Shmuel A 25

Studovat vnitřní smysl
← Shmuel A 24   Shmuel A 26 →     

1 וימת שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברהו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אל מדבר פארן׃

2 ואיש במעון ומעשהו בכרמל והאיש גדול מאד ולו צאן שלשת אלפים ואלף עזים ויהי בגזז את צאנו בכרמל׃

3 ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע מעללים והוא כלבו׃

4 וישמע דוד במדבר כי גזז נבל את צאנו׃

5 וישלח דוד עשרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום׃

6 ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום׃

7 ועתה שמעתי כי גזזים לך עתה הרעים אשר לך היו עמנו לא הכלמנום ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בכרמל׃

8 שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד׃

9 ויבאו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו׃

10 ויען נבל את עבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדניו׃

11 ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה׃

12 ויהפכו נערי דוד לדרכם וישבו ויבאו ויגדו לו ככל הדברים האלה׃

13 ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש את חרבו ויחגרו איש את חרבו ויחגר גם דוד את חרבו ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתים ישבו על הכלים׃

14 ולאביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מהנערים לאמר הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדנינו ויעט בהם׃

15 והאנשים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא פקדנו מאומה כל ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשדה׃

16 חומה היו עלינו גם לילה גם יומם כל ימי היותנו עמם רעים הצאן׃

17 ועתה דעי וראי מה תעשי כי כלתה הרעה אל אדנינו ועל כל ביתו והוא בן בליעל מדבר אליו׃

18 ותמהר אבוגיל ותקח מאתים לחם ושנים נבלי יין וחמש צאן עשוות וחמש סאים קלי ומאה צמקים ומאתים דבלים ותשם על החמרים׃

19 ותאמר לנעריה עברו לפני הנני אחריכם באה ולאישה נבל לא הגידה׃

20 והיה היא רכבת על החמור וירדת בסתר ההר והנה דוד ואנשיו ירדים לקראתה ותפגש אתם׃

21 ודוד אמר אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר לו מאומה וישב לי רעה תחת טובה׃

22 כה יעשה אלהים לאיבי דוד וכה יסיף אם אשאיר מכל אשר לו עד הבקר משתין בקיר׃

23 ותרא אביגיל את דוד ותמהר ותרד מעל החמור ותפל לאפי דוד על פניה ותשתחו ארץ׃

24 ותפל על רגליו ותאמר בי אני אדני העון ותדבר נא אמתך באזניך ושמע את דברי אמתך׃

25 אל נא ישים אדני את לבו אל איש הבליעל הזה על נבל כי כשמו כן הוא נבל שמו ונבלה עמו ואני אמתך לא ראיתי את נערי אדני אשר שלחת׃

26 ועתה אדני חי יהוה וחי נפשך אשר מנעך יהוה מבוא בדמים והושע ידך לך ועתה יהיו כנבל איביך והמבקשים אל אדני רעה׃

27 ועתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדני ונתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדני׃

28 שא נא לפשע אמתך כי עשה יעשה יהוה לאדני בית נאמן כי מלחמות יהוה אדני נלחם ורעה לא תמצא בך מימיך׃

29 ויקם אדם לרדפך ולבקש את נפשך והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע׃

30 והיה כי יעשה יהוה לאדני ככל אשר דבר את הטובה עליך וצוך לנגיד על ישראל׃

31 ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדני ולשפך דם חנם ולהושיע אדני לו והיטב יהוה לאדני וזכרת את אמתך׃

32 ויאמר דוד לאביגל ברוך יהוה אלהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי׃

33 וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי׃

34 ואולם חי יהוה אלהי ישראל אשר מנעני מהרע אתך כי לולי מהרת ותבאתי לקראתי כי אם נותר לנבל עד אור הבקר משתין בקיר׃

35 ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו ולה אמר עלי לשלום לביתך ראי שמעתי בקולך ואשא פניך׃

36 ותבא אביגיל אל נבל והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך ולב נבל טוב עליו והוא שכר עד מאד ולא הגידה לו דבר קטן וגדול עד אור הבקר׃

37 ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד לו אשתו את הדברים האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן׃

38 ויהי כעשרת הימים ויגף יהוה את נבל וימת׃

39 וישמע דוד כי מת נבל ויאמר ברוך יהוה אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל ואת עבדו חשך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה׃

40 ויבאו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה׃

41 ותקם ותשתחו אפים ארצה ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחץ רגלי עבדי אדני׃

42 ותמהר ותקם אביגיל ותרכב על החמור וחמש נערתיה ההלכות לרגלה ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו לאשה׃

43 ואת אחינעם לקח דוד מיזרעאל ותהיין גם שתיהן לו לנשים׃

44 ושאול נתן את מיכל בתו אשת דוד לפלטי בן ליש אשר מגלים׃

← Shmuel A 24   Shmuel A 26 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3147, 9397

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 12:11, 20:6, 21:21, 23:2, 31:19, 32:19, 21, 33:11, 40:14, 43:23

Shemot 5:2

BaMidbar 23:21

Devarim 34:8

Yehoshua 15:18, 56, 22:33

Shoftim 8:6, 8, 9:28

רות 2:10, 13

Shmuel A 1:17, 19, 26, 2:9, 3:17, 14:1, 15:12, 28, 17:18, 22, 18:17, 20:16, 22:2, 23:17, 24, 24:21, 25:3, 23, 25, 41, 26:10, 27:2, 3, 28:3, 29:3, 11, 30:5, 14

Shmuel B 1:16, 2:2, 3:3, 14, 15, 20, 7:11, 16:1, 18:32, 23:6, 24:13

Melachim A 8:15, 15:3, 5

Dvrei Yamim A 21:21

Dvrei Yamim B 13:20

אסתר 9:25

Eyov 27:22

Tehilim 9:5, 31:22, 35:12, 73:19

Mishlei 11:16, 13:14, 19:14, 20:1, 22, 22:23, 23:34, 25:11, 29:7, 30:22

Keholet 11:2

Yishevah 10:30

Eichah 3:58

Michah 7:9

Zechariyah 1:5

מתיו 5:39

לוק 10:5, 21:34

מעשי השליחים 12:23

הרומאים 19

Významy biblických slov

שמואל
'Samuel' signifies the Word.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

דוד
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

מדבר
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

פארן
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

צאן
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

אלפים
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

עזים
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

נערים
"Youths" or "Young men" generally represent intelligence or the understanding of truth. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than...

יום
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

שלח
'To send' signifies revealing.

לברך
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

לחם
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

יין
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ארץ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

מלחמות
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

החיים
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

לב
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

דם
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

אור
In the Word, “light” in the highest sense represents Divine Truth: knowledge, ideas, understanding that come to us from the Lord. In lesser degrees...

משתה
There are two kinds of feasts mentioned in the Bible. Some were held to commemorate specific, one-time events, such as the feast Abraham held to...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Discuss: Angels in Our Lives
Explore teachings about our spiritual companions - angels and evil spirits.
Activity | Ages 15 - 17

 How Are Men and Women Different?
A lesson and activities looking at the different gifts and strengths the Lord gives men and women.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: