Tehilim 60

Studie

          |

1 למנצח על־שושן עדות מכתם לדוד ללמד׃

2 בהצותו את ארם נהרים ואת־ארם צובה וישב יואב ויך את־אדום בגיא־מלח שנים עשר אלף׃

3 אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃

4 הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי־מטה׃

5 הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה׃

6 נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה׃

7 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך [כ= ועננו] [ק= וענני]׃

8 אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃

9 לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃

10 מואב סיר רחצי על־אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי׃

11 מי יבלני* עיר מצור מי נחני עד־אדום׃

12 הלא־אתה אלהים זנחתנו ולא־תצא אלהים בצבאותינו׃

13 הבה־לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃

14 באלהים נעשה־חיל והוא יבוס צרינו׃

Scroll to see more.