Tehilim 54

Studie

  

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד׃

2 בבוא* הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו׃

3 אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃

4 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי־פי׃

5 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃

6 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃

7 [כ= ישוב] [ק= ישיב] הרע לשררי באמתך הצמיתם׃

8 בנדבה אזבחה־לך אודה שמך יהוה כי־טוב׃

9 כי מכל־צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃

Scroll to see more.