1 Mózes 36

Studovat vnitřní smysl

Hungarian: Karoli         

← 1 Mózes 35   1 Mózes 37 →

1 Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége.

2 Ézsaú a Kananeusok leányai közûl vette vala feleségeit: Adát, a Khitteus Élonnak leányát; és Oholibámát, Anáhnak leányát, a ki Khivveus Czibhón leánya vala.

3 És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.

4 Szûlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szûlé Rehuélt.

5 Oholibáma pedig szûlé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek néki Kanaán földén.

6 És felvevé Ézsaú az õ feleségeit, az õ fiait, és az õ leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne [más] országba, az õ atyjafiának Jákóbnak színe elõl.

7 Mert az õ jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg õket az õ nyájaik miatt.

8 Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm.

9 Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen.

10 Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia.

11 Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Czefó, Gahtám és Kenáz.

12 Thimna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szûlé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai.

13 Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.

14 Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Czibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szûle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Korakh.

15 Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsõszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Czefó fejedelem, Kenáz fejedelem.

16 Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai.

17 Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltõl való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.

18 Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétõl való fejedelmek.

19 Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm.

20 A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh.

21 Disón, Eczer, Disán, Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.

22 Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna.

23 Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám.

24 Czibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Czibhónnak szamarait legelteté.

25 Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya.

26 Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.

27 Eczernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.

28 Disánnak fiai ezek: Húcz és Arán.

29 A Horeusok közûl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem.

30 Disón fejedelem, Eczer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közûl való fejedelmek az õ fejedelemségök szerint, Széir tartományában.

31 Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földén minekelõtte Izráel fiai között király uralkodott volna.

32 Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az õ városának neve Dinhába vala.

33 És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt.

34 És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földébõl való Khusám.

35 És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az õ városának neve pedig Hávit vala.

36 És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.

37 És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.

38 És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.

39 És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az õ városának neve Pahu, az õ feleségének pedig neve Mehetábéel, a ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala.

40 Ezek pedig az Ézsaú nemzetségébõl való fejedelmek nevei, az õ családjok, helyök, és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.

41 Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.

42 Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibczár fejedelem.

43 Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az õ lakások szerint, az õ örökségök földén. Ézsaú az Edómiták atyja.

← 1 Mózes 35   1 Mózes 37 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3228, 4639, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1463, 1675, 4640, 4641, 4642, 8314

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 13:6, 14:6, 25:13, 30, 26:34, 32:4, 36:5, 8, 9, 14, 43

2 Mózes 15:15

4 Mózes 20:14

5 Mózes 2:5, 12, 22

Józsué 24:4

1 Sámuel 14:47

1 Krónika 1:35, 38, 43

Jób 2:11

Ézsaiás 63:1

Jeremiás 48:24

Ámos 1:12

Abdiás 1, 3


Přeložit: