Tehilim 57

Studie

         |

1 למנצח אל־תשחת לדוד מכתם בברחו מפני־שאול במערה׃

2 חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל־כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃

3 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃

4 ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃

5 נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני־אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃

6 רומה על־השמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃

7 רשת הכינו לפעמי כףף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃

8 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃

9 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

10 אודך בעמים אדני אזמרך בל־אמים׃

11 כי־גדל עד־שמים חסדך ועד־שחקים אמתך׃

12 רומה על־שמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃

Scroll to see more.