לוק 21:19

Study

             |

19 בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃