stemming from a love of self. These two loves are diametrically opposed to each other.”

6Arcana Coelestia 6472: “The Lord does not compel a person to receive what flows in from Himself; but He leads in freedom, and so far as a person allows, through freedom He leads to good.”

7True Christian Religion 224:3-4: “The Word has indescribable power… as soon as devils and satans catch a whiff of Divine truth, they immediately dive headlong into the depths, hurl themselves into caves, and seal the caves up so completely that not a crack is left open…. I could support this point with many pieces of evidence I have experienced in the spiritual world; but since these would stagger belief, I will forgo any listing of them here…. I will, however, make this assertion: A church that has Divine truths from the Lord has power over the hells. This is the church the Lord was talking about when he said to Peter, ‘On this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it’” (Matthew 16:18).

8True Christian Religion 599: “In people’s struggles or temptations the Lord carries out an individual redemption, just as He did a total redemption when He was in the world. By struggles and temptations in the world the Lord glorified His Human, that is, He made it Divine. It is likewise now with people individually; when someone is subject to temptations, the Lord struggles for him, overcoming the spirits of hell who assail him; and after his temptation He glorifies him, that is, renders him spiritual. After His universal redemption, the Lord brought everything in heaven and in hell into a state of order. He does much the same with a person after temptation, for He brings into a state of order everything in him relating to heaven and the world. After the act of redemption the Lord established a new church; likewise too He establishes in a person what is to do with the church, and makes him a church at the level of the individual. After redemption the Lord granted peace to those who believed in Him; for He said: ‘I leave peace with you, my peace I give to you; not as the world gives do I give it to you’ (John 14:27). Likewise, He grants to a person after temptation to feel peace, that is, gladness of mind and consolation. These facts show that the Lord is the Redeemer forever.”

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Matthew 4      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Chapter 4.

Tempted by the Devil

---
1. Then was Jesus led away into the wilderness by the Spirit, to be tempted by the Devil.

2. And when He had fasted forty days and forty nights, He afterwards hungered.

3. And when the tempter came to Him, he said, “If Thou be the Son of God, say that these stones be made bread.”

4. But He answering said, “It is written, Man shall not live on bread alone, but on every saying that goes out through the mouth of God.”

5. Then the Devil takes Him into the holy city, and stands Him on a pinnacle of the temple;

6. And says to Him, “If Thou be the Son of God, cast Thyself down; for it is written that He shall command His angels concerning Thee, and in [their] hands they shall take Thee up, lest Thou ever dash Thy foot against a stone.”

7. Jesus declared to him, “Again, it is written, ‘Thou shalt not tempt the Lord thy God.’”

8. Again, the Devil takes Him to an exceedingly high mountain, and shows Him all the kingdoms of the world and the glory of them;

9. And says to Him, “All these things I will give Thee, if, falling down, Thou wilt worship me.”

10. Then says Jesus unto him, “Get thee hence, Satan; for it is written, ‘Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve’”.

11. Then the Devil leaves Him, and behold, angels came and ministered to Him.
---

The word “repent” means literally to change the way we think. 1 But there is a difference between changing the way we think and changing the way we feel. Understanding truth can produce a change of mind; but only a life according to that truth can produce a change of heart. It is necessary, therefore, and most appropriate that the next step in our spiritual development be a trial by fire — actual experiences in our life in which we have the opportunity to apply truth to our lives. And this is precisely what happens to Jesus as the narrative continues, for we read that Jesus is led up by the Spirit into the wilderness “to be tempted by the devil” (4:1).

Jesus’ temptations in the wilderness provide the basic model for how we are to meet and overcome every possible temptation. The devil tempts Jesus first on the level of His natural, bodily life — the level of the five senses. Knowing that Jesus is hungry after a forty-day fast, the devil says, “If You are the Son of God, command that these stones become bread.” However hungry He might be, Jesus will not do what the devil demands. Instead, He replies by quoting scripture: “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God’” (4:3; see also Deuteronomy 8:3).

The second temptation regards the spiritual plane of our minds, represented by a temple in the Holy City — a place of spiritual instruction. The devil now sets Jesus on the pinnacle of the temple and says to Him “If You are the Son of God, throw Yourself down. For it is written: ‘He shall give His angels charge concerning You. And in their hands they shall bear You up, lest You dash Your foot against a stone.’” (4:6; see also Psalm 91:11, 12).

It is to be noted that the devil himself can quote scripture — but for his own selfish purposes. Similarly, as we move from the natural to the spiritual level of our lives, we too can learn to quote scripture. In our early development, however, we are sometimes tempted to use scripture to promote our own selfish interests, to feel superior to others, and to become infatuated with our own intelligence. 2 We seem to be above others, secure in our self-intelligence, seated at “the pinnacle of the temple in the Holy City.”

One aspect of this form of self-intelligence is the belief that as long as we have faith, we can do whatever we want, for we are safe, secure, and “saved.” The danger of this false persuasion is represented by the devil suggesting that Jesus throw Himself down from the top of the temple. According to this kind of reasoning, if God has promised to protect us no matter what, then it really doesn’t matter what we do. Jesus, however, does not succumb to this second temptation. Instead, He again quotes scripture, this time saying, “It is written again, ‘You shall not tempt the Lord your God’” (4:7; Deuteronomy 6:16). Faith must not be separated from life. Mere faith, apart from a life according to it, cannot save us.

We should note here that while the first temptation regards the physical plane (the level of natural hunger) the second temptation regards the mental plane — the level of intellectual faith. But merely believing in God without living according to God’s order is not true faith. People under the influence of a powerful delusion, can begin to believe that they are free of earthly constraints. Captivated by their delusional thinking, they take foolish risks, even defying the laws of gravity and sometimes plunging into disaster and death.

But there are less dramatic, more subtle versions of this inclination towards faith alone. Believing that we are saved by our faith, and not by a life in accordance with faith, we may be tempted to live outside the order of God’s commandments; there is a temptation to believe that since we are already saved, and cannot lose our salvation, our actions do not matter.

This is an alluring idea. But it is not a part of God’s order. In Deuteronomy, where it is written, “You shall not tempt the Lord your God,” the very next verse reads, “You shall diligently keep the commandments of the Lord, His testimonies, and His statutes which He has commanded you. And you shall do what is right and good in the sight of the Lord that it may go well with you” (Deuteronomy 6:17-18). 3 Taking foolish risks in the name of “faith” is really a denial of faith — not a testimony to faith. True faith is manifested in a life according to the commandments.

Unable to tempt Jesus at the physical or intellectual levels, the devil now proceeds to tempt Him at the highest level of all. This is suggested by the devil taking Jesus up onto an exceedingly high mountain. As a temple in the Holy City symbolizes the mental plane of our lives, involving matters of faith and belief, a mountain represents an even higher plane — the plane of our highest, and therefore inmost love to the Lord. 4 If Jesus will forsake this love, the devil promises to give Him all the kingdoms of the world and their glory. The only thing that Jesus will have to do is fall down and worship the devil.

This could be considered a tempting offer. After all, who wouldn’t want to possess the entire world, with all its kingdoms and all its glory? Honor, fame, and wealth! Power, prestige, and profit! All very alluring. But there is a catch: in order to obtain all of this, one must worship Satan instead of God.

Jesus is not fooled by Satan’s empty offer. First of all, the world does not, never did, and never will belong to Satan. “The earth is the Lord’s and the fullness thereof” (Psalm 24:1). So it is not Satan’s to give away anyway! Secondly, Jesus did not come to tyrannically rule over people, to make people slavishly serve Him, or even to force people to love Him. On the contrary, Jesus came to free people from all forms of tyranny, especially the tyranny of self-love which desires to rule over others — to be the ruler of all the kingdoms of the world.

Sometimes referred to as “the love of dominion” or simply the desire to have one’s own way, this “love of ruling” is an inner drive which destroys relationships and reduces people to being either the master or the slave. While we do not always recognize it as “the love of ruling,” it manifests as the desire to control what others love, think and do. Whether it be the relationship between an employer and an employee, a parent and a child, a teacher and a student, or a husband and wife, the covetous desire to control others and to make people do as we wish — when based on self-love rather than on mutual respect — is always destructive. 5

This then, is the third temptation with which Jesus is confronted. For Him it is the highest, most difficult temptation of all. From His Divine Power He could have easily ruled the world and forced all to love Him and keep His commandments. But this kind of external compulsion is antithetical to God’s love. This then, is the inner reason why Jesus chooses to resist this third and inmost temptation. God’s love for us, as manifested in Jesus, is so great that He even gives us the freedom to reject that love if we so choose. He will not force us to believe in Him, or to love Him, even though He knows that therein lies our greatest happiness. He will not succumb to the temptation to be the ruler of “all the kingdoms of the world,” nor does He desire to obtain “their glory.”

Instead He will forever preserve and protect our freedom to either reject or receive the blessings that flow from Him. 6 This is the reason that Jesus, again quoting scripture, rejects Satan’s offer, saying, “Away with you, Satan. For it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve’” (4:10; see also Deuteronomy 6:13).

In each case, whether it is a temptation of the body (bread), mind (temple), or spirit (mountain), Jesus is able to resist the devil through employing the power of sacred scripture. While the devil uses scripture to justify evil, Jesus uses scripture to resist it. Each time Jesus is tempted, he responds with the words “It is written.” The devils of hell cannot resist the power of scripture. Temporarily defeated, they give up and depart, allowing angels to approach with consolation. Therefore we read, “Then the devil left Him, and behold, angels came and ministered to Him” (4:11). 7

Through the story of Jesus’ temptation in the wilderness, we see the power of sacred scripture in overcoming temptation. This ordeal is a necessary and essential step in Jesus’ spiritual development. Baptized in the waters of truth, He immediately undergoes the fires of spiritual temptation. In this way, He gradually becomes one with the truth itself.

As for Jesus, so for us; temptation is an essential step on the path of our spiritual development. As we call upon and use the truth of sacred scripture in the combats of temptation, we make them our own, and these truths become a part of who we are. Through using truth from the letter of the Word, we open the way for the angels to flow in through those truths and minister to us: “Then the devil left Him, and, behold, angels came and ministered unto Him” (4:11).

Bringing the Word to the Gentiles

---
12. And Jesus, having heard that John was delivered up [into custody], departed into Galilee;

13. And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is on the seacoast, in the borders of Zebulun and Naphtali,

14. That it might be fulfilled which was declared by Isaiah the prophet, saying,

15. “The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles;

16. The people who sat in darkness saw great light; and to them that sat in the country and shadow of death, light has risen.”

17. From then Jesus began to preach, and to say, “Repent ye, for the kingdom of the heavens is near.”

18. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.

19. And He says to them, “Come after Me, and I will make you fishers of men.”

20. And straightway they left [their] nets and followed Him.

21. And advancing from thence, He saw two other brothers, James [the son] of Zebedee, and John his brother, in the ship with Zebedee their father, mending their nets; and He called them.

22. And straightway, leaving the ship and their father, they followed Him.

23. And Jesus went around all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and curing every malady and every disease in the people.

24. And the report of Him went into the whole of Syria; and they brought to Him all who were ill, having different diseases and torments besetting [them], and the demon-possessed, and the lunatics, and those sick of the palsy; and He cured them.

25. And many crowds followed Him from Galilee, and Decapolis, and Jerusalem, and Judea, and [from] across the Jordan.
---

Emerging from His temptations, Jesus is more deeply aware of the power of scripture. Having used it successfully during the three temptations in the wilderness, He realizes that it will be the primary means through which He will be able to save the human race. That, in fact, is his mission — nothing less than the salvation of the human race. And it is all the more urgent now, because John the Baptist (representing the literal truths of the Word) has been captured and put in prison. Therefore, Jesus resolves to carry on the work of John the Baptist, crying out, even as John did, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand” (4:17).

Jesus’ actions now are swift and deliberate. There is no time to waste. He immediately gathers together His first disciples, saying “Follow Me, and I will make you fishers of men” (4:19). After gathering together His disciples, He travels throughout Galilee, teaching, preaching, and healing. “And as He journeyed, His fame increased, and people came to see Him, and hear Him, bringing with them people who were sick, and demon-possessed, and paralyzed. And Jesus healed them all” (4:24).

What is happening here, and how does this relate to the divine arrangement of these episodes? We need to remember that Jesus has just been baptized and then tempted in the wilderness. Not only did He learn the truth (symbolized by receiving the waters of baptism), but He immediately put it to use in overcoming three successive temptations. This symbolizes the great power that flows into us after we have learned the truth and used it to be victorious in temptation. In Jesus’ case, he uses this power to heal all manner of disease, and to do so instantly. In our case it is the power to love our neighbor as ourselves, to do good to others, and to serve them with no thought of selfish gain. To the extent that we do so, putting aside all selfish motivation, while believing that it is God alone who does good through us, we come into states of peace.

This is the peace, joy and the gladness of mind that is always available to us — and which we most perceptibly experience after a spiritual struggle. It is also noteworthy that Jesus does not begin his public ministry after his baptism. Rather, He begins His ministry after a series of grueling temptations. Something similar can take place in each of our lives. We, too, can become a healing presence for others — not because we have learned truth (baptism), but because we have brought that truth into our life, used it in the combats of temptation, and given the glory to God. Only then do we experience true inner peace. 8

But the process does not end there. It is quite natural to want to share that peace with others, and to find ways to do so. In Jesus’ case, He immediately goes to Galilee to begin His public ministry. We, too, will find ways to share our experience with others. After all, “we have seen a great light.” Though we may have been experiencing our own “shadow of death,” we also experienced the quiet inner joy that comes to those who are victorious in temptation.

The experience of such inner peace is too wonderful to keep to ourselves. Something deep within us desires to reach out to others so that the words of the prophet might be fulfilled, “The people which sat in darkness have seen a great light; and to them which sat in the region and shadow of death, light has sprung up (4:16; Isaiah 9:2).

-----
Footnotes:

1. From the Greek word μετανοέω (metanoeo) literally “meta” (above) and “noiea” (to think, understand, exercise the mind). Therefore, it refers to changing the way we think, thinking from above, or, thinking above the way we normally think. 2. Arcana Coelestia 10406: “When the literal sense of the Word is used in support of self-love and love of the world, people do not have any enlightenment from heaven. Instead they rely on their own intelligence…. They substantiate this by means of the literal sense of the Word, falsifying it by using it in a wrong way and interpreting it in a perverted manner.”

3. This passage is contained in the famous “Shema” from the sixth chapter of Deuteronomy. It begins at verse four with the words “Hear [Shema]O Israel: The Lord our God, the Lord is one! And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might.” It continues until verse 25, ending with the words “Then it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God, as He has commanded us.” See Deuteronomy 6:4-25

4. Arcana Coelestia 1292: “In the Word, ‘mountains’ signify love or charity, because these are the highest, or, what is the same, the inmost things in worship.” See also Arcana Coelestia 795:4: “Get up on to the high mountain, O Zion, herald of good tidings; lift up your voice with strength’ (Isaiah 40:9). These words refer to worshipping the Lord in love and charity. And because these are inmost loves, they are also the highest.”

5. DLW 141: “The love which is at the head of all heavenly loves or to which all other heavenly loves are related is love toward the Lord. And the love which is at the head of all hellish loves or to which all other hellish loves are related is a love of ruling stemming from a love of self. These two loves are diametrically opposed to each other.”

6. Arcana Coelestia 6472: “The Lord does not compel a person to receive what flows in from Himself; but He leads in freedom, and so far as a person allows, through freedom He leads to good.”

7. True Christian Religion 224:3-4: “The Word has indescribable power… as soon as devils and satans catch a whiff of Divine truth, they immediately dive headlong into the depths, hurl themselves into caves, and seal the caves up so completely that not a crack is left open…. I could support this point with many pieces of evidence I have experienced in the spiritual world; but since these would stagger belief, I will forgo any listing of them here…. I will, however, make this assertion: A church that has Divine truths from the Lord has power over the hells. This is the church the Lord was talking about when he said to Peter, ‘On this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it’” (Matthew 16:18).

8. True Christian Religion 599: “In people’s struggles or temptations the Lord carries out an individual redemption, just as He did a total redemption when He was in the world. By struggles and temptations in the world the Lord glorified His Human, that is, He made it Divine. It is likewise now with people individually; when someone is subject to temptations, the Lord struggles for him, overcoming the spirits of hell who assail him; and after his temptation He glorifies him, that is, renders him spiritual. After His universal redemption, the Lord brought everything in heaven and in hell into a state of order. He does much the same with a person after temptation, for He brings into a state of order everything in him relating to heaven and the world. After the act of redemption the Lord established a new church; likewise too He establishes in a person what is to do with the church, and makes him a church at the level of the individual. After redemption the Lord granted peace to those who believed in Him; for He said: ‘I leave peace with you, my peace I give to you; not as the world gives do I give it to you’ (John 14:27). Likewise, He grants to a person after temptation to feel peace, that is, gladness of mind and consolation. These facts show that the Lord is the Redeemer forever.”

-----

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 276, 290, 681, 730, 1288, 1444, 1690, ...

Apocalypse Revealed 405, 413, 478, 546, 553, 664, 749, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 113

Conjugial Love 529

Doctrine of the Lord 12, 18, 42

Doctrine of the Sacred Scripture 69, 111

Heaven and Hell 129

Interaction of the Soul and Body 20

True Christian Religion 113, 239, 270, 342, 528

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 218


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 120, 223, 376, 405, 439, 447, 513, ...

De Verbo (The Word) 17

Marriage 113

Scriptural Confirmations 2, 4, 6, 9, 12, 20, 30, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 3:1

2 Mózes 34:14, 28

5 Mózes 6:13, 16, 8:3, 10:20

1 Sámuel 7:3

1 Királyok 19:8, 21

Nehemiás 11:1

Zsoltárok 91:11, 12

Példabeszédek 3:23

Ézsaiás 9:1, 52:1, 60:1

Významy biblických slov

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

felelvén
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

szent
'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word.

magas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

világ
The term "world" has both general and more specific meanings in the Bible, including the relatively literal sense of the natural, physical world. In more...

Sátán
In the Word, 'Satan' signifies people who are caught up in the pride of self-derived intelligence. Similarly, from Apocalypse Revealed 841, "they are in untruths...

angyalok
"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. On a lower level...

mondott
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ül
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

halászok
Fishers from Engedi unto Eneglaim, as in Ezekiel 47:10, signifies those who shall instruct the natural man in the truths of faith.

sokaság
'A multitude' relates to truths.

Galileából
Galilee was the northernmost province of Biblical Judea, a hilly area relatively remote from the center of Jewish culture in Jerusalem and bordered by foreigners...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Spiritual Battles of Jesus Christ - Swedenborg and Life

Jesus’ inner struggles are documented in the Bible. Do they contain hidden spiritual messages we can all learn from? In this episode, host Curtis Childs guides us through 18th-century mystic Emanuel Swedenborg’s recorded explorations of the Divine to see if they can help bring the spiritual truths of Jesus’ internal battles to the surface.

Máté 4 >> 23:10, 32:20, 35:08
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Calling the First Disciples
Make a collage showing the Lord calling Simon Peter and Andrew to follow Him.
Project | Ages 4 - 10

 Compare Joshua with Jesus
Complete a chart comparing Joshua and Jesus. Who were theys fighting? Where did they go? How did they show courage?
Activity | Ages 9 - 13

 Discipleship at Easter
The final events in Jesus' life unfolded quickly. The disciples responded to the changes in different ways. The twelve disciples picture qualities in us that follow the Lord. How do we respond when our faith is challenged?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Fighting from Truth
Explore ways truths from the Word can help us fight against evil, just as the Lord answered the devil with a quotation from the Word when the devil tried to tempt Him.
Activity | Ages over 18

 Fishermen
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Follow Me
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Follow Me
Make stick puppets to show Simon and Andrew following the Lord.
Project | Ages 4 - 10

 Follow Me
Worship Talk | Ages over 18

 For Reflection: Hell Is Like a Huge Lion
How does the Lord help us fight against evil?
Activity | Ages over 15

 I Am the Light of the World
This sermon explores light and darkness, focusing on how the prophecy in Isaiah (9:2) can help us understand the nature of God, what He longs to do, and the kind of life to which He leads us.
Worship Talk | Ages over 18

 Jesus Calls the Disciples
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Disciples of the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Spiritual Food
Article | Ages 15 - 17

 The First Disciples
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The First Disciples
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The First Disciples (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The First Disciples (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The First Disciples (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Lord as Teacher
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord Calling Fishermen as Disciples
Color and cut out fish to add to this project showing Jesus with two fishermen.
Project | Ages 4 - 10

 The Lord Calls His Disciples Retold
Retells 3 stories from the gospels about the Lord calling His disciples.
Story | Ages 5 - 12

 The Lord Calls Simon and Andrew
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord's Disciples
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Lord's Prayer
The Lord’s Prayer is a way of talking directly to the Lord who is our Heavenly Father. The Lord gave us this prayer because it can lead our minds to the important things that will make our spirits grow strong. Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 1, for ages 6-7.
Religion Lesson | Ages 6 - 7

 The Lord's Tempations
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord's Temptations
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord’s Temptations (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord’s Temptations (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord’s Temptations (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Power to Resist Temptation
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: