VaYikra 25

Studovat vnitřní smysl

← VaYikra 24   VaYikra 26 →     

1 וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר׃

2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה׃

3 שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה׃

4 ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר׃

5 את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ׃

6 והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך׃

7 ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל׃

8 וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה׃

9 והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם׃

10 וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו׃

11 יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה׃

12 כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה׃

13 בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו׃

14 וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו׃

15 במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך׃

16 לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך׃

17 ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם׃

18 ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח׃

19 ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה׃

20 וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו׃

21 וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים׃

22 וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן׃

23 והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי׃

24 ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ׃

25 כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו׃

26 ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו׃

27 וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו׃

28 ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו׃

29 ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו׃

30 ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל׃

31 ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא׃

32 וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים׃

33 ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל׃

34 ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם׃

35 וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך׃

36 אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך׃

37 את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך׃

38 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים׃

39 וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד׃

40 כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך׃

41 ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב׃

42 כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד׃

43 לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך׃

44 ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה׃

45 וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה׃

46 והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך׃

47 וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר׃

48 אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו׃

49 או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל׃

50 וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו׃

51 אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו׃

52 ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו׃

53 כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך׃

54 ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו׃

55 כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

← VaYikra 24   VaYikra 26 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 25      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-7. There is instruction to the spiritual man that in the completed state of love to the Lord there is rest and peace, which is preceded by a full state of conflict against evil and victory over it, and in which the natural man enjoys its legitimate delights

Verses 8-24. And as with the spiritual man, so with the celestial; in the completed state of regeneration he enters into a more intensified state of good and truth, in which there is perfect liberty, in which each yet comes into the possession of his own particular good, in which there is perfect justice, in which there is a full supply of all the necessaries of life, and in which he cannot be deprived of his good, because he is kept in it and delivered from evil by the Lord

Verses 25-55. Concerning various laws which are to be observed by man during regeneration in order that he may be duly prepared to enter into the perfect heavenly state, all of which have reference to his fluctuating states, and thus to the alienation and redemption of truth and good with him in many different circumstances.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 716, 737, 2252, 2567, 6148, 8002, 8972, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 257, 304, 388, 409, 746, 946

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 42:18

Shemot 16:5, 29, 20:2, 21:2, 22:24, 23:10, 11

VaYikra 11:45, 16:29, 19:13, 14, 19, 25:13, 17, 25, 26, 28, 36, 43, 47, 49, 26:4, 5, 6, 10, 13, 34, 35, 27:17, 18, 24

BaMidbar 10:10, 35:2, 36:4

Devarim 10:18, 12:10, 15:7, 8, 12

רות 4:4, 6

Melachim A 5:5, 9:22

Melachim B 4:1, 19:29

Dvrei Yamim B 28:10, 31:19

Nechemiyah 5:3, 8

Eyov 31:13, 14, 16

Tehilim 39:13, 89:16

Mishlei 1:33, 14:31, 16:6

Yishevah 1:19, 3:14, 14:2, 30:23, 61:2

Yeremiyah 32:7, 34:10, 14

Yechezchial 7:13, 22:12, 46:17, 48:13, 14

הושע 9:3

לוק 4:18, 19, 6:35

הגלטים 2:10

קולוסים 4:1

ג'ון 1 3:17

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

שבת
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

שש
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

שבע
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

תשע
'Nine' signifies conjunction.

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

נאכל
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ארץ
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

עיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

יד
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

נמכר
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

כסף
'Money' relates to truth.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Freedom and Responsibility
Worship Talk | Ages over 18

 What Is Charity?
New Church teachings extend the idea of charity, making it more than compassionate actions towards others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Přeložit: