Tehilim 28

Studie

  

1 לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור׃

2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך׃

3 אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃

4 תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃

5 כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃

6 ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני׃

7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

8 יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃

9 הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם׃

Scroll to see more.