2 Mózes 34

Studovat vnitřní smysl

           

1 És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kõtáblát, hasonlókat az elõbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az elõbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél.

2 És légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai hegyre, és állj ott elõmbe a hegy tetején.

3 De senki veled fel ne jöjjön, és senki ne mutatkozzék az egész hegyen; juhok és barmok se legeljenek a hegy környékén.

4 Vágott azért két kõtáblát, az elõbbiekhez hasonlókat, és felkelvén reggel, felméne Mózes a Sinai hegyre, a mint az Úr parancsolta néki, és kezébe vevé a két kõtáblát.

5 Az Úr pedig leszálla felhõben, és ott álla õ vele, és nevén kiáltá az Urat:

6 És az Úr elvonula õ elõtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.

7 A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bûnt: de nem hagyja a [bûnöst] büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.

8 És Mózes nagy sietséggel földre borula, és lehajtá [fejét.]

9 És monda: Uram, ha elõtted kedvet találtam, kérlek járjon az Úr velünk; mert keménynyakú nép ez! Kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé.

10 Õ pedig monda: Ímé szövetséget kötök; a te egész néped elõtt csudákat teszek, a milyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, a mely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csudálatos az, a mit én cselekszem veled.

11 Jegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok néked. Ímé kiûzöm elõled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust.

12 Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted.

13 Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.

14 Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltõn szeretõ, féltõn szeretõ Isten õ.

15 Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az õ isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az õ áldozatukból.

16 És [feleséget] ne végy az õ leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az õ leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az õ isteneiket követvén.

17 Ne csinálj magadnak öntött isteneket.

18 A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból.

19 Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak elsõ fajzása.

20 De a szamárnak elsõ vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsõszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen elõmbe senki.

21 Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj.

22 A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendõ végén.

23 Háromszor esztendõnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe elõtt.

24 Mert kiûzöm a népeket elõled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened elõtt megjelenjél, esztendõnként háromszor.

25 Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig.

26 Földed zsengéibõl az elsõt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába. Ne fõzz gödölyét az anyja tejében.

27 És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.

28 És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.

29 És lõn, a mikor Mózes a Sinai hegyrõl leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyrõl leszálla) Mózes nem tudta, hogy az õ orczájának bõre sugárzik, mivelhogy Õvele szólott.

30 És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az õ orczájának bõre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.

31 Mózes pedig megszólítá õket, és Áron és a gyülekezetnek fejei mind hozzá menének, és szóla velök Mózes.

32 Azután az Izráel fiai is mind hozzá járulának, és megparancsolá nékik mind azt, a mit az Úr mondott néki a Sinai hegyen.

33 Mikor pedig elvégezte Mózes velök a beszédet, leplet tõn orczájára.

34 És mikor Mózes az Úr elébe méne, hogy vele szóljon, levevé a leplet, míg kijõne. Kijövén pedig, elmondá az Izráel fiainak, a mi parancsot kapott.

35 És az Izráel fiai láták a Mózes orczáját, hogy sugárzik a Mózes orczájának bõre; és Mózes a leplet ismét orczájára borítá, mígnem beméne, hogy Õvele szóljon.

  

Exploring the Meaning of 2 Mózes 34      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10598. In the internal sense of this chapter there is treated of the church that was to be instituted among the Israelitish nation. But as that nation was of such a character that it could not receive the Divine interiorly, it was received in order that there might be with it the representative of a church, and not a church. This is the subject treated of in (verses 1-9).

Arcana Coelestia 10599. Afterward in the internal sense there are treated of the chief things of the church, which were wholly to be observed, in order that they might represent a church. This is the subject treated of in (verses 10-28).

Arcana Coelestia 10600. Lastly, there is treated of the shining through of the Divine internal of the Word, of the church, and of worship, through their external; but not before that nation. This is signified by the shining of the skin of Moses' face, and by the interposition of a veil when he was speaking with the people. Treated of in (verses 29 to 35).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 34      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10598. In the internal sense of this chapter there is treated of the church that was to be instituted among the Israelitish nation. But as that nation was of such a character that it could not receive the Divine interiorly, it was received in order that there might be with it the representative of a church, and not a church. This is the subject treated of in (verses 1-9).

Arcana Coelestia 10599. Afterward in the internal sense there are treated of the chief things of the church, which were wholly to be observed, in order that they might represent a church. This is the subject treated of in (verses 10-28).

Arcana Coelestia 10600. Lastly, there is treated of the shining through of the Divine internal of the Word, of the church, and of worship, through their external; but not before that nation. This is signified by the shining of the skin of Moses' face, and by the interposition of a veil when he was speaking with the people. Treated of in (verses 29 to 35).

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 666, 1001, 1288, 1298, 1444, 2341, 2342, ...

Apocalypse Revealed 24, 134, 529, 662

Doctrine of the Sacred Scripture 101

Doctrine of Life 59, 61

True Christian Religion 209, 264, 284, 286, 314, 325


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 257, 329, 392, 412, 594, 633, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 15:18, 21, 24:3, 27

2 Mózes 4:31, 12:10, 15, 13:2, 3, 12, 13, 15, 19:3, 5, 12, 13, 20:4, 5, 6, 9, 10, 22:19, 23:14, 24, 27, 29, 32, 24:4, 12, 18, 31:18, 32:9, 15, 19, 33:12, 13, 15, 16, 19, 34:1, 28, 35:1

3 Mózes 19:4, 21:15, 23:15, 34

4 Mózes 12:8, 25:1, 2, 33:52

5 Mózes 4:24, 31, 5:2, 7:3, 4, 9:9, 25, 10:1, 3, 5, 21, 12:20, 16:22, 26:2, 31:16, 18, 32:3

Józsué 23:5, 12, 24:19

Birák 3:5, 6, 6:10, 25, 8:27

2 Sámuel 24:14

1 Királyok 5:1, 8:32, 21:25

2 Királyok 10:27

2 Krónika 21:11, 30:9

Nehemiás 10:31

Zsoltárok 25:11, 33:12, 86:15, 99:8, 103:8, 106:28, 39, 109:14, 116:5, 130:4

Példabeszédek 3:3

Jeremiás 10:16, 30:11

Hóseás 1:2

Jóel 2:13

Náhum 1:2, 3

Máté 4:2, 10

János 1:17

Rómaiakhoz 2:4

1 Korintusi 10:20

2 Korintusi 3:7, 13, 16, 18

1 János 1:9

Jelenések 2:20, 15:3

Významy biblických slov

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

reggel
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

hegy
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

parancsolta
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

irgalmas
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

minket
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Ma
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

kovásztalan
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

hét
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

nap
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Abib
The month Abib in the Hebrew calendar signifies the beginning of a new spiritual state. The Passover, and with it, the beginning of the Exodus...

hónap
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

hat
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

aratás
'A harvest' symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make...

búza
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

háromszor
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

ura
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

kovász
Leaven' signifies evil and falsity, which should not be mixed with good and true things. In Leviticus 2:11, it says, 'no meat offering which ye...

negyven
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

evett
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ivott
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

tíz
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

tudta
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

Áron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

beméne
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bible Jeopardy Game: The Tabernacle
Use the Bible Jeopardy questions to review the story of the Tabernacle.
Activity | Ages 7 - 14

 Bible Picture - Moses with the Ten Commandments
Beautiful color illustration of Moses holding the Ten Commandments.
Picture | All Ages

 Moses Carries the Ten Commandments
Illustration of Moses looking upward as he holds the tables of stone.
Coloring Page | All Ages

 The Lord Gives the Ten Commandments
Story | Ages 4 - 6

 The Shining Face of Moses
Project | Ages 4 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: