Tehilim 52

Studie

          |

1 למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃

2 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃

3 אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃

4 אהבת כל דברי בלע לשון מרמה׃

5 גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃

6 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃

7 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃

8 ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃

9 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך׃

Scroll to see more.