Tehilim 53

Studie

         |

1 למנצח על־מחלת משכיל לדוד׃

2 אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה־טוב׃

3 אלהים משמים השקיף על־בני אדם לראות היש משכיל דרש את־אלהים׃

4 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה־טוב אין גם־אחד׃

5 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃

6 שם פחדו־פחד לא־היה פחד כי־אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי־אלהים מאסם׃

7 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃

Scroll to see more.