Tehilim 61

Studie

         |

1 למנצח על נגינת לדוד שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃

2 מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃

3 כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃

4 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃

5 כי אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃

6 ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר׃

7 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃

8 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום׃

Scroll to see more.