מתיו 2:21

Study

             |

21 ויקם ויקח את הילד ואת אמו ויבא ארצה ישראל׃