Tehilim 61

Studie

         |

1 למנצח על־נגינת לדוד׃

2 שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃

3 מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור־ירום ממני תנחני׃

4 כי־היית מחסה לי מגדל־עז מפני אויב׃

5 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃

6 כי־אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃

7 ימים על־ימי־מלך תוסיף שנותיו כמו־דר ודר׃

8 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃

9 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום׃

Scroll to see more.