5 Mózes 7

Studovat vnitřní smysl

← 5 Mózes 6   5 Mózes 8 →         

1 Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemenendõ vagy, hogy bírjad azt; és sok népet kiûz te elõled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erõsebbeket;

2 És adja õket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered õket: mindenestõl veszítsd ki õket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok.

3 Sógorságot se szerezz õ velök, a leányodat se adjad az õ fioknak, és az õ leányukat se vegyed a te fiadnak;

4 Mert elpártoltatja a te fiadat én tõlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.

5 Hanem így cselekedjetek velök: Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tûzzel égessétek meg.

6 Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe [vagy] te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén.

7 Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;

8 Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, a melylyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; [azért] hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az égyiptombeli Faraó királynak kezébõl.

9 És [hogy] megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, õ az Isten, a hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik õt szeretik, és az õ parancsolatait megtartják.

10 De megfizet azoknak személy szerint, a kik õt gyûlölik, elvesztvén õket; nem késlekedik az ellen, a ki gyûlöli õt, megfizet annak személy szerint.

11 Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, a melyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed.

12 Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, a mely felõl megesküdött a te atyáidnak.

13 És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, a mely felõl megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt.

14 Áldottabb lészesz minden népnél; nem lészen közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között [meddõ.]

15 És távol tart az Úr te tõled minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyûlölnek téged.

16 És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az õ isteneit; mert tõr gyanánt [volna] az néked.

17 Ha azt mondod a te szívedben: Többen vannak e népek, mint én, miképen ûzhetem én ki õket?

18 Ne félj tõlök; emlékezzél meg csak azokról, a miket cselekedett az Úr, a te Istened a Faraóval és mind az égyiptombeliekkel:

19 A nagy kisértésekrõl, a melyeket láttak a te szemeid, és a jelekrõl és csudákról; az erõs kézrõl, és a kinyujtott karról, a melylyel kihozott téged az Úr, a te Istened! Így cselekeszik az Úr, a te Istened minden néppel, a melytõl te félsz.

20 Sõt még a darázsokat is rájok bocsátja az Úr, a te Istened mind addig, míglen elvesznek azok is, a kik megmaradtak, és a kik elrejtõztek te elõled.

21 Ne rettenj meg azok elõtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten!

22 És lassan-lassan kiûzi az Úr, a te Istened e népeket te elõled. Nem lehet õket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!

23 De az Úr, a te Istened elõdbe veti õket, és nagy romlással rontja meg õket, míglen elvesznek.

24 Az õ királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az õ nevöket az ég alól; senki ellened nem állhat, míglen elveszted õket.

25 Az õ isteneiknek faragott képeit tûzzel égesd meg; az azokon lévõ ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy tõrbe ne essél miatta; mert útálatosság az az Úr elõtt, a te Istened elõtt.

26 Útálatosságot pedig ne vígy be a te házadba, hogy átokká [ne] légy, mint az, [hanem] megvetvén vesd meg azt, és útálván útáld meg azt, mert átkozott.

← 5 Mózes 6   5 Mózes 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 7      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-5. The evils of the soul must be persistently and utterly destroyed or they will draw away the soul from heaven.

Verses 6-11. The regenerate must only receive into their souls the truths that flow from the Lord's Divine Humanity, all else is of no avail (John 10:1-16).

Verses 12-15. The blessedness resulting from following the Divine instructions.

Verses 16-26. The necessity of utterly destroying evil out of the soul.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 921, 1038, 1444, 1551, 2913, 2959, 3024, ...

Apocalypse Revealed 503, 567

Doctrine of the Sacred Scripture 101

True Christian Religion 264


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 242, 328, 340, 388, 391, 587, 622, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 15:21, 24:3

2 Mózes 6:6, 13:3, 15:26, 20:6, 23:24, 26, 28, 29, 32, 34:16

3 Mózes 19:4, 20:24, 26

4 Mózes 13:9, 29, 21:2, 34, 22:12

5 Mózes 1:8, 21, 28, 29, 30, 3:21, 4:1, 5, 35, 37, 38, 39, 5:6, 9, 10, 6:15, 8:11, 9:1, 3, 10:17, 11:25, 12:2, 3, 30, 13:9, 18, 14:2, 20:1, 16, 18, 23:6, 26:18, 27:15, 28:1, 4, 9, 11, 60, ...

Józsué 1:5, 3:10, 6:18, 21, 8:1, 10:10, 25, 11:8, 12, 17, 23:3, 24:17

Birák 5:31, 8:27

1 Sámuel 12:22

1 Királyok 3:8, 8:23, 10:9, 16:31, 20:34

2 Királyok 10:26, 23:14

1 Krónika 14:12, 16:16

2 Krónika 8:7

Ezsdrás 9:1, 2, 12

Nehemiás 1:5, 9:10, 32, 13:25

Jób 1:10

Zsoltárok 27:1, 36:6, 44:4, 46:6, 77:12, 89:8, 91:10, 95:3, 103:18, 105:6, 8, 106:34, 107:38, 114:2, 135:4, 144:12, 13

Ézsaiás 30:22, 41:8, 24, 63:9

Jeremiás 2:3

Ezékiel 20:5

Dániel 9:4

Náhum 1:2

János 14:21

Apostolok 13:19

1 Korintusi 1:9, 26

2 Korintusi 6:14

1 János 4:10

Významy biblických slov

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

saját
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

hatalmas
'Might' denotes the forces or power of truth.

Isten
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

megtartja
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

megfizet
'To repay' denotes making amends by truth.

gyûlöli
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

megesküdött
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

megáldja
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

gonosz
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

mondod
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

ég
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...


Přeložit: