Tehilim 32:7

Studie

     

7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃