Tehilim 6

Studie

          |

1 למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃

2 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃

3 ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃

4 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃

5 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך׃

6 יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃

7 עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃

8 סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃

9 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃

10 יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע׃

Scroll to see more.