הושע 2:20

Study

             |

20 וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה׃