3 Mózes 26

Studovat vnitřní smysl
← 3 Mózes 25   3 Mózes 27 →         

1 Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kõszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok elõtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

2 Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.

3 Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek:

4 Esõt adok néktek idejében, és a föld megadja az õ termését, a mezõ fája is megtermi gyümölcsét.

5 És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken.

6 Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne rettentsen; és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földrõl, és fegyver sem megy át a ti földeteken.

7 Sõt elûzitek ellenségeiteket, és elhullanak elõttetek fegyver által.

8 És közületek öten százat elûznek, és közületek százan elûznek tízezeret, és elhullanak elõttetek a ti ellenségeitek fegyver által.

9 És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket és szövetségemet megerõsítem veletek.

10 És réginél régibbet ehettek, és az új elõl is régit kell kihordanotok.

11 És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem.

12 És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.

13 Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földérõl, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket.

14 Ha pedig nem hallgattok reám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek;

15 És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megútálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet:

16 Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget és a forrólázt, a melyek szemeket égetnek és lelket epesztenek, és a ti magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt.

17 És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek elõtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyûlölõitek, és fussatok, mikor senki nem kerget is titeket.

18 Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bûneitekért;

19 És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz.

20 És hiába fogy a ti erõtök, mert földetek nem adja meg az õ termését, s a föld fája sem adja meg az õ gyümölcsét.

21 Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bûneitekért.

22 És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfoszszanak titeket gyermekeitektõl, kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok.

23 És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok:

24 Én is bizony ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bûneitekért.

25 És hozok reátok bosszuló fegyvert, a mely bosszút álljon a szövetség [megrontásáért.] Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok.

26 Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, tíz asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemenczében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégesztek meg.

27 És ha e mellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok:

28 Én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bûneitekért.

29 És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát.

30 És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem.

31 És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jóillatú áldozatotok.

32 És elpusztítom [ezt] a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, a kik letelepednek ebbe.

33 Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel [ûzetlek] titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.

34 Akkor örül a föld az õ szombatjainak az õ pusztaságának egész ideje alatt, ti pedig a ti ellenségeitek földjén lesztek; akkor nyugodni fog a föld és örül az õ szombatjainak.

35 Pusztaságának egész ideje alatt nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.

36 A kik pedig megmaradnak közületek, azoknak szívébe gyávaságot öntök az õ ellenségeiknek földén, és megkergeti õket a szállongó falevél zörrenése, és futnak, mintha fegyver elõl futnának, és elhullanak, ha senki nem kergeti is õket.

37 És egymásra hullanak, mint a fegyver elõtt, pedig senki sem kergeti õket, és nem lesz megállásotok a ti ellenségeitek elõtt.

38 És elvesztek a pogány népek között, és a ti ellenségeitek földe megemészt titeket.

39 A kik pedig megmaradnak közületek, elsenyvednek az õ hamisságuk miatt a ti ellenségeitek földén, sõt az õ atyáiknak hamissága miatt is azokkal együtt elsenyvednek.

40 Akkor megvallják az õ hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az õ hûtelenségökben, a melylyel hûtelenkedtek ellenem, és hogy mivel ellenemre jártak.

41 Bizony én is ellenökre járok, és beviszem õket az õ ellenségeik földjére; akkor talán megalázódik az õ körülmetéletlen szívök, és akkor az õ bûnöknek büntetését békével szenvedik:

42 Én pedig megemlékezem Jákóbbal kötött szövetségemrõl, Izsákkal kötött szövetségemrõl is, Ábrahámmal kötött szövetségemrõl is megemlékezem, és e földrõl is megemlékezem.

43 A föld tehát pusztán hagyatik tõlük, és örül az õ szombatjainak, a míg pusztán marad tõlük, õk pedig békével szenvedik bûnöknek büntetését, azért, mert megvetették az én ítéleteimet, és megútálta lelkök az én rendeléseimet.

44 De mindamellett is, ha az õ ellenségeik földén lesznek is, akkor sem vetem meg õket, és nem útálom meg õket annyira, hogy mindenestõl elveszítsem õket, felbontván velök való szövetségemet, mert én, az Úr, az õ Istenök vagyok.

45 Sõt megemlékezem érettök az elõdökkel kötött szövetségrõl, a kiket kihoztam Égyiptom földérõl, a pogány népek láttára, hogy Istenök legyek nékik. Én vagyok az Úr.

46 Ezek a rendelések, a végzések és a törvények, a melyeket szerzett az Úr õ maga között és Izráel fiai között a Sinai hegyen Mózes által.

← 3 Mózes 25   3 Mózes 27 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 26      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-13. Man is commanded not to devote himself to any selfish or to any worldly affection, but above all things to worship the Lord from celestial love, because if he is obedient, he will enjoy every spiritual blessing including states of peace and tranquillity, and protection in all his temptations. For the Lord will dwell with His people, and the active life of uses will prevail, since He has accomplished the work of redemption

Verses 14-39. But, on the contrary, if the man of the Spiritual Church is disobedient and rejects the Lord and His Divine laws, then he will suffer from all kinds of calamities, which are described in order

Verses 40-46. And yet all who, in their degraded state, confess their wickedness, and sincerely repent, will again be received by the Lord, since He has effected the work of redemption, and has, by means of the Word, supplied man with an abundance of truths adapted to every state of his life.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 248, 390, 395, 519, 983, 2039, 3696, ...

Apocalypse Revealed 10, 101, 167, 278, 427, 459, 485, ...

Doctrine of Life 2, 61


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 109, 152, 257, 304, 324, 365, ...

Spiritual Experiences 1933, 1934

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 4:12, 15:18, 17:7, 26:24, 28:15

2 Mózes 5:3, 9:14, 14:8, 20:2, 4, 8, 29:45, 46, 31:13

3 Mózes 5:5, 11:45, 17:10, 19:4, 30, 25:2, 18, 19, 22, 42, 26:17, 36, 37, 27:34

5 Mózes 4:27, 31, 8:20, 9:27, 11:13, 14, 15, 17, 23:15, 28:1, 15, 29:23, 24, 30:2, 32:25, 33:4

Józsué 22:31, 23:10, 15

Birák 2:14, 3:8, 14, 5:6, 6:2, 7:23, 15:15, 18:30

1 Sámuel 4:2, 10, 12:15, 14:13

2 Sámuel 22:27

1 Királyok 3:8, 8:33, 35, 46, 47, 48, 18:2

2 Királyok 2:24, 6:25, 29, 13:3, 7, 17:3, 8, 10, 16, 22:13, 25:9

2 Krónika 12:6, 20:30, 24:24, 34:4, 24, 36:16, 21

Ezsdrás 9:6, 7, 15

Nehemiás 1:3, 9, 9:2, 17, 27, 33

Eszter 3:8

Jób 31:8

Zsoltárok 44:12, 50:17, 53:6, 65:10, 67:7, 74:7, 81:12, 15, 85:13, 94:14, 103:13, 105:16, 106:27, 40, 45, 144:13, 14, 147:14

Példabeszédek 3:24, 28:1

Ézsaiás 1:13, 19, 20, 3:1, 5:25, 6:11, 9:3, 19, 14:1, 30:17, 23, 33:8, 35:8, 9, 63:10, 64:9, 65:12

Jeremiás 3:13, 4:7, 26, 27, 5:3, 17, 7:20, 23, 8:3, 9:25, 12:13, 14:4, 15:4, 16:18, 18:16, 19:7, 9, 22:12, 23:3, 4, 24:5, 28:2, 4, 31:20, 32, 46:16

Jeremiás sir 1:1, 4, 20, 2:4, 6, 4:11, 16

Ezékiel 16, 17, 5:10, 15, 17, 6:3, 6, 12:20, 14:23, 16:39, 33:10, 28, 34:25, 27, 37:26, 28

Dániel 9:4, 13

Hóseás 2:11, 20, 9:6, 10:2, 11:6

Jóel 2:22, 27

Ámos 4:6, 5:11, 9:13

Mikeás 6:15

Náhum 1:13

Habakuk 3:5

Lukács 1:72

János 17

Apostolok 7:51

Rómaiakhoz 11:2, 28

2 Korintusi 6:16

Významy biblických slov

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

föld
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Vas
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

hétszeres
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

ellenség
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

tíz
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

vissza
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

pogány
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

körülmetéletlen
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

törvények
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

fiai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 I Will Walk Among You
Make a chain of paper dolls and tape it so that the people are standing in a circle. Then assemble the color picture of the Lord to put in the center of the circle.
Project | Ages 4 - 10

 What Is Hell Like?
A lesson and activities exploring what hell is like and why the Lord allows people to choose to live there to eternity.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: