Tehilim 26

Studie

         |

1 לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃

2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃

3 כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃

4 לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא׃

5 שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃

6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה׃

7 לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך׃

8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃

9 אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי׃

10 אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃

11 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃

12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃

Scroll to see more.