5 Mózes 31

Studovat vnitřní smysl

           

1 És méne Mózes, és ez ígéket mondotta vala az egész Izráelnek;

2 Monda pedig nékik: Száz és húsz esztendõs vagyok ma, nem járhatok többé ki és be: az Úr pedig azt mondá nékem: Nem mégy át ezen a Jordánon.

3 Az Úr, a te Istened maga megy át elõtted, õ pusztítja el e nemzeteket elõtted, hogy bírjad õket; Józsué az, a ki átmegy elõtted, a mint megmondotta az Úr.

4 És akképen cselekeszik azokkal az Úr, a miképen cselekedett Szíhonnal és Óggal az Emoreusok királyaival, és azoknak földjökkel, a melyeket elpusztított vala.

5 Ha azért elõtökbe adja õket az Úr, egészen a szerint a parancsolat szerint cselekedjetek velök, a mint parancsoltam néktek.

6 Legyetek erõsek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tõlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tõled, sem el nem hágy téged.

7 Szólítá azért Mózes Józsuét, és monda néki az egész Izráel szemei elõtt: Légy erõs és bátor, mert te mégy be e néppel a földre, a mely felõl megesküdt az Úr az õ atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el azt nékik örökségül.

8 Az Úr, õ az, a ki elõtted megy, õ lesz te veled; el nem marad tõled, sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj!

9 És megírá Mózes e törvényt, és adá azt a papoknak, a Lévi fiainak, a kik hordozzák az Úr szövetségének ládáját, és Izráel minden vénjének.

10 És megparancsolá nékik Mózes, mondván: A hetedik esztendõ végén, az elengedés esztendejének idejében, a sátorok innepén;

11 Mikor eljön az egész Izráel, hogy megjelenjék az Úr elõtt, a te Istened elõtt azon a helyen, a melyet kiválaszt: olvasd fel e törvényt az egész Izráel elõtt fülök hallására.

12 Gyûjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet, a ki a te kapuidon belõl van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét.

13 És az õ fiaik is, a kik nem tudják [még], hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell félni mind addig, a míg éltek azon a földön, a melyre általkeltek a Jordánon, hogy bírjátok azt.

14 Monda azután az Úr Mózesnek: Ímé elközelgettek a te napjaid, hogy meghalj; hívd elõ Józsuét, és álljatok fel a gyülekezetnek sátorában, hogy parancsolatokat adjak néki. Elméne azért Mózes és Józsué, és felállának a gyülekezet sátorában.

15 És megjelenék az Úr a sátorban, felhõoszlopban, és megálla a felhõoszlop a sátor nyílása felett,

16 És monda az Úr Mózesnek: Ímé te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen istenek után [jár és] paráználkodik azon a földön, a melyre bemegy, hogy [lakozzék] azon; és elhágy engem, és felbontja az én szövetségemet, a melyet én õ vele kötöttem.

17 De felgerjed az én haragom õ ellene azon a napon, és elhagyom õt, és elrejtem az én orczámat õ elõle, hogy megemésztessék. És mikor utóléri a sok baj és nyomorúság, mondani fogja azon a napon: Avagy nem azért értek-é engem ezek a bajok, hogy nincsen az én Istenem én közöttem?

18 Én pedig valóban elrejtem az én orczámat azon a napon az õ minden gonoszsága miatt, a melyet cselekedett, mivelhogy más istenekhez fordult.

19 Most pedig írjátok fel magatoknak ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait; adjad azt szájokba, hogy legyen nékem ez ének bizonyságul Izráel fiai ellen.

20 Mert beviszem õt arra a földre, a mely felõl megesküdtem az õ atyáinak, a tejjel és mézzel folyó földre; és eszik, jóllakik és meghízik, azután pedig más istenekhez fordul, és azoknak szolgál, és meggyaláz engem, és felbontja az én szövetségemet.

21 Mikor pedig utóléri õt a sok baj és nyomorúság: akkor szóljon ez az ének elõtte bizonyságképen (mert nem megy feledésbe az õ maradékának szájából), mert tudom az õ gondolatát, a mely szerint cselekszik már most is, minekelõtte bevinném õt arra a földre, a mely felõl megesküdtem vala.

22 Megírá azért Mózes ezt az éneket azon a napon, és megtanítá arra Izráel fiait.

23 Azután parancsola [az Úr] Józsuénak, a Nún fiának, és monda: Légy erõs és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, a mely felõl megesküdtem nékik; és én veled leszek.

24 Mikor pedig teljesen és mind végig beírta Mózes e törvény ígéit könyvbe:

25 Parancsola Mózes a lévitáknak, a kik hordozzák vala az Úr szövetségének ládáját, mondván:

26 Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul;

27 Mert én ismerem a te pártos voltodat, és kemény nyakadat. Ímé most is, holott még köztetek élek, pártot ütöttetek az Úr ellen; mennyivel inkább halálom után?

28 Gyûjtsétek én hozzám a ti törzseiteknek minden vénjét és a ti elõljáróitokat, hadd mondjam el ez ígéket az õ füleik hallására, és hadd hívjam bizonyságul ellenök a mennyet és földet.

29 Mert tudom, hogy halálom után mind inkább-inkább megromoltok és eltértek az útról, a melyet parancsoltam néktek; és utólér majd titeket a veszedelem a késõbbi idõben, mivelhogy gonoszt cselekesztek az Úrnak szemei elõtt, bosszantván õt kezeiteknek csinálmányával.

30 Azután elmondá Mózes Izráel egész gyülekezetének füle hallására ez éneknek ígéit, mind végig.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 31      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-8. The guidance of the soul must now be undertaken by the principle of Truth combating against the interior evils of the soul.

Verses 9-13. The law delivered to the faculties receptive of good in the soul, and all things in the soul attentive to it when a state of good prevails.

Verses 14-15. The change of state in which an active warfare against evil takes the place of the implantation of truth.

Verses 16-30. Before the soul ceases to be led by truth the testimony of the Word as to the fundamental principles of salvation is deeply impressed on the interiors of the soul to testify against it when it strays into evil, which it is prone to do, from its hereditary evil tendencies when the visible guidance of truth is withdrawn.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 586, 4317, 4815, 5585, 6723, 6752, 6804, ...

Apocalypse Revealed 417, 474, 527, 939

Doctrine of the Lord 9

True Christian Religion 288, 506


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 412, 608, 619, 696, 700

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 26:24, 28:15, 47:29

2 Mózes 7:7, 24:4, 32:1, 7, 9, 33:9, 11, 34:15

3 Mózes 23:34

4 Mózes 13:9, 20, 21:24, 35, 27:13, 18, 19, 21

5 Mózes 1:1, 8, 21, 29, 30, 37, 38, 4:10, 26, 6:3, 7:1, 2, 21, 9:6, 7, 10:8, 12:5, 11, 14, 15:1, 9, 17:18, 20:1, 29:9, 30:18, 19, 31:1, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, ...

Józsué 1:5, 6, 9, 3:3, 8:33, 34, 11:15, 24:12, 27

Birák 2:12, 17, 6:13

1 Sámuel 12:15, 22

2 Sámuel 10:12, 22:1

1 Királyok 2:2, 6:13, 8:3, 57

2 Királyok 18:12, 20:1, 22:8, 23:1, 2

1 Krónika 22:13, 28:20

2 Krónika 21:10, 11

Nehemiás 8:1, 2, 3, 9:29

Zsoltárok 44:10, 78:5, 8, 17, 94:14, 139:2

Ézsaiás 2:6, 5:25, 30:9, 48:8

Jeremiás 1:8, 5:23, 8:19, 31:32, 33:5

Ezékiel 20:21, 39:23, 24

Hóseás 1:2, 6:7

Mikeás 3:4

János 2:24, 5:45

1 Korintusi 16:13

Zsidókhoz 4:8, 13:5

Významy biblických slov

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

száz
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

húsz
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

Ma
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

parancsolat
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

hetedik
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

gyülekezet
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

sátor
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

istenek
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

után
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

baj
Matthew 24:21 mentions an affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be". There, the affliction means the...

bajok
Matthew 24:21 mentions an affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be". There, the affliction means the...

fordult
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

fiai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

eszik
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

szolgál
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...


Přeložit: