Yehoshua 15

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחתם אל גבול אדום מדבר צן נגבה מקצה תימן׃

2 ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשן הפנה נגבה׃

3 ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה׃

4 ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיה תצאות הגבול ימה זה יהיה לכם גבול נגב׃

5 וגבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃

6 ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן ראובן׃

7 ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל הגלגל אשר נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל מי עין שמש והיו תצאתיו אל עין רגל׃

8 ועלה הגבול גי בן הנם אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גי הנם ימה אשר בקצה עמק רפאים צפנה׃

9 ותאר הגבול מראש ההר אל מעין מי נפתוח ויצא אל ערי הר עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים׃

10 ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר ועבר אל כתף הר יערים מצפונה היא כסלון וירד בית שמש ועבר תמנה׃

11 ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה׃

12 וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני יהודה סביב למשפחתם׃

13 ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון׃

14 וירש משם כלב את שלושה בני הענק את ששי ואת אחימן ואת תלמי ילידי הענק׃

15 ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר׃

16 ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה׃

17 וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה׃

18 ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב מה לך׃

19 ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות׃

20 זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחתם׃

21 ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃

22 וקינה ודימונה ועדעדה׃

23 וקדש וחצור ויתנן׃

24 זיף וטלם ובעלות׃

25 וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור׃

26 אמם ושמע ומולדה׃

27 וחצר גדה וחשמון ובית פלט׃

28 וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה׃

29 בעלה ועיים ועצם׃

30 ואלתולד וכסיל וחרמה׃

31 וצקלג ומדמנה וסנסנה׃

32 ולבאות ושלחים ועין ורמון כל ערים עשרים ותשע וחצריהן׃

33 בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה׃

34 וזנוח ועין גנים תפוח והעינם׃

35 ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃

36 ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע עשרה וחצריהן׃

37 צנן וחדשה ומגדל גד׃

38 ודלען והמצפה ויקתאל׃

39 לכיש ובצקת ועגלון׃

40 וכבון ולחמס וכתליש׃

41 וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה ערים שש עשרה וחצריהן׃

42 לבנה ועתר ועשן׃

43 ויפתח ואשנה ונציב׃

44 וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן׃

45 עקרון ובנתיה וחצריה׃

46 מעקרון וימה כל אשר על יד אשדוד וחצריהן׃

47 אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים והים הגבול וגבול׃

48 ובהר שמיר ויתיר ושוכה׃

49 ודנה וקרית סנה היא דבר׃

50 וענב ואשתמה וענים׃

51 וגשן וחלן וגלה ערים אחת עשרה וחצריהן׃

52 ארב ורומה ואשען׃

53 וינים ובית תפוח ואפקה׃

54 וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן׃

55 מעון כרמל וזיף ויוטה׃

56 ויזרעאל ויקדעם וזנוח׃

57 הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן׃

58 חלחול בית צור וגדור׃

59 ומערת ובית ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן׃

60 קרית בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן׃

61 במדבר בית הערבה מדין וסככה׃

62 והנבשן ועיר המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן׃

63 ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה׃

  

Exploring the Meaning of Yehoshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: