Tehilim 20

Studie

         |

1 למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃

2 ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃

3 יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃

4 יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃

5 נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך׃

6 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃

7 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃

8 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃

9 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו׃

Scroll to see more.