2 Sámuel 12

Studovat vnitřní smysl
← 2 Sámuel 11   2 Sámuel 13 →         

1 Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán [prófétát,] ki bemenvén hozzá, monda néki: Két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény.

2 A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának;

3 A szegénynek pedig semmije nem vala egyéb egy kis nõstény báránykájánál, a melyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya.

4 Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak: sajnált az õ ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belõle, a ki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytõl az õ bárányát, és azt fõzeté meg a vendégnek, a ki hozzá ment.

5 Akkor felgerjede Dávidnak haragja az ember ellen, és monda Nátánnak: Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, a ki azt cselekedte.

6 A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett.

7 És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izráel felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezébõl.

8 És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe; ennek felette néked adtam Izráelnek és Júdának házát; [és] ha még ez kevés [volt,] ezt s ezt adtam volna néked.

9 Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely útálatos õ elõtte? A Hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az õ feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg.

10 Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megútáltál engem, és a Hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen.

11 Ezt mondja az Úr: Ímé én épen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal.

12 Mert te titkon cselekedtél; de én az egész Izráel elõtt és napvilágnál cselekeszem azt.

13 Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És Monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bûnödet, nem fogsz meghalni.

14 Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban: a te fiad is, a ki lett néked, bizonynyal meghal.

15 Ezekután elméne Nátán az õ házához. És megveré az Úr a gyermeket, a kit az Uriás felesége szült vala Dávidnak; és megbetegedék.

16 És könyörge Dávid az Istennek a gyermekért, és bõjtöle is Dávid, és bemenvén, a földön feküvék éjjel.

17 Felkelének azért az õ házának vénei [és menének] õ hozzá, hogy felemeljék õt a földrõl: de nem akará, és nem is evék õ velek kenyeret.

18 Hetednapra azért meghala a gyermek, és nem merik vala a Dávid szolgái néki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondják vala: Ímé, még mikor a gyermek élt, szólottunk néki és meg sem hallotta szónkat; hogyan mondanánk meg néki, hogy meghalt a gyermek, hogy [magának] bajt szerezzen?

19 Látván pedig Dávid, hogy az õ szolgái suttognak, eszébe vevé Dávid, hogy meghalt a gyermek, és monda Dávid az õ szolgáinak: meghalt-é a gyermek? Azok mondának: meghalt.

20 Felkelvén azért Dávid a földrõl, megmosdék és megkené magát és más ruhát võn magára, és bemenvén az Úr házába, imádkozék. Azután beméne a maga házába, és kérésére kenyeret vivének eleibe, és evék.

21 Akkor mondának az õ szolgái néki: Mi dolog ez, a mit míveltél? Míg a gyermek élt, bõjtöltél és sírtál; most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkelél és kenyeret ettél.

22 Monda õ: Míg a gyermek élt, addig bõjtöltem és sírtam; mert ezt mondottam: Ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek.

23 De most, [hogy] meghalt, vajjon miért bõjtölnék? Vajjon visszahozhatom-é azzal? Én megyek õ hozzá, de õ nem jõ ide vissza én hozzám.

24 És megvigasztalá Dávid az õ feleségét, Bethsabét, és beméne hozzá, és vele hála. És õ szült fiat, és nevezé annak nevét Salamonnak, és az Úr szereté azt,

25 A mint megizente vala Nátán próféta által, ki nevezé az õ nevét Jedidjának, az Úrért.

26 Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak [városa,] Rabba ellen, és megvevé a királyi várost.

27 És követeket külde Dávidhoz Joáb ilyen követséggel: Hadakoztam Rabba ellen, és meg is vettem a város[nak egyik részét, a hol a víz van.]

28 Most azért gyûjtsd egybe a népnek maradékát, és szállj táborba a város ellen, foglald el azt, nehogy valamiképen, ha én foglalnám el, róla neveztessék az én nevem.

29 Egybegyûjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és elfoglalá azt.

30 És elvevé az õ királyuknak koronáját annak fejérõl, melynek súlya egy tálentum arany volt, és drága [kövekkel vala rakva,] és lõn a Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.

31 A népet pedig, mely benne [vala,] kihozatá; és némelyét fûrész, némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté; némelyeket mészkemenczén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe.

← 2 Sámuel 11   2 Sámuel 13 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2913, 4903, 5057, 6960, 7248, 10087

Apocalypse Revealed 300


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Spiritual Experiences 2617, 2621, 2639

Marriage 108

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 37:35

2 Mózes 9:27, 21:34

3 Mózes 20:10

4 Mózes 15:31, 35:31

5 Mózes 33:12

Józsué 7:6, 10:15

1 Sámuel 14:39, 15:19, 25, 31, 16:13

2 Sámuel 3:35, 5:5, 14, 11:1, 17, 25, 27, 13:28, 29, 31, 16:11, 22, 17:27, 18:14, 15, 22:1, 24:10, 11, 17

1 Királyok 1:8, 10, 2:2, 24, 25, 15:5, 20:40, 21:18

1 Krónika 20:1, 22:9

Nehemiás 5:9, 13:26

Jób 1:20, 7:10, 31:10, 34:22

Zsoltárok 32:1, 51:2, 6, 16, 99:8, 130:4

Példabeszédek 4:3, 14:2, 28:13

Ézsaiás 44:22

Ezékiel 25:5, 36:20

Dániel 9:3

Ámos 1:13, 14

Jónás 3:9

Máté 1:6

Lukács 12:2, 15:21, 19:8

Rómaiakhoz 2:1, 24

1 János 1:7, 5:16

Významy biblických slov

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

saját
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

evett
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ivott
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

négy
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

király
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

saul
Saul was the first king of Israel, anointed by Samuel when the people insisted on having a king. Like all the kings, both good and...

ammon
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

Uriás
'Uriah' represents the spiritual church.

Dávid
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

meghal
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

meghalt
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

beméne
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

tudja
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

vissza
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

próféta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Joáb
Joab' denotes people in whom there is no longer any spiritual life, because of the profanation of good and the falsification of truth.

város
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

víz
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Arany
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 David and Nathan the Prophet
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 David and Nathan the Prophet (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 David and Nathan the Prophet (6-8 years)
Make finger puppet lambs, then act out the story of the rich man taking the lamb from the poor man.
Project | Ages 7 - 10

 David and Nathan the Prophet (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 David As King
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 David Prays
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Judge Yourself as You Judge Others
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nathan Rebukes David
Script for Reader's Theater, each person taking a part and reading the play aloud.
Activity | Ages 11 - 14

 Parable of the Ewe Lamb
Pictures the ewe lamb with the poor man and his family.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Parable of the Ewe Lamb
The story of Nathan and David shows us how the Lord gently leads us back into order when we stray. Nathan does not accuse David or threaten him. He simply presents the truth to David, and then lets him judge himself in comparison to the truth.
Worship Talk | Ages over 18

 Why Good People Do Bad Things
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 You Are the Man
Shows Nathan the prophet telling King David that he is like the rich man who stole the ewe lamb.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 You Are the Man!
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: