Devarim 28

Studovat vnitřní smysl

       

1 והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃

2 ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך׃

3 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה׃

4 ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃

5 ברוך טנאך ומשארתך׃

6 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃

7 יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך׃

8 יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

9 יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו׃

10 וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃

11 והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך׃

12 יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃

13 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות׃

14 ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם׃

15 והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך׃

16 ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה׃

17 ארור טנאך ומשארתך׃

18 ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃

19 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃

20 ישלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני׃

21 ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה׃

22 יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃

23 והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל׃

24 יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך׃

25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃

26 והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃

27 יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא׃

28 יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב׃

29 והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע׃

30 אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו׃

31 שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע׃

32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃

33 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים׃

34 והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה׃

35 יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃

36 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן׃

37 והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה׃

38 זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃

39 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃

40 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך׃

41 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי׃

42 כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל׃

43 הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃

44 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב׃

45 ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך׃

46 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם׃

47 תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל׃

48 ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך׃

49 ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו׃

50 גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן׃

51 ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך׃

52 והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך׃

53 ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך׃

54 האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר׃

55 מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך׃

56 הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה׃

57 ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך׃

58 אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃

59 והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃

60 והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך׃

61 גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך׃

62 ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך׃

63 והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה׃

64 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃

65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש׃

66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃

67 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה׃

68 והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה׃

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 28      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-14. The blessedness of the regenerate if they persevere in keeping the Divine commands.

Verses 15-68. The terrible havoc of soul that comes from rejecting them after regeneration.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 886, 2826, 2851, 3901, 4402, 6752, 6952, ...

Apocalypse Revealed 424, 456, 503, 527, 657, 678, 748, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 239, 375, 514, 543, 559, 584, 600, ...

De Verbo (The Word) 12

Spiritual Experiences 2229, 2230, 5545

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Shemot 9:9, 10, 14, 13:17, 15:26

VaYikra 26:3, 14

BaMidbar 22:12

Devarim 1:8, 10, 11, 2:25, 4:26, 27, 28, 5:1, 32, 7:6, 13, 15, 11:14, 16, 27, 28, 13:8, 14:29, 15:6, 20:6, 7, 26:18, 19, 27:26, 28:12, 13, 15, 27, 33, 36, 43, 44, 45, 51, 60, 64, 29:12, 19, ...

Yehoshua 8:34, 23:16

Shoftim 2:15, 6:3, 4, 5

Shmuel A 5:6, 7:10, 12:25, 17:46

Melachim A 8:37, 9:7, 17:7

Melachim B 6:28, 29, 17:6, 25:1, 2, 10, 21

Dvrei Yamim B 6:24, 7:19, 12:8, 15:5, 33:11, 36:17

Nechemiyah 9:35, 37

Eyov 2:7, 5:14, 7:4, 20:18, 24:18, 31:8, 10

Tehilim 1:3, 18:38, 79:2, 100:2, 107:38, 111:9, 112:1, 121:8, 127:3, 128:1, 2, 4

Mishlei 1:26, 3:10, 33

Yishevah 1:7, 24, 5:26, 6:11, 13, 30:17, 42:22, 47:1, 6, 59:10, 62:8, 63:19, 65:23

Yeremiyah 1:16, 4:13, 5:22, 6:12, 9:15, 11:8, 14:9, 16:4, 21:7, 24:9, 10, 26:4, 28:13, 34:17, 42:2

Eichah 1:3, 5, 14, 2:2, 9, 17, 3:45, 4:5, 9, 5:11, 17

Yechezchial 13, 15, 11:9, 17:3

Daniyel 1:3, 7:4, 9:11, 13

הושע 7:12, 8:1, 7, 13, 9:11, 12, 14

Yoel 1:4

עמוס 4:9, 10, 5:3, 11, 9:9

Michah 1:16, 6:15

Chabakuk 1:6, 3:17

Tzefaniyah 1:13, 17

Chaggi 6, 9, 2:17, 19

Zechariyah 10, 5:4

מלאכי 2:2

לוק 1:42, 19:43, 21:24

התגלות 16:2

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

פרי
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

דרכים
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

נשבע
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

למטה
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ברזל
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

אבק
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

ירד
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ממלכות
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

עוף
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

מושיע
The Lord from the essential divine, through the divine human, is the savior. The Lord became the savior by His spiritual temptations, or combats.

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

כרם
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

תראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

עץ
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

זרע
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

כרמים
A vineyard signifies the church where the Word is, by which the Lord is known. (Apocalypse Revealed 650)

זיתים
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

מטה
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

פנים
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

בשר
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

כתוב
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

לב
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ערב
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Why Was Joshua a Hero?
Read clues from Deuteronomy and Joshua to discover why Joshua was a hero.
Activity | Ages 9 - 13

 Years Have Their Beginnings
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: