Tehilim 5

Studie

         |

1 למנצח אל־הנחילות מזמור לדוד׃

2 אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי׃

3 הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי־אליך אתפלל׃

4 יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך־לך ואצפה׃

5 כי לא אל־חפץ רשע אתה לא יגרך רע׃

6 לא־יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל־פעלי און׃

7 תאבד דברי כזב איש־דמים ומרמה יתעב יהוה׃

8 ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל־היכל־קדשך ביראתך׃

9 יהוה נחני בצדקתך למען שוררי [כ= הושר] [ק= הישר] לפני דרךך׃

10 כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר־פתוח גרונם לשונם יחליקון׃

11 האשיםם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי־מרו בך׃

12 וישמחו כל־חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃

13 כי־אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃

Scroll to see more.