Tehilim 53

Studie

  

1 למנצח על מחלת משכיל לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה טוב׃

2 אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃

3 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃

4 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃

5 שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם׃

6 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃

Scroll to see more.