Jeremiás 31

Studovat vnitřní smysl

           

1 Az idõben, monda az Úr, Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és õk az én népemmé lesznek.

2 Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertõl megmenekedett nép, [az Isten õ elõtte] menvén, hogy megnyugtassa õt, az Izráelt.

3 Messzünnen [is] megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.

4 Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izráel leánya. Újra felékesíted magadat, dobokkal és vígadók seregében jösz ki.

5 Még szõlõket plántálsz Samariának hegyein; a kik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.

6 Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok kiáltnak az Efraim hegyén: Keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.

7 Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek Jákóbnak vígassággal, és ujjongjatok a nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel maradékát.

8 Ímé, én elhozom õket észak földébõl, és összegyûjtöm õket a földnek széleirõl, közöttök lesz vak, sánta, viselõs és gyermek- szûlõ is lesz velök, mint nagy sereg jõnek ide vissza.

9 Siralommal jõnek és imádkozva hozom õket, vezetem õket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsõszülöttem.

10 Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: A ki elszórta az Izráelt, az gyûjti õt össze, és megõrzi, mint a pásztor a maga nyáját.

11 Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erõsebbnek kezébõl.

12 És eljõnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az õ lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.

13 Akkor vígadoz a szûz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az õ siralmokat örömre fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom õket az õ bánatukból.

14 És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr.

15 Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az õ fiait, nem akart megvígasztaltatni az õ fiai felõl, mert nincsenek.

16 Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földébõl térnek vissza.

17 Jövendõdnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajõnek az õ határaikra.

18 Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem.

19 Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam [bûnömet,] és miután megismertem magamat, czombomat vertem; szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát.

20 Avagy nem kedves fiam-é nékem Efraim? Avagy nem kényeztetett gyermek-é? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem õ róla, azért az én belsõ részeim megindultak õ rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr!

21 Rendelj magadnak útjelzõket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jõjj vissza Izráelnek leánya, jõjj vissza ide a te városodba!

22 Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új [rendet ] teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.

23 Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Újra e szókat mondják majd a Júda földén és az õ városaiban, mikor visszahozom az õ foglyaikat: Áldjon meg téged az Úr, oh igazságnak háza, oh szent hegy!

24 És ott lakoznak majd Júda és minden õ városa, a szántóvetõk és baromtartók együttesen.

25 Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhezõ lelket megelégítek.

26 Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem.

27 Ímé, eljõnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izráel házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával.

28 És a miképen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam õket, azonképen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam õket, azt mondja az Úr!

29 Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.

30 Sõt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.

31 Ímé, eljõnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.

32 Nem ama szövetség szerint, a melyet az õ atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam õket, hogy kihozzam õket Égyiptom földébõl, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.

33 Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az õ belsejökbe helyezem, és az õ szívökbe írom be, és Istenökké leszek, õk pedig népemmé lesznek.

34 És nem tanítja többé senki az õ felebarátját, és senki az õ atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert õk mindnyájan megismernek engem, kicsinytõl fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az õ bûneiket, és vétkeikrõl többé meg nem emlékezem.

35 Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt [szabott] a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az õ neve:

36 Ha eltünnek e törvények elõlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én elõttem nép ne legyen.

37 Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!

38 Ímé eljõnek a napok, azt mondja az Úr, és felépíttetik a város az Úrnak a Hanániel tornyától fogva a szeglet kapujáig.

39 És kijjebb megy még a mérõkötél azzal átellenben a Garéb hegyéig, és lefordul Góhat felé.

40 És a holttesteknek és a hamunak egész völgye, és az egész mezõ a Kidron patakáig, a lovak kapujának szegletéig kelet felé az Úr szent helye lesz, nem rontatik el, sem el nem pusztíttatik soha örökké.

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 97


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 37, 46, 153, 155, 353, 402, 415, ...

Apocalypse Revealed 34, 50, 90, 121, 243, 315, 350, ...

Doctrine of the Lord 4, 39, 53

Doctrine of the Sacred Scripture 2, 51, 79

Doctrine of Faith 5

Heaven and Hell 25, 271

True Christian Religion 93, 158, 190, 247, 354, 423, 467, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 71, 219, 222, 239, 275, 280, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 27

Spiritual Experiences 5583, 5589

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 8, 19, 98

Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 1:16, 37:35

2 Mózes 4:22, 6:7, 24:8, 32:8

3 Mózes 26:15, 44

5 Mózes 12:9, 14:1, 24:16, 29:24, 31:16, 20, 33:3, 23

Józsué 18:25

Birák 10:16

Ruth 2:4

1 Királyok 10:9

2 Királyok 14:13

2 Krónika 15:7, 26:9

Nehemiás 3:1, 28

Jób 13:26, 26:12

Zsoltárok 17:15, 23:3, 25:7, 31:15, 40:9, 48:9, 63:2, 6, 78:37, 85:13, 102:17, 103:13, 107:9, 37, 41, 126:2, 5, 136:9, 147:2, 148:6, 12, 149:3

Példabeszédek 7:3

Ézsaiás 1:26, 11:9, 12:1, 14:1, 27:13, 29:24, 30:18, 32:16, 33:5, 6, 35:10, 40:10, 41:17, 42:16, 43:4, 19, 25, 48:20, 49:10, 14, 25, 51:3, 7, 52:6, 8, 54:9, 13, 58:11, 59:21, 62:8, 9, 63:15, 16, 65:21

Jeremiás 1:10, 2:18, 23, 3:1, 4, 12, 14, 5:22, 6:16, 7:32, 9:23, 10:16, 20, 11:3, 10, 16:15, 17:1, 14, 23:3, 6, 24:6, 7, 29:11, 14, 30:19, 22, 31:9, 20, 32:40, 42, 33:9, 11, 12, 20, 24, 26, 40:1, 42:10, ...

Jeremiás sir 3:22, 32, 58, 5:21

Ezékiel 11:19, 16:8, 18:2, 20:34, 35, 40, 21:17, 34:12, 14, 24, 36:10, 11, 28, 30, 37:21, 26

Hóseás 4:16, 11:4, 8

Abdiás 1:17

Mikeás 4:6, 7:19

Zakariás 2:5, 6, 4:1, 8:12, 14, 15, 19, 21, 9:12, 10:8, 13:9, 14:11

Malakiás 1:2

Máté 2:18, 5:6, 11:28, 26:28

Lukács 1:68, 77, 15:20, 22:20

Rómaiakhoz 9:4, 11:1, 27, 28

2 Korintusi 6:18

Zsidókhoz 4:9, 8:8, 12, 10:16, 35, 11:6

1 János 5:20

Významy biblických slov

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

örökkévaló
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

dobokkal
A drum (Gen. 31) signifies spiritual good.

egy nap
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

nap
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

nemzetek
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

vissza
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

vizek
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

pásztor
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

búza
Corn,' as in Genesis 42:2, here stands for a word in the original language which means 'breaking,' and also for a similar word meaning to...

kert
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

papok
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

fiai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ellenség
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

gyermek
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

teremt
The creation of heaven and earth in the first chapter of Genesis means the new creation of the celestial church called 'Man'.

ura
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

hegy
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

napok
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

után
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

föld
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

lovak
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

örökké
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.


Přeložit: