Birák 5

Studie

           |

1 Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván:

2 Hogy a vezérek vezettek Izráelben,

3 Halljátok meg királyok, figyeljetek fejedelmek!

4 Uram, mikor Szeirbõl kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejérõl:

5 A hegyek megrendültek az Úrnak orczája elõtt,

6 Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban,

7 Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen,

8 Új isteneket ha választott [a nép,]

9 Szívem azoké, kik parancsolnak Izráelben,

10 Kik ültök fehér szamarakon,

11 Az íjászok szavával a vízmerítõk között,

12 Kelj fel, kelj fel Debora!

13 Akkor lejött a hõsök maradéka;

14 Efraimból, kiknek gyökere Amálekben,

15 És Issakhár fejedelmei Deborával,

16 Miért [maradtál] ülve a hodályban?

17 Gileád a Jordánon túl pihen.

18 [De] Zebulon, az halálra elszánt lelkû nép,

19 Királyok jöttek, harczoltanak;

20 Az égbõl harczoltak,

21 A Kison patakja seprette el õket;

22 Akkor csattogtak a lovak körmei

23 Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, -

24 De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel,

25 [Az] vizet kért, õ tejet adott,

26 Balját a szegre,

27 Lábainál leroskadt, elesett, feküdt,

28 Kinézett az ablakon, és jajgatott

29 Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki;

30 "Vajjon nem zsákmányra találtak-é, s mostan osztozkodnak?

31 Így veszszenek el minden te ellenségid, Uram!

  
Scroll to see more.