John 14

Hebrew: Modern

Studovat vnitřní smysl

← John 13   John 15 →

1 אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו׃

2 בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם׃

3 והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי למען באשר אהיה שם תהיו גם אתם׃

4 ואל אשר אני הולך שמה ידעתם ואת הדרך ידעתם׃

5 ויאמר אליו תומא אדני לא ידענו אנה אתה הלך ואיככה נדע את הדרך׃

6 ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃

7 לו ידעתם אתי גם את אבי ידעתם ומעתה ידעתם אתו וראיתם אתו׃

8 ויאמר אליו פילפוס אדני הראנו נא את האב ודי לנו׃

9 ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את האב ולמה זה תאמר הראנו את האב׃

10 האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים׃

11 האמינו לי כי אנכי באבי ואבי בי הוא ואם לא אך בגלל המעשים האמינו לי׃

12 אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנכי עשה וגדלות מאלה יעשה כי אני הולך אל אבי׃

13 וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃

14 כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃

15 אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו׃

16 ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח׃

17 את רוח האמת אשר לא יכל העולם להשיגו באשר לא יראהו ולא ידעהו ואתם ידעתם אתו כי אתכם שכן הוא אף יהיה בתוככם׃

18 לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃

19 עוד מעט והעולם לא יוסיף לראות אתי ואתם תראוני כי חי אני וגם אתם חיה תחיו׃

20 והיה ביום ההוא ידוע תדעו כי אני באבי ואתם בי ואני בכם׃

21 מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃

22 ויאמר אליו יהודה לא יהודה איש קריות אדני מה הוא זה כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם׃

23 ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

24 ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את דברי והדבר אשר שמעתם לא שלי הוא כי אם של אבי אשר שלחני׃

25 את אלה דברתי אליכם בעוד היותי עמכם׃

26 והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃

27 שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃

28 הלא שמעתם כי אמרתי אליכם אלך לי ואשובה אליכם אם אהב תאהבוני כי עתה תשמחו באמרי לכם כי הלך אני אל האב כי אבי גדול ממני׃

29 ועתה הנה הגדתי זאת לכם בטרם היותה למען בבואה תאמינו׃

30 לא ארבה עוד אמרים עמכם כי יבוא שר העולם הזה ובי אין לו מאומה׃

31 אך למען ידע העולם כי את אבי אני אהב וכאשר צוני אבי כן אני עשה קומו ונלכה מזה׃

← John 13   John 15 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 15, 644, 839, 1013, 1017, 1602, 1729 ...

Apocalypse Revealed 6, 21, 23, 54, 58, 173, 176 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 97, 119, 120

Conjugial Love 82, 118, 129, 336, 394

Divine Love and Wisdom 4, 19, 111, 116, 149, 359

Divine Providence 33, 92, 128, 159, 172, 230, 263 ...

The Lord 2, 20, 32, 35, 51, 61

Sacred Scripture 2, 57, 89

Life 2, 17, 38, 39, 102

Worlds in Space 141

Heaven and Hell 2, 5, 16, 51, 287

The Last Judgment 9

True Christianity 85, 98, 99, 107, 111, 112, 113 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 267, 283, 287, 310

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: