Shmuel A 17

Studovat vnitřní smysl

Hebrew: Modern     

← Shmuel A 16   Shmuel A 18 →

1 ויאספו פלשתים את מחניהם למלחמה ויאספו שכה אשר ליהודה ויחנו בין שוכה ובין עזקה באפס דמים׃

2 ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשתים׃

3 ופלשתים עמדים אל ההר מזה וישראל עמדים אל ההר מזה והגיא ביניהם׃

4 ויצא איש הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת׃

5 וכובע נחשת על ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחשת׃

6 ומצחת נחשת על רגליו וכידון נחשת בין כתפיו׃

7 וחץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו׃

8 ויעמד ויקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו לכם איש וירד אלי׃

9 אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם אני אוכל לו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו׃

10 ויאמר הפלשתי אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה תנו לי איש ונלחמה יחד׃

11 וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלשתי האלה ויחתו ויראו מאד׃

12 ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולו שמנה בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים׃

13 וילכו שלשת בני ישי הגדלים הלכו אחרי שאול למלחמה ושם שלשת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלשי שמה׃

14 ודוד הוא הקטן ושלשה הגדלים הלכו אחרי שאול׃

15 ודוד הלך ושב מעל שאול לרעות את צאן אביו בית לחם׃

16 ויגש הפלשתי השכם והערב ויתיצב ארבעים יום׃

17 ויאמר ישי לדוד בנו קח נא לאחיך איפת הקליא הזה ועשרה לחם הזה והרץ המחנה לאחיך׃

18 ואת עשרת חרצי החלב האלה תביא לשר האלף ואת אחיך תפקד לשלום ואת ערבתם תקח׃

19 ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלשתים׃

20 וישכם דוד בבקר ויטש את הצאן על שמר וישא וילך כאשר צוהו ישי ויבא המעגלה והחיל היצא אל המערכה והרעו במלחמה׃

21 ותערך ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה׃

22 ויטש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים וירץ המערכה ויבא וישאל לאחיו לשלום׃

23 והוא מדבר עמם והנה איש הבנים עולה גלית הפלשתי שמו מגת ממערות פלשתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד׃

24 וכל איש ישראל בראותם את האיש וינסו מפניו וייראו מאד׃

25 ויאמר איש ישראל הראיתם האיש העלה הזה כי לחרף את ישראל עלה והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל׃

26 ויאמר דוד אל האנשים העמדים עמו לאמר מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז והסיר חרפה מעל ישראל כי מי הפלשתי הערל הזה כי חרף מערכות אלהים חיים׃

27 ויאמר לו העם כדבר הזה לאמר כה יעשה לאיש אשר יכנו׃

28 וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את זדנך ואת רע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת׃

29 ויאמר דוד מה עשיתי עתה הלוא דבר הוא׃

30 ויסב מאצלו אל מול אחר ויאמר כדבר הזה וישבהו העם דבר כדבר הראשון׃

31 וישמעו הדברים אשר דבר דוד ויגדו לפני שאול ויקחהו׃

32 ויאמר דוד אל שאול אל יפל לב אדם עליו עבדך ילך ונלחם עם הפלשתי הזה׃

33 ויאמר שאול אל דוד לא תוכל ללכת אל הפלשתי הזה להלחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו׃

34 ויאמר דוד אל שאול רעה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת הדוב ונשא שה מהעדר׃

35 ויצאתי אחריו והכתיו והצלתי מפיו ויקם עלי והחזקתי בזקנו והכתיו והמיתיו׃

36 גם את הארי גם הדוב הכה עבדך והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים׃

37 ויאמר דוד יהוה אשר הצלני מיד הארי ומיד הדב הוא יצילני מיד הפלשתי הזה ויאמר שאול אל דוד לך ויהוה יהיה עמך׃

38 וילבש שאול את דוד מדיו ונתן קובע נחשת על ראשו וילבש אתו שריון׃

39 ויחגר דוד את חרבו מעל למדיו ויאל ללכת כי לא נסה ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי ויסרם דוד מעליו׃

40 ויקח מקלו בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל וישם אתם בכלי הרעים אשר לו ובילקוט וקלעו בידו ויגש אל הפלשתי׃

41 וילך הפלשתי הלך וקרב אל דוד והאיש נשא הצנה לפניו׃

42 ויבט הפלשתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמני עם יפה מראה׃

43 ויאמר הפלשתי אל דוד הכלב אנכי כי אתה בא אלי במקלות ויקלל הפלשתי את דוד באלהיו׃

44 ויאמר הפלשתי אל דוד לכה אלי ואתנה את בשרך לעוף השמים ולבהמת השדה׃

45 ויאמר דוד אל הפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא אליך בשם יהוה צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת׃

46 היום הזה יסגרך יהוה בידי והכיתך והסרתי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלהים לישראל׃

47 וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו׃

48 והיה כי קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלשתי׃

49 וישלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משם אבן ויקלע ויך את הפלשתי אל מצחו ותטבע האבן במצחו ויפל על פניו ארצה׃

50 ויחזק דוד מן הפלשתי בקלע ובאבן ויך את הפלשתי וימיתהו וחרב אין ביד דוד׃

51 וירץ דוד ויעמד אל הפלשתי ויקח את חרבו וישלפה מתערה וימתתהו ויכרת בה את ראשו ויראו הפלשתים כי מת גבורם וינסו׃

52 ויקמו אנשי ישראל ויהודה וירעו וירדפו את הפלשתים עד בואך גיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי פלשתים בדרך שערים ועד גת ועד עקרון׃

53 וישבו בני ישראל מדלק אחרי פלשתים וישסו את מחניהם׃

54 ויקח דוד את ראש הפלשתי ויבאהו ירושלם ואת כליו שם באהלו׃

55 וכראות שאול את דוד יצא לקראת הפלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער אבנר ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם ידעתי׃

56 ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה העלם׃

57 וכשוב דוד מהכות את הפלשתי ויקח אתו אבנר ויבאהו לפני שאול וראש הפלשתי בידו׃

58 ויאמר אליו שאול בן מי אתה הנער ויאמר דוד בן עבדך ישי בית הלחמי׃

← Shmuel A 16   Shmuel A 18 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1197, 4013, 4462, 4594, 9251

Apocalypse Revealed 573, 578

Doctrine of Faith 51, 52

True Christian Religion 276


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 449, 781, 787

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 37:4, 14, 40:19

Shemot 18:7

BaMidbar 13:33

Devarim 3:11, 20:2, 3, 28:26

Yehoshua 1:17, 3:1, 10, 4:24, 10:8, 10, 11:22, 15:16, 35, 36

Shoftim 3:31, 14:5, 6, 18:15

רות 1:2, 2:4, 4:17

Shmuel A 1:1, 26, 5:8, 10, 8:17, 13:5, 7, 14:6, 50, 15:12, 16:1, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 17:10, 12, 15, 26, 34, 58, 18:17, 19:5, 20:13, 21:10, 13, 24:15, 25:5, 30:21, 31:9

Shmuel B 3:8, 4:7, 21:16, 19, 21, 23:1, 10, 21

Melachim A 18:36, 37

Melachim B 5:15, 8:13, 19:4

Dvrei Yamim A 2:13, 15, 11:13, 20:5

Dvrei Yamim B 11:18, 14:10, 20:15, 17, 32:17

Tehilim 20:8, 44:7, 118:6, 123:4

Mishlei 18:10

Yishevah 37:23, 51:12

Yeremiyah 19:7, 30:16

Daniyel 5:23, 6:27

ג'ון 7:42

2 קורינתיים 1:10

עברים 11:32, 34

Významy biblických slov

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

מלחמה
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

שש
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

אלפים
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

ברזל
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

צאן
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

בית לחם
There is a strong relationship between Ephrath and Bethlehem in the Bible; they might be two different names for the same town, or it’s possible...

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

יום
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

לחם
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

דוד
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

שמר
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

יד
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

שומר
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

מדבר
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

אף
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

לב
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

הכה
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אבנים
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

מראה
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

צבאות
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

מחנה
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

קם
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

שערים
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

גת
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Conceit
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Correspondences of Mineral Kingdom
Illustrations of places in the Word that mention minerals.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 David and Goliath
Coloring Page | Ages 7 - 14

 David and Goliath
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 David and Goliath
You will have to face Goliath many times in your life—times when you will need to trust the Lord to help you deal with big problems. For example, when we give in to selfishness it can be like a big giant getting control inside of us. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 5, for ages 10-11.
Religion Lesson | Ages 10 - 11

 David and Goliath
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 David and Goliath
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 David and Goliath
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 David and Goliath
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 David and Goliath (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 David and Goliath (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 David and Goliath Diorama
Color the backdrop and figures of David and Goliath, then assemble into a diorama to tell the story.
Project | Ages 7 - 14

 David and Goliath (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 David Beheads Goliath
Coloring Page | Ages 7 - 14

 David Fights Goliath
Coloring Page | Ages 7 - 14

 David Fights Goliath
David bravely volunteers to fight Goliath, the Philistine's big champion.
Story | Ages 2 - 8

 David Is Anointed King, Conquers Goliath
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 David Kills Goliath
Activity | Ages 11 - 14

 David the Musician (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Five Smooth Stones
Print out the five "stones" with true ideas that can help us in our lives.
Project | Ages 4 - 10

 Friends
True friendship is where you forget about yourself and think only of making the other person happy. This is the kind of friendship the Lord wants us to have.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Friendship
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Goliath the Giant
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord Can Make Us Strong
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Shepherd Rescuing His Sheep
Project | Ages 11 - 17

 Trusting in the Lord’s Strength
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: