Tehilim 64

Studie

  

1 למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃

2 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃

3 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃

4 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃

5 יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃

6 יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃

7 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃

8 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃

9 וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃

10 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃

Scroll to see more.